Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 2

 • 30/2022/TT-BTC

  Thông tư 30/2022/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030

  Ban hành: 03/06/2022
  Hiệu lực: 20/07/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 04/2022/TT-BNV

  Thông tư 04/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  Ban hành: 23/05/2022
  Hiệu lực: 23/05/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 28/2022/TT-BTC

  Thông tư 28/2022/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”

  Ban hành: 17/05/2022
  Hiệu lực: 10/07/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 27/2022/TT-BTC

  Thông tư 27/2022/TT-BTC Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

  Ban hành: 11/05/2022
  Hiệu lực: 01/07/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 06/2022/TT-BKHĐT

  Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Ban hành: 10/05/2022
  Hiệu lực: 25/06/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực