Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 27/2008/QH12 | Ban hành: 15/11/2008  |  Hiệu lực: 20/12/2008  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

 

Số: 27/2008/QH12

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội

nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011)

____________________

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 160/TTr-UBTVQH12 ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011) các dự án luật, pháp lệnh sau đây:

1. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

3. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

4. Luật viên chức

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

6. Luật công đoàn (sửa đổi)

7. Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

8. Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

9. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

10. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

11. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

12. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Pháp lệnh dân số

Điều 2.

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại kỳ họp thứ 5 (dự kiến tháng 5-2009)

a) Trình Quốc hội thông qua: 13 dự án luật

1. Luật quản lý nợ công

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thanh tra

4. Luật lý lịch tư pháp

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

6. Luật bồi thường nhà nước

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa

9. Luật quy hoạch đô thị

10. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

12. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

13. Luật cơ yếu

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 09 dự án luật

1. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

2. Luật trọng tài thương mại

3. Luật các vùng biển Việt Nam

4. Luật báo chí (sửa đổi)

5. Luật người cao tuổi

6. Luật khám bệnh, chữa bệnh

7. Luật viễn thông

8. Luật tần số vô tuyến điện

9. Luật dân quân tự vệ

2. Tại kỳ họp thứ 6 (dự kiến tháng 10-2009)

a) Trình Quốc hội thông qua: 11 dự án luật

1. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

2. Luật thuế tài nguyên

3. Luật trọng tài thương mại

4. Luật các vùng biển Việt Nam

5. Luật báo chí (sửa đổi)

6. Luật người cao tuổi

7. Luật khám bệnh, chữa bệnh

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

9. Luật viễn thông

10. Luật tần số vô tuyến điện

11. Luật dân quân tự vệ

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 11 dự án luật

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

2. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

3. Luật bảo hiểm tiền gửi

4. Luật thuế nhà, đất

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

6. Luật nuôi con nuôi

7. Luật thi hành án hình sự

8. Luật tiếp cận thông tin

9. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

10. Luật an toàn thực phẩm

11. Luật người tàn tật

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH

1. Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

2. Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

3. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

4. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

5. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

6. Các dự án pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 chưa được thông qua

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

22 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh

1. Luật sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh

2. Luật giám sát an toàn hoạt động ngân hàng

3. Luật kiểm toán độc lập

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hợp tác xã

5. Luật xử lý vi phạm hành chính

6. Luật tố tụng hành chính

7. Luật khiếu nại

8. Luật tố cáo

9. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

10. Bộ luật lao động (sửa đổi)

11. Luật dân số

12. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

13. Luật bưu chính

14. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

15. Luật công đoàn (sửa đổi)

16. Luật khoáng sản (sửa đổi)

17. Luật lưu trữ

18. Luật đo lường

19. Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

20. Luật lực lượng dự bị động viên

21. Luật viên chức

22. Luật giáo viên

23. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Điều 3.

1. Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009.

2. Chính phủ xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham gia soạn thảo; dành thời gian thích đáng để thảo luận, cho ý kiến về các dự án trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Các cơ quan trình, cơ quan soạn thảo dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thời hạn gửi dự án đến cơ quan thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

4. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan để nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, báo cáo thẩm tra.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội dành thời gian cần thiết để nghiên cứu, tổ chức thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)


Nguyễn Phú Trọng

 

Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Collapse Nghị quyết của Quốc hộiNghị quyết của Quốc hội
Nghị quyết 07/2011/QH13 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011
Nghị quyết 11/2007/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008
Nghị quyết 12/2002/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI ( 2002-2007) và năm 2003
Nghị quyết 19/1998/QH10 Về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999
Nghị quyết 20/2011/QH13 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII
Nghị quyết 21/2003/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004
Nghị quyết 22/2016/QH14 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Nghị quyết 23/2012/QH13 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết 27/2008/QH12 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011)
Nghị quyết 31/2009/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)
Nghị quyết 35/2004/QH11 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
Nghị quyết 42/2000/NQ-QH10 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001
Nghị quyết 45/2013/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014
Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII
Nghị quyết 52/2001/QH10 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002
Nghị quyết 70/2014/QH13 Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 201
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 Về chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10
Nghị quyết 89/2015/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
Expand Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hộiNghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Expand Quyết định của Bộ TrưởngQuyết định của Bộ Trưởng
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ