Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 58/2000/QĐ-BNN | Ban hành: 25/05/2000  |  Hiệu lực: 09/06/2000  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Số: 58/2000/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

Về thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

_________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức;
Theo thoả thuận của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ tại công văn số 175/BTCCBCP-CCVC ngày 17 tháng 4 năm 2000 về việc thống nhất để Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định thi nâng ngạch công chức ngành Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc thi nâng ngạch công chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này../.

 

Lê Huy Ngọ

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2000/QĐ-BNN ngày 25 tháng 5 năm 2000)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Việc thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo nguyên tắc:

1. Nâng ngạch phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí công việc.

2. Người dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch mới.

3. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức phải đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ và chất lượng.

Điều 2

Đối tượng dự thi nâng ngạch theo bản quy định này là công chức được bổ nhiệm vào các ngạch thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT làm việc tại các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương.

Điều 3. Người được cử đi dự thi nâng ngạch phải có đủ các điều kiện sau:

- Được Hội đồng sơ tuyển cử đi dự thi theo chỉ tiêu được cơ quan có thẩm quyền phân bổ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi (theo các Quyết định 409, 413, 417/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Nông nghiệp và CNTP, ngành Thuỷ lợi, ngành Lâm nghiệp).

Điều 4. Hồ sơ của cá nhân đăng ký dự thi nâng ngạch gồm:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 1 tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 26/7/1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ).

- Bản đánh giá, nhận xét của đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý công chức về phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến năm được cử đi dự thi.

- Bản khai lý lịch khoa học do cơ quan sử dụng và trực tiếp quản lý công chức xác nhận (theo mẫu đính kèm).

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có xác nhận của cơ quan quản lý và sử dụng công chức.

- 2 ảnh cỡ 4 x 6 và 2 phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc.

Hồ sơ của người dự thi được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21cm x 32cm và gửi về Hội đồng sơ tuyển.

Chương 2:

HÌNH THỨC THI VÀ NỘI DUNG THI

Điều 5. Hình thức thi nâng ngạch ngành nông nghiệp và PTNT gồm:

- Thi viết

- Thi vấn đáp

- Thi ngoại ngữ trình độ B đối với các ngạch chính (một trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc).

Điều 6. Nội dung thi nâng ngạch ngành nông nghiệp và PTNT

A. NHỮNG NỘI DUNG THI VIẾT CHUNG CHO CÁC NGẠCH:

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Chính phủ.

- Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi...

- Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, Quy chế dân chủ cơ quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước.

- Hệ thống tổ chức bộ máy theo chuyên ngành.

- Những hiểu biết về tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức của ngạch dự thi.

B. NHỮNG NỘI DUNG THI RIÊNG THEO LĨNH VỰC NGÀNH CHUYÊN MÔN:

I. NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT (BVTV, KDTV):

1. Nội dung thi nâng ngạch từ Kiểm dịch viên thực vật, Dự báo viên BVTV, Bảo vệ viên thực vật, Giám định viên thuốc BVTV lên các ngạch Kiểm dịch viên chính thực vật, Dự báo viên chính BVTV, Bảo vệ viên chính thực vật, Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật.

Phần thi viết:

- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của ngành về công tác Bảo vệ và KDTV, quản lý thuốc BVTV.

- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định 92 CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh.

- Điều lệ Kiểm dịch thực vật.

- Điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện và văn bản quy phạm chuyên ngành khác.

- Những quy định pháp luật về lĩnh vực chuyên môn của các nước có liên quan đến công tác xuất nhập khẩu nông sản trong từng thời kỳ.

Phần thi vấn đáp:

- Các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ như: quy trình , quy phạm kỹ thuật, phương pháp điều tra nghiệp vụ ... Những kiến thức sử dụng trong chuyên môn nghiệp vụ.

- Các thông tin khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ trong và ngoài nước có liên quan.

- Tình hình sản xuất, kinh tế chính trị có liên quan đến công tác trên địa bàn. - Những thành tựu khoa học của ngành Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật đã đạt được trong những năm gần đây.

- Mối quan hệ công tác giữa các lĩnh vực khác nhau trong ngành bảo vệ thực vật.

2. Nội dung thi nâng ngạch từ kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kỹ thuật viên dự báo BVTV, kỹ thuật viên bảo vệ thực vật, kỹ thuật viên giám định thuốc BVTV lên các ngạch Kiểm dịch viên thực vật, Dự báo viên BVTV, Bảo vệ viên thực vật, Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật.

Phần thi viết:

- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của ngành về công tác Bảo vệ và KDTV, quản lý thuốc BVTV.

- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Nghị định 92/P ngày 27/11/1993 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh.

- Điều lệ Kiểm dịch thực vật.

- Điều lệ quản lý thuốc BVTV

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện và các quy định chuyên ngành khác.

Phần thi vấn đáp:

- Các vấn đề chuyên môn như: quy trình , quy phạm kỹ thuật, phương pháp điều tra nghiệp vụ ...của người kiểm dịch viên và tương đương.

- Các thủ tục, nguyên tắc hành chính cơ bản được thực hiện trong công việc.

3. Nội dung thi nâng ngạch từ nhân viên lên Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, Kỹ thuật viên dự báo BVTV, Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật, Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật.

Phần thi viết:

- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

- Điều lệ kiểm dịch thực vật.

- Điều lệ quản lý thuốc BVTV và các văn bản quy phạm khác.

- Phương pháp và quy trình kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực BVTV, KDTV và quản lý thuốc BVTV.

Phần thi vấn đáp:

- Tính năng, công dụng của các dụng cụ, trang thiết bị sử dụng trong chuyên môn của người kỹ thuật viên. Phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đó.

- Một số nội dung, kiến thức thực hành trong chuyên môn.

II. NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH NGÀNH THÚ Y:

1. Nội dung thi nâng ngạch từ Chẩn đoán viên bệnh động vật, Kiểm dịch viên động vật, Kiểm nghiệm viên thuốc thú y lên Chẩn đoán viên chính bệnh động vật, Kiểm dịch viên chính động vật, Kiểm nghiệm viên chính thuốc thú y:

Phần thi viết:

- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của ngành về công tác thú y.

- Nội dung Pháp lệnh Thú y và Nghị định 93/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

- Điều lệ phòng chống dịch bệnh cho động vật, Điều lệ kiểm dịch , kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật.

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện và các quy định khác của nhà nước về thú y.

- Pháp lệnh Thú y của một số nước trong khu vực có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật.

- Tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật ngành thú y.

- Các kiến thức chuyên môn sử dụng trong công việc.

Phần vấn đáp:

- Các kỹ thuật mới , những thông tin mới thuộc lĩnh vực thú y trong nước và nước ngoài.

- Mối quan hệ công tác giữa các lĩnh vực chuyên môn trong ngành thú y.

- Tình hình kinh tế xã hội của địa phương và trong nước có liên quan đến công tác thú y.

2. Nội dung thi nâng ngạch từ kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, , kỹ thuật viên kiểm nghiệm thuốc thú y lên chẩn đoán viên bệnh động vật, kiểm dịch viên động vật, kiểm nghiệm viên thuốc thú y.

Phần thi viết:

- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của ngành về công tác thú y.

- Nội dung Pháp lệnh Thú y và Nghị định 93/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

- Điều lệ phòng chống dịch bệnh cho động vật. Điều lệ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật. Các quy định khác của nhà nước về thú y.

- Pháp lệnh Thú y của một số nước trong khu vực.

Phần vấn đáp:

- Tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật ngành thú y.

- Các kiến thức chuyên môn cần thiết cho công việc của người kiểm dịch viên động vật và tương đương.

- Thực hành thành thạo các thao tác trong chuyên môn.

3. Nội dung thi nâng ngạch từ nhân viên lên kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật, kỹ thuật viên kiểm nghiệm thuốc thú y.

Phần thi viết:

- Nội dung cơ bản của Pháp lệnh Thú y và Nghị định 93/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

- Các điều lệ và các quy định khác của nhà nước về thú y.

Phần vấn đáp:

- Quy trình, quy phạm kỹ thuật ngành thú y mà kỹ thuật viên cần biết.

- Các kỹ năng thực hành của người kỹ thuật viên.

- Tính năng, công dụng của các dụng cụ, trang thiết bị sử dụng trong chuyên môn. Phương pháp sử dụng và bảo quản các trang thiết bị đó.

III. NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH KIỂM NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG:

1. Nội dung thi nâng ngạch từ Kiểm nghiệm viên giống cây trồng lên Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng:

Phần thi viết:

- Chủ trương, đường lối chính sách của ngành và của Nhà nước về quản lý chất lượng giống cây trồng.

- Nghị định 07/CP ngày 7/2/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Nội dung pháp luật về giống cây trồng và chất lượng hàng hóa của một số nước có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hạt giống .

- Phương pháp, quy trình quy phạm và tiêu chuẩn về kiểm định, kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ chất lượng giống cây trồng.

Phần thi vấn đáp:

- Tình hình kinh tế xã hội trong nước có liên quan đến công tác quản lý giống cây trồng.

- Những tiến bộ khoa học kỹ thuật về công tác giống cây trồng trong và ngoài nước.

- Kỹ thuật về kiểm định ruộng giống, kiểm nghiệm trong phòng và cấp chứng chỉ chất lượng giống cây trồng.

2. Nội dung thi nâng ngạch từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng lên Kiểm nghiệm viên giống cây trồng:

Phần thi viết:

- Chủ trương, đường lối chính sách của ngành và của Nhà nước về quản lý chất lượng giống cây trồng.

- Nghị định 07/CP ngày 7/2/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Phương pháp và tiêu chuẩn kiểm định, kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ chất lượng giống cây trồng.

Phần thi vấn đáp:

- Các kiến thức cơ bản về công tác giống cây trồng.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị trong phòng thí nghiệm sử dụng trong công tác chuyên môn.

- Mối quan hệ và sự phối hợp trong quá trình kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng.

3. Nội dung thi nâng ngạch từ nhân viên lên Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng:

Phần thi viết:

- Nghị định 07/CP ngày 7/2/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Nguyên lý cơ bản về kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng.

- Nguyên tắc và phương pháp lưu mẫu trong kho đối với các loại hạt giống cây trồng.

Phần thi vấn đáp:

- Pha chế một số hóa chất kiểm nghiệm.

- Thao tác, vận hành những trang thiết bị đơn giản trong phòng kiểm nghiệm.

- Các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng giống cây trồng và các phương pháp thí nghiệm.

IV. NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH NGÀNH THUỶ LỢI:

1. Nội dung thi nâng ngạch từ Kiểm soát viên đê điều lên Kiểm soát viên chính đê điều:

Phần thi viết:

- Chủ trương, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, bảo vệ đê điều.

- Nội dung của Pháp lệnh đê điều, Pháp lệnh phòng chống lụt bão và các văn bản pháp quy khác liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ đê điều.

- Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan đến xây dựng, tu bổ , quản lý và xử lý các sự cố của đê, kè, cống.

- Kỹ thuật hộ đê (xử lý sủi, sạt trượt, thẩm lậu, xói lở bờ sông).

- Cách lập dự toán, các chế độ và tổ chức giám sát trong xây dựng cơ bản và tu bổ đê điều.

Phần thi vấn đáp:

- Nguyên tắc quản lý, sử dụng các loại vật tư, thiết bị dự trữ chống lụt, bão; sử dụng các vật liệu tại chỗ thay thế.

- Đặc điểm lũ, bão ở Việt Nam và những biện pháp phòng chống lụt bão của Nhà nước cũng như của tỉnh.

- Các kỹ thuật mới, những thông tin khoa học kỹ thuật mới trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực quản lý và bảo vệ đê điều.

- Đánh giá hiện trạng của đê, kè, cống trong tỉnh.

2. Nội dung thi nâng ngạch từ Kiểm soát viên trung cấp đê điều lên Kiểm soát viên đê điều:

Phần thi viết:

- Pháp lệnh đê điều và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Pháp lệnh phòng chống lụt bão và các văn bản pháp quy khác liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ đê điều.

- Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan đến xây dựng, tu bổ , quản lý và xử lý các sự cố của đê, kè, cống.

- Kỹ thuật phát hiện và xử lý giờ đầu trong đê điều (bao gồm cả phát hiện xử lý vi phạm và hộ đê).

Phần thi vấn đáp:

- Tính năng, tác dụng và nguyên tắc quản lý, sử dụng các loại vật tư, thiết bị dự trữ chống lụt, bão.

- Khái quát đặc điểm lũ, bão ở Việt Nam và những biện pháp phòng chống lụt bão thích hợp với địa phương mình.

- Đánh giá hiện trạng của đê, kè, cống thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

3. Nội dung thi nâng ngạch từ nhân viên lên Kiểm soát viên trung cấp đê điều:

Phần thi viết:

- Nội dung chủ yếu của Pháp lệnh đê điều

- Pháp lệnh phòng chống lụt bão và các văn bản pháp quy khác liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ đê điều.

- Một số tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan đến xây dựng, tu bổ, quản lý và xử lý các sự cố của đê, kè, cống.

Phần thi vấn đáp:

- Tính năng, tác dụng và nguyên tắc quản lý sử dụng vật tư dự trữ chống lụt, bão.

- Những biện pháp phòng chống lụt bão chính thường áp dụng ở địa phương.

V. NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH NGÀNH LÂM NGHIỆP:

1. Nội dung thi nâng ngạch từ Kiểm lâm viên lên Kiểm lâm viên chính:

Phần thi viết:

- Chủ trương, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

- Luật bảo vệ và phát triển rừng, Nghị định 17/HĐBT về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản hướng dẫn thực hiện khác.

- Các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

- Quy trình kỹ thuật, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng.

Phần thi vấn đáp:

- Kiến thức về lý luận và thực tiễn công tác quản lý bảo vệ rừng của Việt Nam. Xu thế phát triển của công tác này trên thế giới.

- Các nguyên tắc thủ tục hành chính pháp chế thông thường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án về quản lý bảo vệ rừng.

2. Nội dung thi nâng ngạch từ nhân viên, kiểm lâm viên sơ cấp lên Kiểm lâm viên:

Phần thi viết:

- Chủ trương, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

- Nội dung chủ yếu của Luật bảo vệ và phát triển rừng, Nghị định 17/HĐBT về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Một số kiến thức về quản lý, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, lâm nghiệp bền vững.

Phần thi vấn đáp:

- Sử dụng các loại biên bản trong xử phạt hành chính.

- Lập hồ sơ ban đầu của các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.

- Sử dụng bản đồ, địa bàn cầm tay đi rừng và đo tính diện tích rừng theo bản đồ.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7.

1- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ) tổ chức việc thi nâng ngạch ngành Nông nghiệp và PTNT cho công chức do Bộ trực tiếp quản lý thuộc các ngạch tại Phần B, Điều 6 của Quy định này.

2- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (gọi chung là tỉnh) tổ chức việc thi nâng ngạch ngành Nông nghiệp và PTNT cho công chức thuộc các ngạch quy định tại Mục V và Điểm 2,3 thuộc các Mục I,II,III,IV, Phần B, Điều 6 của Quy định này.

3- Việc tổ chức thi nâng ngạch lên cấp chính cho công chức của tỉnh do Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện (trừ việc thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính). Trường hợp các Bộ chưa có điều kiện tổ chức thi hoặc số chỉ tiêu thi nâng ngạch ít thì Bộ gửi văn bản đề nghị về Bộ Nông nghiệp và PTNT để Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thi chung. Các Bộ, Tỉnh thực hiện việc sơ tuyển theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12 tháng 2 năm 1999 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và chịu trách nhiệm về việc cử người đi dự thi.

Điều 8.

1- Hàng năm các Bộ, tỉnh xây dựng đề án thi nâng ngạch theo quy định tại điểm 3 mục 5 của Thông tư 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và gửi về Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ để thống nhất ý kiến, chỉ tiêu dự thi. Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, các Bộ, tỉnh tổ chức thực hiện thi nâng ngạch theo bản quy định này và quy chế chung về thi nâng ngạch công chức.

2- Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ, tỉnh. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi nâng ngạch được thực hiện theo đúng Quy chế về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12 tháng 2 năm 1999 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ánh về Bộ Nông nghiệp và PTNT để nghiên cứu, giải quyết.

Collapse Luật Cán bộ, công chứcLuật Cán bộ, công chức
Expand Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019
Collapse Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi 2000, 2003Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi 2000, 2003
Expand Pháp lệnhPháp lệnh
Collapse VBQPPL thuộc Pháp lệnhVBQPPL thuộc Pháp lệnh
Quyết định 01/2007/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự
Quyết định 01/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Thông tư 01/2009/TT-BNV Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
Thông tư 01/2009/TT-BNG Quy định về Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
Quyết định 02/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự
Quyết định 02/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Thông tư 02/2008/TT-BNV Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề
Quyết định 03/2006/QĐ-BGD&ĐT Ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu
Thông tư 03/2006/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Thông tư 03/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã
Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BNV-BNN Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm
Quyết định 03/2008/QĐ-BNV Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê
Thông tư 03/2008/TT-BNV Hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
Thông tư 03/2007/TT-BYT Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
Quyết định 03/2008/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Thông tư 04/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 04/2006/QĐ-BNV Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quyết định 04/2007/QĐ-UBDT Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II
Thông tư 04/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Quyết định 04/2008/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra
Thông tư 04/2009/TT-BNN Hướng dẫn nhiệm vụ của Cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã
Thông tư 04/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 04/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công thương
Thông tư 04/2009/TT-BGTVT Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Quyết định 05/2007/QĐ-BNV Ban hành quy chế chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 05/2008/QĐ-BNV Về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi
Thông tư 05/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài
Quyết định 06/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Thông tư 06/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của chính phủ về chế độ công chức dự bị
Quyết định 06/2008/QĐ-BNV Về việc quy định mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định 06/2001/QĐ-TTg Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp
Thông tư 06/2006/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định 31/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010
Quyết định 07/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế
Thông tư 07/2006/TT-BNV Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT Ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức tài nguyên và môi trường
Thông tư 07/2008/TT-BNV Hướng dẫn một số quy định về thi nâng ngạch công chức
Thông tư 07/2008/TT-BYT Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành
Thông tư 07/2000/TT-BTC Hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức
Quyết định 07/2006/QĐ-BTP Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp
Thông tư 07/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư 08/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp
Nghị định 08/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước
Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Quyết định 09/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Kiểm lâm
Nghị định 09/1998/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan
Nghị quyết 09/2003/NQ-CP Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CPngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Nghị định 09/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Quyết định 10/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
Thông tư 10/2009/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Quyết định 104/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quyết định 11/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ
Nghị định 112/2004/NĐ-CP Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Nghị định 114/2003/NĐ-CP Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Nghị định 115/2003/NĐ-CP Về chế độ công chức dự bị
Nghị định 116/2003/NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Nghị định 117/2003/NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Nghị định 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
Thông tư 118/2005/TT-BNV Hướng dẫn Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế
Quyết định 1195/QĐ-BTP Về việc ban hành quy chế chọn, cử và quản lí công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng
Quyết định 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC Về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm
Quyết định 12/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
Quyết định 12/2008/QĐ-BVHTTDL Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao
Nghị định 121/2003/NĐ-CP Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
Nghị định 121/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Thông tư 123/1999/TT-BTC Hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở địa phương
Quyết định 1243/2000/QĐ-BTM Ban hành Quy chế công tác của công chức quản lý thị trường
Quyết định 129/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định 13/2004/QĐ-BXD Về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương
Quyết định 13/2006/QĐ-BNV Ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức
Thông tư 130/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
Quyết định 1310/2003/QĐ-BTM Ban hành Quy định thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên Kiểm soát viên chính thị trường
Thông tư liên tịch 135/2005/TTLT/BQP-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc phòng tại các Bộ, ngành và địa phương
Quyết định 136/2005/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành dự trữ quốc gia
Quyết định 14/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Nghị định 143/2007/NĐ-CP Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Quyết định 1448/QĐ-NHNN Về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Quyết định 15/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành 03 quy định về quản lý cán bộ, công chức trong Cơ quan Bộ Y tế
Quyết định 150/1999/QĐ-TCCP Về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức
Nghị định 157/2005/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Nghị định 157/2007/NĐ-CP Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
Nghị quyết 16/2000/NQ-CP Về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Quyết định 161/2003/QĐ-TTg Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Thông tư liên tịch 18/1999/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện nội dung thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên dạy ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
Thông tư 18/2009/TT-BLĐTBXH Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Quyết định 181/2005/QĐ-TTg Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập
Quyết định 19/2005/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 199/1999/QĐ-TTg Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy
Thông tư 19/2001/TT-BTCCBCP Hướng dẫn Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Quyết định 202/TCCP-VC Về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo
Quyết định 2033/2006/QĐ-UBTDTT Ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức ngành Thể dục thể thao
Thông tư 22/2002/TT-BTCCBCP Hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp
Quyết định 23/2004/QĐ-BBCVT Về việc ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông
Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM Về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường
Quyết định 27/2003/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
Thông tư 28/1999/TT-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
Quyết định 28/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng
Quyết định 28/2006/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Quyết định 2981/QĐ-BTC Về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính
Quyết định 3127/1999/QĐ-BGTVT V/v ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao Thông Vận Tải
Quyết định 324-LĐ/QĐ Về ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế
Quyết định 33/QĐ-BTC Ban hành quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội
Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
Quyết định 3486/QĐ-BNN-TCCB Ban hành Danh mục vị trí công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi
Expand 34_2004_TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH34_2004_TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH
Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Nghị định 35/2005/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Quyết định 36/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT Quy định chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản
Quyết định 37/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình tiếng Jrai dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Thông tư 38/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cảng vụ hàng không
Quyết định 4031/2001/QĐ-BYT Về việc ban hành “ quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh"
Quyết định 41/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
Quyết định 414/TCCP-VC Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính
Quyết định 42/1999/QĐ-TTg Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo
Quyết định 420/TCCP-CCVC Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ
Quyết định 43/2001/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế tạm thời về xét tuyển công chức vào cơ quan Bộ Công nghiệp
Quyết định 44/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Quyết định 44/1999/QĐ-BGD&ĐT Ban hành Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng
Quyết định 44/2001/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế tạm thời về thi tuyển công chức vào cơ quan Bộ Công nghiệp
Quyết định 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL Về việc ban hành quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Quyết định 47/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc
Quyết định 483-TCCB/QĐ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong ngành Tư pháp
Quyết định 52/2004/QĐ-BNV Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Quyết định 538/TCCP-TC Về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ, các ngạch trong trường đại học- cao đẳng
Nghị định 54/2005/NĐ-CP Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
Quyết định 56/2006/QĐ-TTg Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Nghị định 56/2000/NĐ-CP Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/ 11/ 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 587-BYT/QĐ Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế
Quyết định 58/2000/QĐ-BNN Về thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quyết định 59/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề
Thông tư liên tịch 60/2003/TTLT-BNV-BTC Sửa đổi chính sách, đối tượng tinh giảm biên chế
Quyết định 61/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin
Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 Ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Thông tư liên tịch 619/1999/TTLT-TTNN-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, quản lý và xử lý kỷ luật công chức thanh tra
Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
Quyết định 64/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành bổ sung chức danh và mã số ngạch Nhân viên kiểm soát thị trường
Nghị định 64/2009/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Quyết định 672-BYT/QĐ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế
Quyết định 70/2009/QĐ-TTg Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Nghị định 71/2000/NĐ-CP Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Nghị định 71/2003/NĐ-CP Về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước
Thông tư liên tịch 73/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Thông tư 74/2005/TT-BNV Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư liên tịch 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn
Quyết định 77/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức ngành văn hoá - thông tin
Quyết định 78/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức
Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
Quyết định 82/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 83/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Thông tư 89/2003/TT-BNV Về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước
Thông tư 89/2006/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo
Nghị định 95/1998/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 956/2003/QĐ-NHNN Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước
Nghị định 96/1998/NĐ-CP Về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
Nghị định 97/1998/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
Quyết định 98/2000/QĐ-BTC Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức kế toán
Thông tư liên tịch 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 50-CP ngày 26/07/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Thông tư 05/2008/TT-BNV Hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính Nhà nước
Thông tư liên tịch 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về cán bộ, công chức (cũ)VBQPPL về cán bộ, công chức (cũ)