Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
VBQPPL theo Luật Ban hành VBQPPL 2015 (giai đoạn 01/7/2016 - Nay)

Dịch vụ liên quan

Kiến thức cơ bản về VBQPPL

 

1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật


2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật


3. Các trường hợp không phải văn bản quy phạm pháp luật


4. Hiệu lực VBQPPL về thời gian, không gian & đối tượng


5. Áp dụng VBQPPL & lựa chọn áp dụng VBQPPL trong trường hợp mâu thuẫn


6. Trường hợp VBQPPL bị ngưng hiệu lực, hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ