Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Thông tư này được bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 Thông tư 21/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019:

“Điều 6

1. Bổ sung Phụ lục số 05a vào Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân bằng Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

…”

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNGVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Expand Thông tin chi tiết 47/2010/QH12Thông tin chi tiết 47/2010/QH12
Expand Thông tin chi tiết 40/2011/TT-NHNNThông tin chi tiết 40/2011/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 41/2018/TT-NHNNThông tin chi tiết 41/2018/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 34/2015/TT-NHNNThông tin chi tiết 34/2015/TT-NHNN
Collapse Thông tin chi tiết 04/2015/TT-NHNNThông tin chi tiết 04/2015/TT-NHNN
Mục 2
Mục 6
Chương IV
Điều luật bổ sung phụ lục
Expand Thông tin chi tiết 05/2018/TT-NHNNThông tin chi tiết 05/2018/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 32/2015/TT-NHNN Thông tin chi tiết 32/2015/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 34/2013/TT-NHNNThông tin chi tiết 34/2013/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 19/2013/TT-NHNNThông tin chi tiết 19/2013/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 16/2012/TT-NHNNThông tin chi tiết 16/2012/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 38/2015/TT-NHNNThông tin chi tiết 38/2015/TT-NHNN