Tạo tài khoản
 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố | Ban hành: 23/05/2022  |  Hiệu lực: 23/05/2022  |  Trạng thái: Còn hiệu lực