Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH | Ban hành: 08/12/2003  |  Hiệu lực: 26/12/2003  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Số 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng

tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

_________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định 29/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP ngày 06/02/2002 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương;

Căn cứ Công văn thỏa thuận số 1503/BNV-CCVC ngày 03/7/2003 của Bộ Nội vụ về việc áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh bảo vệ, quản học viên trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (gọi là Trung tâm giáo dục-lao động xã hội) và việc áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác đã được ban hành của các Bộ, ngành.

Điều 2. Các chức danh tại Trung tâm được áp dụng như sau:

1. Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nhân viên bảo vệ áp dụng ngạch nhân viên bảo vệ, mã số 01.011, bảng lương 01 - Hành chính.

2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh quản học viên trung cấp, áp dụng ngạch công chức cán sự, mã số 01.004, bảng lương 01 - Hành chính.

3. Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh quản học viên, áp dụng ngạch công chức chuyên viên, mã số 01.003, bảng lương 01 - Hành chính.

4. Các chức danh khác áp dụng Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc một số lĩnh vực của các Bộ, ngành đã ban hành.

Điều 3. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh là căn cứ để các cơ sở thực hiện việc quy hoạch, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Trung tâm giáo dục - lao động xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)


Nguyễn Thị Hằng

 


TIÊU CHUẨN

NGHIỆP VỤ MỘT SỐ CHỨC DANH CHUYÊN MÔN VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC CHỨC DANH KHÁC TRONG CƠ SỞ CHỮA BỆNH THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 08/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Phần A:

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC CHỨC DANH BẢO VỆ, QUẢN HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TRUNG TÂM)

I . NHÂN VIÊN BẢO VỆ

1. Chức trách:

Là nhân viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an toàn về người và tài sản của Trung tâm, quản lý người mại dâm, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế, nội quy của Trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Hướng dẫn kiểm tra giấy tờ, người, hàng hóa, chống thẩm lậu ma túy, phương tiện ra vào Trung tâm đúng quy định của Nhà nước và Trung tâm;

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn xã hội và quy chế, nội quy bảo vệ Trung tâm;

- Trực tiếp tham gia quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp chống bạo loạn, đánh nhau gây mất trật tự an toàn, tham gia truy giữ đối tượng trốn chạy khỏi Trung tâm;

- Nhận và giao ca đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Trung tâm;

- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và kiến nghị với thủ trưởng đơn vị về các giải pháp phòng cháy chữa cháy trong phạm vi được giao;

- Khi có vụ việc xảy ra thì lập biên bản, tổ chức bảo vệ hiện trường, cấp cứu nạn nhân, giữ người vi phạm theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong khu vực Trung tâm, báo cáo kịp thời cấp trên và cơ quan công an địa phương nơi gần nhất có trách nhiệm xử lý;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an các cấp, đơn vị bộ đội (nếu có) thực hiện phương án bảo vệ;

- Chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm an toàn về người, tài sản trong Trung tâm thuộc ca phụ trách;

- Bảo quản tốt các phương tiện và trang thiết bị làm việc;

- Giữ gìn bí mật các hoạt động của Trung tâm.

2. Hiểu biết:

- Nắm vững quy định và nội dung nghiệp vụ bảo vệ Trung tâm theo quy định của pháp luật, biết sử dụng các công cụ hỗ trợ được giao, xử lý đúng các trường hợp phòng vệ chính đáng.

- Hiểu rõ và nắm vững thủ tục kiểm tra giấy tờ vào ra, nguyên tắc quản lý của cơ quan nhà nước. Tính pháp lý của các loại giấy tờ, văn bản, các chứng từ, hóa đơn xuất nhập ra vào Trung tâm.

- Biết hợp đồng tác chiến với cán bộ, công chức, viên chức trong ca làm việc cũng như với các cơ quan hữu quan để giữ gìn trật tự, an toàn khu vực cơ quan đơn vị đóng trụ sở.

- Nắm vững những quy định về thủ tục, cách xử lý các hiện tượng vi phạm an toàn khu vực cơ quan, đơn vị.

- Nắm vững những quy định về phòng gian, bảo mật, phòng cháy chữa cháy.

- Biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy được trang bị.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Đã qua huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ do công an cấp tỉnh, thành phố tổ chức và cấp giấy chứng nhận.

- Có phẩm chất chính trị tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, yên tâm yêu ngành, yêu nghề.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống trung thực, lành mạnh.

- Có sức khỏe và tinh thần chịu đựng gian khổ đáp ứng được công tác bảo vệ.

II . QUẢN HỌC VIÊN TRUNG CẤP

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn nghiệp vụ về tâm lý, xã hội thực hiện nhiệm vụ giáo dục, quản lý người nghiện ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS tại các Trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung và các tài liệu hướng dẫn hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách, rèn luyện thể chất cho các đối tượng đảm bảo quá trình chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng;

- Trực tiếp quản lý, tham gia hướng dẫn cho đối tượng hoạt động theo các nội quy, quy định của Trung tâm;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình học tập ngoại khoá, theo thời gian biểu cho đối tượng. Tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí cho đối tượng theo quy định;

- Bảo đảm an toàn trong các buổi học tập, vui chơi, thể thao, thể dục và nơi nghỉ của đối tượng trong Trung tâm;

- Theo dõi, quản lý đối tượng trong thời gian được học tập, học nghề, lao động sản xuất và các hoạt động khác liên quan trong quá trình chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm;

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra lại sức khỏe, tổng kết bệnh án, lập sổ theo dõi chữa trị phục hồi; lập biên bản bàn giao đối tượng về cho gia đình và cộng đồng gồm: tình hình sức khỏe, nhân cách, tâm lý, các hành vi vi phạm.... Tổ chức tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp cho chính quyền địa phương và gia đình để tiếp tục quản lý đối tượng tại cộng đồng.

2. Hiểu biết:

- Nắm được phương hướng, nhiệm vụ và các tài liệu hướng dẫn của cấp trên về phần việc có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Có kiến thức khoa học về quản lý, giáo dục liên quan việc quản lý đối tượng; hiểu biết về tâm lý học, sinh lý học, xã hội học; giáo dục học.

- Có kiến thức về văn hóa, thể thao.

- Hiểu được các nguyên tắc và thủ tục hành chính nhà nước.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

- Tốt nghiệp trung học sư phạm hoặc các ngành tâm lý xã hội, khoa học xã hội, nhân văn, ... Chuyên khoa tâm thần phù hợp với việc quản lý đối tượng tại Trung tâm.

- Nếu là trung cấp nghiệp vụ hoặc kỹ thuật có liên quan thì phải qua lớp bồi dưỡng về công tác tâm lý, xã hội.

- Qua thời gian tập sự.

- Nhiệt tình, trách nhiệm, yên tâm, yêu ngành, yêu nghề và có sức khỏe.

- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, lối sống trung thực, lành mạnh.

III. QUẢN HỌC VIÊN

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ về tâm lý, xã hội thực hiện nhiệm vụ giáo dục, quản lý người nghiện ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì đề xuất kế hoạch xây dựng, chương trình, nội dung tài liệu hướng dẫn các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách, rèn luyện thể chất phù hợp để quản lý các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm; xây dựng và tổ chức các hoạt động can thiệp của cộng đồng trong quá trình quản lý đối tượng sau chữa trị, cai nghiện ma túy;

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động,... Đề xuất các biện pháp quản lý, giám sát các loại đối tượng theo nội quy, quy chế đã ban hành tại Trung tâm;

- Trực tiếp hướng dẫn các đối tượng thực hiện lịch sinh hoạt, học tập, lao động và các hoạt động khác theo các nội quy, quy chế được quy định của Trung tâm;

- Tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động ngoại khóa và chính khóa về nội dung, thời gian... Sinh hoạt, học tập, các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, lao động trị liệu, lao động sản xuất cho đối tượng;

- Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của đối tượng, kiến nghị với Trung tâm khen thưởng, động viên, giảm thời gian chấp hành xử phạt vi phạm hành chính tại cơ sở chữa bệnh.

- Xây dựng kế hoạch: kiểm tra lại sức khỏe, tổng kết bệnh án, đánh giá kết quả chữa trị, cai nghiện phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng. Lập biên bản bàn giao đối tượng về cho gia đình và cộng đồng;

- Tổ chức tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp cho chính quyền địa phương và gia đình để quản lý, giám sát và trợ giúp người đã chữa trị, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

2. Hiểu biết:

- Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; phương hướng, nhiệm vụ và các tài liệu hướng dẫn của cấp trên về phần việc có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Nắm được hệ thống văn bản luật và quy phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý đối tượng tại Trung tâm.

- Am hiểu tình hình phòng chống tệ nạn nghiện ma túy, mại dâm và phòng chống nhiễm HIV/AIDS và các loại tệ nạn xã hội khác trong nước.

- Có kiến thức khoa học về quản lý, giáo dục liên quan việc quản lý đối tượng, tổ chức lao động khoa học, nắm bắt những thông tin cần thiết về đối tượng, nhu cầu và yếu tố ảnh hưởng đối với đối tượng.

- Có kiến thức tâm lý học, sinh lý học, xã hội học, khoa học về con người, giáo dục học và hiểu biết về văn hóa, thể thao.

- Am hiểu thực tế đời sống xã hội xung quanh các hoạt động quản lý đối tượng.

- Có năng lực nghiên cứu khoa học, áp dụng quy trình chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho đối tượng.

- Hiểu được các nguyên tắc và thủ tục hành chính nhà nước.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc các ngành tâm lý xã hội, khoa học xã hội, nhân văn, ... Chuyên khoa tâm thần phù hợp với việc quản lý đối tượng tại trung tâm.

- Nếu tốt nghiệp các trường luật, kỹ thuật, kinh tế,... Phải qua lớp bồi dưỡng về công tác tâm lý, xã hội.

- Qua thời gian tập sự.

- Biết một ngoại ngữ trình độ A.

- Nhiệt tình trách nhiệm, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề và có sức khỏe.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống trung thực, lành mạnh.

Phần B

DANH MỤC TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC CHỨC DANH KHÁC ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH CỦA CÁC BỘ NGÀNH

STT

Văn bản

Danh mục tiêu chuẩn chức danh áp dụng

I

 

Quyết định số 1475/LĐTBXH-QĐ ngày 19/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của một số lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Chuyên viên phòng, chống tệ nạn xã hội;

2. Cán sự phòng, chống tệ nạn xã hội.

II

Quyết định số 407/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Tài chính.

1. Kế toán viên;

2. Kế toán viên trung cấp;

3. Kế toán viên sơ cấp.

III

Quyết định số 420/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ.

1. Lưu trữ viên trung cấp;

2. Lưu trữ viên

 

IV

Quyết định số 414/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính.

1. Kỹ thuật viên đánh máy chữ;

2. Nhân viên văn thư.

V

 

Quyết định số 415/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Y tế.

1. Bác sĩ;

2. Y sĩ;

3. Y tá;

4. Y tá chính;

5. Kỹ thuật viên y;

6. Kỹ thuật viên chính y;

7. Nhân viên y tế (Hộ lý).

VI

Quyết định số 416/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Nghiên cứu khoa học và Công nghệ.

1. Kỹ sư;

2. Kỹ thuật viên.

VII

Quyết định số 202/TCCB-VC ngày 08/6/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

1. Giáo viên dạy nghề;

2. Giáo viên trung học cơ sở (cấp II).

Tên văn bản : Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành : 08/12/2003
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,
Người ký : Nguyễn Thị Hằng,
Ngày hiệu lực : 26/12/2003
Văn bản liên quan : 0

Collapse Luật Cán bộ, công chứcLuật Cán bộ, công chức
Expand Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019
Collapse Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi 2000, 2003Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi 2000, 2003
Expand Pháp lệnhPháp lệnh
Collapse VBQPPL thuộc Pháp lệnhVBQPPL thuộc Pháp lệnh
Quyết định 01/2007/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự
Quyết định 01/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Thông tư 01/2009/TT-BNV Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
Thông tư 01/2009/TT-BNG Quy định về Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
Quyết định 02/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự
Quyết định 02/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Thông tư 02/2008/TT-BNV Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề
Quyết định 03/2006/QĐ-BGD&ĐT Ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu
Thông tư 03/2006/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Thông tư 03/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã
Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BNV-BNN Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm
Quyết định 03/2008/QĐ-BNV Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê
Thông tư 03/2008/TT-BNV Hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
Thông tư 03/2007/TT-BYT Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
Quyết định 03/2008/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Thông tư 04/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 04/2006/QĐ-BNV Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quyết định 04/2007/QĐ-UBDT Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II
Thông tư 04/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Quyết định 04/2008/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra
Thông tư 04/2009/TT-BNN Hướng dẫn nhiệm vụ của Cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã
Thông tư 04/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 04/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công thương
Thông tư 04/2009/TT-BGTVT Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Quyết định 05/2007/QĐ-BNV Ban hành quy chế chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 05/2008/QĐ-BNV Về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi
Thông tư 05/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài
Quyết định 06/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Thông tư 06/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của chính phủ về chế độ công chức dự bị
Quyết định 06/2008/QĐ-BNV Về việc quy định mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định 06/2001/QĐ-TTg Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp
Thông tư 06/2006/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định 31/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010
Quyết định 07/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế
Thông tư 07/2006/TT-BNV Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT Ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức tài nguyên và môi trường
Thông tư 07/2008/TT-BNV Hướng dẫn một số quy định về thi nâng ngạch công chức
Thông tư 07/2008/TT-BYT Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành
Thông tư 07/2000/TT-BTC Hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức
Quyết định 07/2006/QĐ-BTP Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp
Thông tư 07/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư 08/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp
Nghị định 08/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước
Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Quyết định 09/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Kiểm lâm
Nghị định 09/1998/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan
Nghị quyết 09/2003/NQ-CP Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CPngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Nghị định 09/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Quyết định 10/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
Thông tư 10/2009/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Quyết định 104/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quyết định 11/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ
Nghị định 112/2004/NĐ-CP Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Nghị định 114/2003/NĐ-CP Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Nghị định 115/2003/NĐ-CP Về chế độ công chức dự bị
Nghị định 116/2003/NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Nghị định 117/2003/NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Nghị định 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
Thông tư 118/2005/TT-BNV Hướng dẫn Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế
Quyết định 1195/QĐ-BTP Về việc ban hành quy chế chọn, cử và quản lí công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng
Quyết định 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC Về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm
Quyết định 12/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
Quyết định 12/2008/QĐ-BVHTTDL Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao
Nghị định 121/2003/NĐ-CP Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
Nghị định 121/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Thông tư 123/1999/TT-BTC Hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở địa phương
Quyết định 1243/2000/QĐ-BTM Ban hành Quy chế công tác của công chức quản lý thị trường
Quyết định 129/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định 13/2004/QĐ-BXD Về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương
Quyết định 13/2006/QĐ-BNV Ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức
Thông tư 130/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
Quyết định 1310/2003/QĐ-BTM Ban hành Quy định thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên Kiểm soát viên chính thị trường
Thông tư liên tịch 135/2005/TTLT/BQP-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc phòng tại các Bộ, ngành và địa phương
Quyết định 136/2005/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành dự trữ quốc gia
Quyết định 14/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Nghị định 143/2007/NĐ-CP Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Quyết định 1448/QĐ-NHNN Về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Quyết định 15/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành 03 quy định về quản lý cán bộ, công chức trong Cơ quan Bộ Y tế
Quyết định 150/1999/QĐ-TCCP Về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức
Nghị định 157/2005/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Nghị định 157/2007/NĐ-CP Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
Nghị quyết 16/2000/NQ-CP Về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Quyết định 161/2003/QĐ-TTg Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Thông tư liên tịch 18/1999/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện nội dung thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên dạy ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
Thông tư 18/2009/TT-BLĐTBXH Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Quyết định 181/2005/QĐ-TTg Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập
Quyết định 19/2005/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 199/1999/QĐ-TTg Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy
Thông tư 19/2001/TT-BTCCBCP Hướng dẫn Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Quyết định 202/TCCP-VC Về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo
Quyết định 2033/2006/QĐ-UBTDTT Ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức ngành Thể dục thể thao
Thông tư 22/2002/TT-BTCCBCP Hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp
Quyết định 23/2004/QĐ-BBCVT Về việc ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông
Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM Về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường
Quyết định 27/2003/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
Thông tư 28/1999/TT-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
Quyết định 28/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng
Quyết định 28/2006/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Quyết định 2981/QĐ-BTC Về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính
Quyết định 3127/1999/QĐ-BGTVT V/v ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao Thông Vận Tải
Quyết định 324-LĐ/QĐ Về ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế
Quyết định 33/QĐ-BTC Ban hành quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội
Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
Quyết định 3486/QĐ-BNN-TCCB Ban hành Danh mục vị trí công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi
Expand 34_2004_TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH34_2004_TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH
Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Nghị định 35/2005/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Quyết định 36/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT Quy định chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản
Quyết định 37/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình tiếng Jrai dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Thông tư 38/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cảng vụ hàng không
Quyết định 4031/2001/QĐ-BYT Về việc ban hành “ quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh"
Quyết định 41/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
Quyết định 414/TCCP-VC Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính
Quyết định 42/1999/QĐ-TTg Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo
Quyết định 420/TCCP-CCVC Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ
Quyết định 43/2001/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế tạm thời về xét tuyển công chức vào cơ quan Bộ Công nghiệp
Quyết định 44/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Quyết định 44/1999/QĐ-BGD&ĐT Ban hành Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng
Quyết định 44/2001/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế tạm thời về thi tuyển công chức vào cơ quan Bộ Công nghiệp
Quyết định 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL Về việc ban hành quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Quyết định 47/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc
Quyết định 483-TCCB/QĐ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong ngành Tư pháp
Quyết định 52/2004/QĐ-BNV Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Quyết định 538/TCCP-TC Về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ, các ngạch trong trường đại học- cao đẳng
Nghị định 54/2005/NĐ-CP Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
Quyết định 56/2006/QĐ-TTg Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Nghị định 56/2000/NĐ-CP Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/ 11/ 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 587-BYT/QĐ Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế
Quyết định 58/2000/QĐ-BNN Về thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quyết định 59/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề
Thông tư liên tịch 60/2003/TTLT-BNV-BTC Sửa đổi chính sách, đối tượng tinh giảm biên chế
Quyết định 61/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin
Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 Ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Thông tư liên tịch 619/1999/TTLT-TTNN-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, quản lý và xử lý kỷ luật công chức thanh tra
Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
Quyết định 64/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành bổ sung chức danh và mã số ngạch Nhân viên kiểm soát thị trường
Nghị định 64/2009/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Quyết định 672-BYT/QĐ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế
Quyết định 70/2009/QĐ-TTg Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Nghị định 71/2000/NĐ-CP Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Nghị định 71/2003/NĐ-CP Về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước
Thông tư liên tịch 73/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Thông tư 74/2005/TT-BNV Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư liên tịch 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn
Quyết định 77/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức ngành văn hoá - thông tin
Quyết định 78/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức
Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
Quyết định 82/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 83/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Thông tư 89/2003/TT-BNV Về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước
Thông tư 89/2006/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo
Nghị định 95/1998/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 956/2003/QĐ-NHNN Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước
Nghị định 96/1998/NĐ-CP Về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
Nghị định 97/1998/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
Quyết định 98/2000/QĐ-BTC Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức kế toán
Thông tư liên tịch 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 50-CP ngày 26/07/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Thông tư 05/2008/TT-BNV Hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính Nhà nước
Thông tư liên tịch 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về cán bộ, công chức (cũ)VBQPPL về cán bộ, công chức (cũ)