Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 52/2001/QH10 | Ban hành: 25/12/2001  |  Hiệu lực: 09/01/2002  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI
_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 52/2001/QH10

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002

_____________________

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Sau khi xem xét Tờ trình số 346/UBTVQH10 ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002 như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1. Tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá X (dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2002):

a. Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi);

2. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi);

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b. Trình Quốc hội cho ý kiến:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

2. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XI (dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2002):

a. Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

2. Luật bảo hiểm xã hội;

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy chế: Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội.

b. Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi);

2. Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thương mại;

4. Luật biên giới quốc gia;

5. Luật thống kê.

3. Tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá XI (dự kiến vào tháng 11 năm 2002):

a. Trình Quốc hội thông qua:

- Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI;

1. Luật biên giới quốc gia;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thương mại;

3. Luật kế toán;

4. Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi).

b. Trình Quốc hội cho ý kiến :

1. Bộ luật tố tụng dân sự;

2. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi);

3. Luật về nguồn lợi thuỷ sản;

4. Luật đất đai (sửa đổi);

5. Luật doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi).

II. VỀ CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH:

1. Pháp lệnh về đấu thầu;

2. Pháp lệnh giám định tư pháp;

3. Pháp lệnh bưu chính viễn thông;

4. Pháp lệnh vệ sinh, an toàn thực phẩm;

5. Pháp lệnh trọng tài thương mại;

6. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam;

7. Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân (sửa đổi);

8. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi);

9. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự;

10. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự;

11. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

III. VỀ CÁC NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;

2. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan, sai do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra;

3. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991.

B. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

I. VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1. Luật thi hành án;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

4. Luật thanh tra;

5. Luật xây dựng;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

8. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

9. Luật cạnh tranh;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

11. Luật khen thưởng;

12. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

13. Luật thuế sử dụng đất.

II. VỀ CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH:

1. Pháp lệnh về tôn giáo;

2. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;

3. Pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mại dâm;

4. Pháp lệnh động viên công nghiệp;

5. Pháp lệnh về giá;

6. Pháp lệnh thương mại điện tử;

7. Pháp lệnh giống cây trồng;

8. Pháp lệnh giống vật nuôi;

9. Pháp lệnh về công tác cảnh vệ;

10. Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia và các biện pháp tự vệ khắc phục bất lợi trong thương mại quốc tế.

Điều 2:

1- Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002; trong trường hợp thật cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể điều chỉnh, bổ sung Chương trình và báo cáo Quốc hội.

2- Các cơ quan soạn thảo, trình dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

3- Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo để nâng cao chất lượng dự án và báo cáo thẩm tra; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh để pháp luật được thực hiện thống nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001./.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Collapse Nghị quyết của Quốc hộiNghị quyết của Quốc hội
Nghị quyết 07/2011/QH13 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011
Nghị quyết 11/2007/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008
Nghị quyết 12/2002/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI ( 2002-2007) và năm 2003
Nghị quyết 19/1998/QH10 Về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999
Nghị quyết 20/2011/QH13 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII
Nghị quyết 21/2003/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004
Nghị quyết 22/2016/QH14 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Nghị quyết 23/2012/QH13 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết 27/2008/QH12 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011)
Nghị quyết 31/2009/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)
Nghị quyết 35/2004/QH11 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
Nghị quyết 42/2000/NQ-QH10 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001
Nghị quyết 45/2013/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014
Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII
Nghị quyết 52/2001/QH10 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002
Nghị quyết 70/2014/QH13 Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 201
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 Về chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10
Nghị quyết 89/2015/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
Expand Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hộiNghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Expand Quyết định của Bộ TrưởngQuyết định của Bộ Trưởng
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ