Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 45/2013/QH13 | Ban hành: 18/06/2013  |  Hiệu lực: 18/06/2013  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HI
 _____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ____________________

Ngh quyết số: 45/2013/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 m 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII,

năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

_______________________

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật s17/2008/QH12;

Sau khi xem xét Tờ trình số 728/TTr-UBTVQH13 ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bsung vào Chương trình xây dng lut, pháp lnh nhim k Quốc hội khóa XIII các d án sau đây:

1. Bộ lut t tng dân s (sửa đổi);

2. Luật cnh vệ;

3. Luật nghĩa v quân s (sửa đổi);

4. Luật sa đổi, b sung Điều 170 ca Lut doanh nghip;

5. Luật sa đi, b sung mt s điều ca Luật sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam;

6. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật tố tụng hành chính;

7. Luật đơn v hành chính - kinh tế đặc bit;

8. Pháp lnh cnh sát môi trưng;

9. Pháp lnh sa đi, b sung mt s điều ca Pháp lnh tín ngưng, tôn giáo;

10.Ngh quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

Điều 2

Điều chỉnh Chương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2013 như sau:

1. Bổ sung vào Chương trình thông qua tại kỳ hp th 5 các d án:

a) Luật sa đi, b sung Điều 170 ca Luật doanh nghip;

b) Lut sửa đi, b sung mt s điều ca Luật thuế giá tr gia tăng.

2. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến ti k họp th 5 và thông qua tại k hp th 6 các d án:

a) Luật đt đai (sa đổi);

b) Lut đấu thu (sa đổi);

c) Lut vic làm.

3. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến ti kỳ họp th 6 các d án:

a) Luật Công an nhân dân (sa đi);

b) Lut đầu tư công;

c) Luật hi quan (sửa đi);

d) Lut h tch;

đ) Lut sa đổi, b sung mt s điều ca Luật sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam.

4. Rút khi Chương trình năm 2013 các d án:

a) Luật sa đi, b sung mt s điều ca Luật bo hiểm hi;

b) Lut Mt trn T quc Việt Nam (sửa đổi);

c) Luật sa đi, b sung mt s điều ca Luật dạy nghề;

d) Lut sửa đi, b sung mt s điều ca Luật dưc.

5. Bổ sung vào Chương trình năm 2013 dự án Nghquyết ca y ban thưng v Quc hi sa đi, b sung mt s điều ca Ngh quyết s928/2010/UBTVQH10 v vic ban hành biu mc thuế sut thuế tài nguyên.

Điều 3

Thông qua Chương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2014 như sau:

1. Ti k họp thứ 7

I. CÁC D ÁN LUT

a) Quc hi thông qua 14 dán, bao gm:

1. Luật bo vệ môi trưng (sa đi);

2. Luật Công an nhân dân (sửa đổi);

3. Luật đu công;

4. Luật hải quan (sửa đi);

5. Luật h tch;

6. Luật phá sn (sa đi);

7. Luật quản , s dụng vốn nhà nước đầu tư vào sn xut, kinh doanh;

8. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật bảo hiểm y tế;

9. Lut sa đổi, b sung mt s điều ca Lut giao thông đưng thy nội địa;

10. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật hôn nhân và gia đình;

11. Luật sa đổi, b sung mt s điều ca Lut sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam;

12. Luật xây dựng (sa đổi);

13. Luật xuất cnh, nhp cảnh, cư trú ca ngưi nước ngoài tại Việt Nam;

14. Ngh quyết về Chương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2015.

b) Quc hi cho ý kiến 15 dán, bao gm:

1. Luật t chc Quc hi (sửa đi);

2. Luật t chc Chính ph (sa đi);

3. Luật t chc Tòa án nhân dân (sửa đi);

4. Luật t chc Vin kim sát nhân dân (sa đi);

5. Luật bo hiểm hi (sửa đi);

6. Luật nhà ở (sửa đi);

7. Luật kinh doanh bt động sn (sa đổi);

8. Luật đu (sa đi);

9. Luật doanh nghip (sửa đổi);

10. Luật ngân sách nhà ớc (sa đi);

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề;

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược;

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam;

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự;

15. Luật căn cước công dân.

2. Ti k họp thứ 8

a) Quc hi thông qua 16 dán, bao gm:

1. Luật t chc Quc hi (sửa đi);

2. Luật t chc Chính ph (sa đi);

3. Luật t chc Tòa án nhân dân (sửa đi);

4. Luật t chc Vin kim sát nhân dân (sa đi);

5. Luật bo hiểm hi (sửa đi);

6. Luật nhà ở (sửa đi);

7. Luật kinh doanh bt động sn (sa đổi);

8. Luật đu (sa đi);

9. Luật doanh nghip (sửa đổi);

10. Luật ngân sách nhà ớc (sa đi);

11. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật dạy ngh;

12. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật dược;

13. Lut sa đổi, b sung mt sđiều ca Lut hàng không dân dụng Vit Nam;

14. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật thi hành án dân s;

15. Luật căn cước công dân;

16. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật thuế tiêu th đặc bit.

b) Quc hi cho ý kiến 11 dán, bao gm:

1. Luật bu cử đi biu Quốc hi và đi biu Hi đng nhân dân;

2. Luật Mt trn T quốc Việt Nam (sửa đi);

3. Luật t chc Hi đồng nn dân và y ban nhân dân (sa đi);

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp lut;

5. Bộ lut dân s (sửa đổi);

6. Luật t chc cơ quan điều tra hình s;

7. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật kế toán;

8. Luật thống kê (sa đi);

9. Luật nghĩa v quân s (sửa đổi);

10. Luật an toàn vsinh lao đng;

11. Luật tài nguyên, môi trường bin và hi đo.

II. CÁC D ÁN PHÁP LỆNH

y ban thưng v Quc hi thông qua 2 dự án pháp lnh, bao gm:

1. Pháp lnh cnh sát môi trưng;

2. Pháp lnh sa đổi, b sung mt s điều ca Pháp lnh n ngưng, tôn giáo.

Điều 4

1. Các cơ quan, t chc, cá nhân có trách nhim t chc thc hin nghiêm, hiu qu các gii pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII. Không đưa vào Chương trình phiên họp thẩm tra của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, kỳ họp Quốc hội dự án luật, pháp lệnh trình không đúng thời hạn, không bảo đảm chất lượng; các cơ quan có thẩm quyền, đại biểu Quốc hội, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trình và cơ quan soạn thảo có dự án luật, pháp lệnh trình không đúng thời hạn, không bảo đảm chất lượng.

2. Cơ quan, t chc, cá nhân to điều kin thun li đ đi biu Quốc hi thc hin quyn sáng kiến pháp lut ca mình. Văn phòng Quốc hi có tch nhim to điều kin kinh phí và c điều kin vt cht cần thiết, Vin nghiên cu lp pháp ca y ban thưng v Quc hi có trách nhim giúp đi biu Quốc hội trong vic t chc xây dng d tho, lp, hoàn thin hsơ theo quy định ca Lut ban hành văn bn quy phm pháp lut đtrình y ban thưng vQuốc hi, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình.

3. Chính ph có trách nhiệm sau:

a) Ch đo các cơ quan, t chc hu quan nghiên cu nhng chính sách cần th chế hoá bng pháp luật thuc ngành, lĩnh vc mình ph trách, tiến hành các bước chun bị cần thiết, hình thành hsơ đđnghUban thưng vQuốc hội, Quc hi xem xét đưa vào Cơng trình xây dng lut, pháp lnh theo quy định ca Luật ban hành văn bn quy phạm pháp lut;

b) Phân công quan ch trì nghiên cu s cần thiết ban hành văn bn, hoàn thiện h sơ các dán Lut bo v an toàn lãnh th ch quyn quốc gia, Lut hành chính, Lut phòng, chng dch bnh, Lut nhà giáo, Lut khu công nghip, Pháp lnh v t chc ca c cơ quan thuộc lc lưng vũ trang nhân dân và trình Quốc hi xem xét đưa vào Chương trình xây dng lut, pháp lnh theo quy định ca Lut ban hành văn bn quy phạm pháp lut;

c) Ch đạo giải quyết tình trng tn đọng các văn bn quy định chi tiết; tuân thnghiêm các quy đnh ca Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vtrình t, th tc ban hành; tăng cưng s phối hp gia các quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết;

d) Ch đo c cơ quan hu quan sm chun b và phân b kinh phí cho vic chun b c d án lut, pháp lnh đã đưc đưa vào Chương trình nhim k (cChương trình chính thức và Chương trình chun b) và hng năm đ vic chun bxây dng c d án này đưc tiến hành thun lợi bo đm tiến đ và cht lượng.

Nghquyết y đã được Quốc hội nưc Cộng hòa xã hi chnghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 18 tháng 6 m 2013./.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)


Nguyễn Sinh Hùng

 

Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Collapse Nghị quyết của Quốc hộiNghị quyết của Quốc hội
Nghị quyết 07/2011/QH13 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011
Nghị quyết 11/2007/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008
Nghị quyết 12/2002/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI ( 2002-2007) và năm 2003
Nghị quyết 19/1998/QH10 Về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999
Nghị quyết 20/2011/QH13 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII
Nghị quyết 21/2003/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004
Nghị quyết 22/2016/QH14 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Nghị quyết 23/2012/QH13 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết 27/2008/QH12 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011)
Nghị quyết 31/2009/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)
Nghị quyết 35/2004/QH11 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
Nghị quyết 42/2000/NQ-QH10 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001
Nghị quyết 45/2013/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014
Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII
Nghị quyết 52/2001/QH10 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002
Nghị quyết 70/2014/QH13 Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 201
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 Về chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10
Nghị quyết 89/2015/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
Expand Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hộiNghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Expand Quyết định của Bộ TrưởngQuyết định của Bộ Trưởng
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ