Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN | Ban hành: 09/09/2003  |  Hiệu lực: 27/09/2003  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 05/2003/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2003

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng

_________________________

 

Thực hiện Quy chế hoạt động Thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 415/1999/QĐ-NHNN23 ngày 18 tháng 11 năm 1999 và Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng Thông tin tín dụng điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 987/2001/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua hoạt động Thông tin tín dụng đã đi vào nề nếp và đạt được những thành công đáng kể.

Đến nay, tại kho dữ liệu Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) đã lưu giữ được gần 300 nghìn hồ sơ khách hàng có quan hệ tín dụng với các Tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ theo dõi được khoảng 240 nghìn tỷ đồng. Bình quân hàng tháng Trung tâm Thông tin tín dụng và Phòng thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên 3000 lượt bản trả lời tin. Qua đó đã tạo thêm một kênh thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý của Ngân hàng Nhà nuớc và hỗ trợ các Tổ chức Tín dụng ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong kinh doanh, góp phần đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Thông tin tín dụng tại một số đơn vị trong hệ thống Ngân hàng còn chưa tốt, như chưa báo cáo thông tin một cách đầy đủ, chính xác kịp thời, lãnh đạo một số chi nhánh Tổ chức tín dụng chưa thực sự quan tâm thường xuyên, chưa tìm hiểu thông tin trước khi cho vay. Để tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp bách của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các Tổ chức tín dụng cần thực hiện tốt các việc sau:

1. Các Tổ chức tín dụng cần phải nhận thức đúng việc báo cáo và khai thác sử dụng Thông tin tín dụng là nghĩa vụ và quyền lợi của các Tổ chức tín dụng nhằm phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Các Tổ chức tín dụng phải thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng với mình và báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước theo quy định, đồng thời cần phải đẩy mạnh khai thác sử dụng thông tin từ CIC để có thêm thông tin phục vụ hoạt động tín dụng.

Các Tổ chức tín dụng cần ổn định cán bộ nắm vững nghề nghiệp Thông tin tín dụng, trường hợp luân chuyển phải đào tạo, bổ sung kịp thời, không để gián đoạn, ách tắc thông tin.

Các Tổ chức tín dụng khẩn trương hoàn thiện công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu báo cáo và khai thác Thông tin tín dụng, đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ.

2. Trung tâm Thông tin tín dụng nhanh chóng nâng cao công nghệ mới, nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm thông tin, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin qua Web – CIC đảm bảo thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, khẩn chương thống nhất và hoàn thiện chương trình phần mềm nghiệp vụ Thông tin tín dụng. Đi sâu phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo và cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng thông tin tín dụng.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Thông tin tín dụng cần phối hợp chặt chẽ trong việc đôn đốc các Tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, chủ động khai thác các nguồn thông tin liên quan đến doanh nghiệp ở trong và ngoài ngành nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng kho dữ liệu thông tin.

4. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành báo cáo thông tin của các Tổ chức tín dụng.

Thủ trưởng các Vụ, Cục và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ