Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị định 60/2020/NĐ-CP | Ban hành: 29/05/2020  |  Hiệu lực: 29/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

CHÍNH PHỦ
______

 

 

Số: 60/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành m theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

_____________________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Điều 1 . Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tin cht ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

1. Chuyển chất số 398. Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện từ Danh mục IID sang Danh mục ID:

ID. Các chất sau

STT

Tên chất

Tên khoa học

thông tin CAS

47

Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện*

 

 

 

Bổ sung ghi chú mục Thuốc phiện và các chế phẩm thuốc phiện như sau:

* Trừ trường hp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện.

2. Bổ sung các chất vào Danh mục II Các chất ma túy đưọc dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền như sau:

IIC. Các chất và muối thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

397

2-fluorodeschloroketamine

(Fluoroketamine)

2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one

111982-50-4

398

4-fluoroamphetamine (4-FA)

1-(4-Fluorophenyl)-2-propanamine

459-02-9

399

4-CMC (Clefedrone,

4-chloromethcathinone)

1-(4-chlorophenyl)-2-methylamine)propan-1-one

1225843-86-6

400

4-fluoroisobutyrfentanyl (para Fluoroisobutyrfentanyl, 4-FIBF, pFIBF)

N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) isobutyramide

244195-32-2

401

4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA)

Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H- indazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate

 

402

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201, MDMB-2201)

(Methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl) indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-butanoate)

1971007-88-1

403

Acetylpsilocine (Psilacetine,

4-AcO DMT)

4-Acetoxy-N,N-dimethyl tryptamine, 3-(2'-dimethyl aminoethyl)-4-acetoxy-indole

92292-84-7

404

Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl)

N-(1-phenylethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide

82003-75-6

405

Alpha-PHP (PV-7, α-pyrrolidinohexanophenon)

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl) hexan-1-one

13415-86-6

406

Benzylone (BMDP)

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one

1823274-68-5

407

Carfentanil

Methyl 4-(N-propionyl-N-phenylamino)-1 -(2- phenylethyl)-4-piperidinecarboxylate

59708-52-0

408

Crotonylfentanyl

(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide

760930-59-0

409

Cyclopropylfentanyl

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-

N-phenylcyclopropane carboxamide

1169-68-2

410

DOC (2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine)

1-(4-chloro-2,5-dimethoxy phenyl) propan-2-amine

42203-77-0

411

Eutylone (bk-EBDB, N-Ethylbutylone)

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino) butan-1-one

802855-66-9

412

MMB-022 (MMB-4en- PICA)

Methyl 3 -methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H- indol-3-yl] formamido}butanoate

 

413

Methoxyacetylfentanyl

2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide

101345-67-9

414

MMB-FUBICA (AMB-FUBICA)

methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-

1H-indole-3-carboxamido)-3- methylbutanoate

1971007-90-5

415

N-Ethylnorpentylone (Ephylone)

1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino) pentan-1-one

17763-02-9

416

N-Ethylhexedrone

(NEH, Hexen, Ethyl-Hex)

2-(Ethylamino)-1-phenyl-1-hexanone

802857-66-5

417

Ocfentanil

N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) acetamide

101343-69-5

418

Orthofluorofentanyl (2-Fluorofentanyl)

N-(2-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) propionamide

910616-29-4

419

Parafluorobutyrylfentanyl (4-Fluorobutyrfentanyl)

N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethyl piperidin-4-yl) butyramide

244195-31-1

420

Propylphenidate (PPH)

Propyl 2-phenyl-2-(piperidin-2- yl) acetate

1071564-47-0

421

Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-

N-phenyltetrahydrofuran-2-carboxamide

2142571-01-3

422

Valerylfentanyl

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-

N-phenylpentanamide

122882-90-0

 

3. Bỏ 3 chất ma túy ra khỏi Danh mục IIC:

206. AMB-FUBINACA; 329. MMB-PICA; 330. MMB-PINACA

Và sửa nội dung các mục số thứ tự 203; 245; 328 như sau:

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

203

AMB (MMB-PINACA, AMB-PINACA)

methyl (1-pentvl-1H-indazole-3-carbonyl)-L- valinate

1890250-13-1

245

FUB-AMB (AMB-FUBINACA, MMB-FUBINACA)

methyl (1 -(4-fluoroben/yl)- 1H-inda/ole-3 -carbonyl)valinate

1715016-76-4

328

MMB-018 (MMB-PICA, AMB-PICA)

methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl) valinate

1971007-97-2

 

4. Bổ sung mã CAS của 40 chất trong Danh mục IIC Các chất và muối thể tồn tại của các chất này như sau:

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

122

4-CEC

1 -(4-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)-1-propanone

14919-85-8

123

4-HO-DiPT

3-[2-(diisopropylamino) ethyl]-1H-indol-4-ol

63065-90-7

124

4-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) pentan-1-one

4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl- 1H-indol-3-yl) pentan-1-one

1445751-38-1

129

5-Cl-AB-PINACA

N-(1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

1801552-02-2

138

5F-AMBICA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

1801338-26-0

144

5F-MDMB-PINACA

methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

1715016-75-3

145

5F-MMB-PICA

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl) valinate

1616253-26-9

164

AB-CHMFUPPYCA

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide

1870799-79-3

180

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)

N-(1 -amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

1863065-92-2

191

AM-1248

adamantan-1-yl(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone

335160-66-2

203

AMB

methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate

1890250-13-1

205

AMB-CHMINACA

methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-valinate

1863066-03-8

223

CUMYL-4CNBINACA

1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide

1631074-54-8

226

CUMYL-5F-PINACA

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

1400742-16-6

228

CUMYL-PICA

1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide

1400742-32-6

229

CUMYL-PINACA

1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

1400742-15-5

230

CUMYL-THPINACA

N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide

1400742-50-8

241

FDU-PB-22

naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate

1883282-94-3

248

FUB-PB-22

quinolin-8-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate

1800098-36-5

252

HU-211

(6a, 10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol

112924-45-5

255

INPB-22

quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate

1445579-61-2

260

JWH-018 adamantyl (AB-001)

adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

1345973-49-0

268

JWH-030

naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-

yl)methanone

162934-73-8

277

JWH-122 N-(5-chloropentyl)

(1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-

methylnaphthalen-1-yl)methanone

1445578-25-5

278

JWH-122 N-(5-hydroxypentyl)

(1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl) (4-methylnaphthalen-1-yl) methanone

1379604-68-8

285

JWH-206

2-(4-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one

864445-58-9

314

MDMB-CHMICA

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

1971007-95-0

315

MDMB-CHMINACA

methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

1185888-32-7

316

MDMB-FUBICA

Methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

1971007-91-6

317

MDMB-FUBINACA

methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

1715016-77-5

318

MDPBP

(RS)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone

784985-33-7

328

MMB-018 (MMB-PICA)

methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl) valinate

1971007-97-2

362

QUCHIC (BB-22)

quinolin-8-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate

1400742-42-8

364

RCS-2 butyl

1-butyl-2-(2-methoxyphenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde

1345966-63-3

365

RCS-3

2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-indol-3-yl)methanone

1379922-51-6

376

THJ-2201

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

1801552-01-1

383

UR-144 N-(5-bromopentyl)

(1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

1628690-26-5

384

UR-144 N-(5-chlorophentyl)

(1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

1445577-42-3

385

UR-144 N-heptyl

(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

1616469-06-7

395

XLR-12

(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)(1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3-yl) methanone

895155-78-9

 

5. Sửa đổi thứ tự Danh mục IID:

IID. Các chất sau:

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin caS

423

Coca

 

 

 

6. Bổ sung các chất vào Danh mục III Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan thẩm quyền như sau:

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

72

Etizolam

4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepine

40054-69-1

73

Flualprazolam

8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

28910-91-0

 

7. Bổ sung các chất vào Danh mục IV Các tiền chất như sau:

IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

hàng hóa HS

Cơ quan quản lý

Ghi chú

27

3,4-MDP-2P-methyl glycidate (PMK glycidate)

2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl ester

13605-48-6

 

Bộ Công an

 

28

3,4-MDP-2P-methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)

2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzo dioxol-5-yl)-2-methyl-

2167189-50-4

 

Bộ Công an

 

29

Alpha-phenylaceto acetamide (APAA)

3-oxo-2-phenylbutanamide

4433-77-6

 

Bộ Công an

 

30

Alpha-bromo-(o-chlorophenyl)-cyclopentyl ketone

Alpha-bromo-(o-chlorophenyl)-cyclopentyl ketone

 

 

Bộ Công an

 

31

Cyclopentyl bromide

Bromocyclopentane

137-43-9

 

Bộ Công Thương

 

32

Cyclopentyl chloride

Chlorocyclopentane

930-28-9

 

Bộ Công Thương

 

33

Cyclopentyl magnesium bromide

Cyclopentyl magnesium bromide

33240-34-5

 

Bộ Công Thương

 

34

Hydroxylimine

1-hydroxycyclopentyl -(o-chlorophenyl)-ketone-N-methylimine

90717-16-1

 

Bộ Công an

 

35

Methyl alpha­phenylacetoacetate (MAPA)

Methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate

16648-44-5

 

Bộ Công an

 

36

o-Chlorobenzonitrile

2-Chlorobenzonitrile

873-32-5

 

Bộ Công Thương

 

37

o-Bromobenzonitrile

2-Bromobenzonitrile

2042-37-7

 

Bộ Công Thương

 

38

o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone

2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone

6740-85-8

 

Bộ Công an

 

39

Propiophenone

1-phenyl-1-propanone

93-55-0

 

Bộ Công Thương

 

 

8. Thay số thứ tự các tiền chất thuộc danh mục IVB như sau:

IVB: Các tiền chất là dung môi, chất xúc tác trong quá trình sản xuất chất ma túy

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

hàng hóa HS

quan quản lý

40

Acetic acid

Ethanoic acid

64-19-7

2915.21.00

Bộ Công Thương

41

Acetone

2-propanone

67-64-1

2914.11.00

Bộ Công Thương

42

Acetyl chloride

Acetyl chloride

75-36-5

2915.90.70

Bộ Công Thương

43

Ammonium formate

Formic acid ammonium salt

540-69-2

2915.12.00

Bộ Công Thương

44

Diethylamine

N-ethylethanamine

109-89-7

2921.19.50

Bộ Công Thương

45

Ethyl ether

1-1’-oxybis [ethane]

60-29-7

2909.11.00

Bộ Công Thương

46

Ethylene diacetate

1,2-ethanediol diacetate

111-55-7

2915.39.00

Bộ Công Thương

47

Formamide

Methanamide

75-12-7

2924.19.00

Bộ Công Thương

48

Formic acid

Methamoic acid

64-18-6

2915.11.00

Bộ Công Thương

49

Hydrochloric acid

Hydrochloric acid

7647-01-0

2806.10.00

Bộ Công Thương

50

Methyl ethyl ketone

2-Butanone

78-93-3

2914.12.00

Bộ Công Thương

51

Methylamine

Methanamine

74-89-5

2921.11.00

Bộ Công Thương

52

Nitroethane

Nitroethane

79-24-3

2904.20.00

Bộ Công Thương

53

Potassium permanganate

Potassium permanganate

7722-64-7

2841.61.00

Bộ Công Thương

54

Sulfuric acid

Sulfuric acid

7664-93-9

2807.00.00

Bộ Công Thương

55

Tartaric acid

2,3-Dihydroxy butanedioic acid

526-83-0

2918.12.00

Bộ Công Thương

56

Thionyl chloride

Thionyl chloride

7719-09-7

2812.10.95

Bộ Công Thương

57

Toluene

Methyl benzene

108-88-3

2902.30.00

Bộ Công Thương

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các tiền chất quy định tại khoản 7 Điều 1 thực hiện các quy định về quản lý tiền chất theo Nghị định này và các văn bản có liên quan kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc ương;

- n phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toá án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính quc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP; BTCN. các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc


 

Collapse Luật Phòng chống ma túyLuật Phòng chống ma túy
Collapse Luật Phòng chống ma túy 2000, sửa đổi 2008Luật Phòng chống ma túy 2000, sửa đổi 2008
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồngCai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
Expand Chế độ bồi dưỡng lực lượng phòng chống ma tuý chuyên tráchChế độ bồi dưỡng lực lượng phòng chống ma tuý chuyên trách
Expand Chế độ đền bù và trợ cấp người tham gia phòng chống ma tuý bị thiệt hạiChế độ đền bù và trợ cấp người tham gia phòng chống ma tuý bị thiệt hại
Expand Cấp phép, hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyệnCấp phép, hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Collapse Danh mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc hướng thần, gây nghiệnDanh mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc hướng thần, gây nghiện
Quyết định 04/2004/QĐ-BCN Về việc bổ sung một số chất vào danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Nghị định 126/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
Thông tư 13/2011/TT-BCT Sửa đổi thủ tục hành chính tại quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp kèm theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN
Nghị định 133/2003/NĐ-CP Bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ
Quyết định 134/2003/QĐ-BCN Về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Quyết định 1442/2002/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT, ngày 9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định 1443/2002/QĐ-BYT Sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần kèm theo Quyết định 3047/2001/QĐ-BYT
Nghị định 163/2007/NĐ-CP Sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
Nghị định 17/2011/NĐ-CP Bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001
Nghị định 67/2001/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
Quyết định 71/2004/QĐ-BYT Về việc bổ sung một số chất vào Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất
Nghị định 73/2018/NĐ-CP Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA Hợp nhấtt Nghị định về danh mục chất ma túy và tiền chất
Nghị định 60/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Expand Khen thưởng đối với người có thành tích phòng chống ma tuýKhen thưởng đối với người có thành tích phòng chống ma tuý
Expand Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túyKhung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy
Expand Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túyKiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy
Expand Phòng chống ma túy trong hệ thống giáo dục quốc dânPhòng chống ma túy trong hệ thống giáo dục quốc dân
Expand Phòng ngừa, xử lý sử dụng ma túy trái phép trong CANDPhòng ngừa, xử lý sử dụng ma túy trái phép trong CAND
Expand Phối hợp phòng chống ma tuý giữa Công an- BĐBP-CSB-HQ ở biên giớiPhối hợp phòng chống ma tuý giữa Công an- BĐBP-CSB-HQ ở biên giới
Expand Quy trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyệnQuy trình cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Expand Quản lý, giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túyQuản lý, giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túy
Expand Thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcThủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Expand Tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh cho người nghiện ma túy, mại dâmTổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh cho người nghiện ma túy, mại dâm
Expand Tổ chức, hoạt động của đội công tác tình nguyện xã, phườngTổ chức, hoạt động của đội công tác tình nguyện xã, phường
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Mở và kiểm tra thư, bưu phẩm... gửi qua mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để phát hiện tội phạm về ma tuýMở và kiểm tra thư, bưu phẩm... gửi qua mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để phát hiện tội phạm về ma tuý
Expand VBQQPL về phòng chông ma túy (cũ)VBQQPL về phòng chông ma túy (cũ)
Expand Quỹ phòng chống ma túyQuỹ phòng chống ma túy