Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN | Ban hành: 02/11/2007  |  Hiệu lực: 03/12/2007  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

Số: 06/2007/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán

_____________________

 

Trong mấy tháng gần đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2007 về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá chủ động và linh hoạt để rút tiền từ lưu thông về, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán, không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng tiền Việt Nam; các tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, ủng hộ và thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, lạm phát diễn biến phức tạp, vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm, làm cho việc kiểm soát tổng phương tiện thanh toán gặp khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ tết Nguyên đán Mậu tý 2008 và để đảm bảo khả năng thanh toán, kiểm soát tổng phương tiện thanh toán, góp phần ổn định giá cả và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Đối với các tổ chức tín dụng:

a) Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh; kết hợp với đánh giá, dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thị trường tài chính - tiền tệ ở trong và ngoài nước để thực hiện các giải pháp đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả.

b) Tăng cường quản lý vốn khả dụng, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm khả năng an toàn thanh toán để đáp ứng đầy đủ cho các nhu cầu thanh toán của khách hàng, nhất là chi lương, thưởng vào dịp cuối năm; duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn, nhất là tỷ lệ về khả năng chi trả tại Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 04 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN.

c) Kiểm soát chặt chẽ tình hình biến động các khoản mục kinh doanh; cân đối vốn để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

d) Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các giải pháp quy định tại Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát qui mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Chỉ thị này; kiểm soát chặt chẽ mức tăng tín dụng phù hợp với mức tăng vốn huy động thực tế và khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng; đảm bảo dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng; việc thành lập các chi nhánh, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh phải chấp hành đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

đ) Thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo tính chính xác các thông tin, báo cáo và điện báo theo quy định tại Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 04 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng và Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 12 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê, Chỉ thị số 02/2007/CT-NHNN ngày 20 tháng 03 năm 2007 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng và các văn bản khác có liên quan.

2. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Đối với các đơn vị tại Trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp:

- Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá một cách chủ động, linh hoạt và theo nguyên tắc thị trường; tiếp tục rút tiền từ lưu thông về, cơ cấu lại tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bán ra có kỳ hạn ngắn, mua ngoại tệ ở mức độ thích hợp nhằm ổn định lãi suất, tỷ giá hối đoái, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý, không để tăng giá hoặc mất giá quá mức đồng tiền Việt Nam.

- Tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng; chú trọng thanh tra, giám sát việc thực hiện cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán theo Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN; áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

- Thống kê, giám sát và quản lý có hiệu quả luồng vốn ra, vào từ đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, vốn cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế quản lý, giám sát và trao đổi thông tin về thị trường chứng khoán.

b) Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và thanh tra hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố; chủ động báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các khó khăn, vướng mắc về hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp xử lý. 

3. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
- Như điểm b mục 3;
- Thủ tướng và
  PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC

(đã ký)


Nguyễn Văn Giàu

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ