Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Chương 6 này được hướng dẫn bởi Điều 26 Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013:

Điều 26. Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trường hợp đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Hợp tác xã thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng các chính sách hỗ trợ được quy định tại Khoản 6 Điều 24 Nghị định này.

Trường hợp đăng ký do tiến hành sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí như đối với thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT HỢP TÁC XÃVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT HỢP TÁC XÃ
Chương VI