Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN | Ban hành: 27/05/2004  |  Hiệu lực: 25/06/2004  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 05/2004/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng

__________________________

 

Những năm qua, hệ thống số liệu báo cáo thống kê, được hình thành trên cơ sở Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã đóng góp rất lớn vào những thành công trong việc điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), góp phần không nhỏ trong thành công chung của đất nước trên con đường phát triển và hội nhập kinh tế. Lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng hết sức nhạy cảm với những biến đổi về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, hơn thế nữa, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng của một quốc gia, nhất là hiện nay tình hình thế giới đang diễn ra khá phức tạp. Để có thể tiếp tục duy trì những thành công của những năm qua, đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới, quá trình đổi mới công tác điều hành tiền tệ, ngân hàng của NHNN đang diễn ra rất mạnh mẽ, trong đó có việc đổi mới khá toàn diện công tác báo cáo thống kê (Chế độ báo cáo thống kê hiện hành được ban hành kèm theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và từ ngày 1/1/2005, Chế độ báo các thống kê mới, được ban hành kèm theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sẽ có hiệu lực thi hành). Gần đây, việc thực thi Chế độ báo cáo thống kê còn có những bất cập về thời gian, tính chính xác của các báo cáo, ... làm ảnh hưởng đến việc điều hành của NHNN. Để khắc phục những hạn chế của công tác báo cáo thống kê, ngoài việc đổi mới Chế độ báo cáo thống kê thì trách nhiệm chấp hành Chế độ của các đơn vị có liên quan là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

- Các đơn vị thuộc NHNN trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cần tăng cường nhắc nhở các đơn vị báo cáo thực hiện nghiêm túc Chế độ báo cáo thống kê và nhận xét đầy đủ, chính xác việc chấp hành Chế độ báo cáo thống kê (về thời gian, tính chính xác của các số liệu báo cáo) của các đơn vị báo cáo.

- Vụ Chính sách tiền tệ làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục chức năng trình lãnh đạo NHNN giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê.

- Cục Công nghệ tin học Ngân hàng cần phối hợp kịp thời với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng trong việc truyền nhận thông tin, báo cáo.

- Trên cơ sở Thông báo về việc chấp hành Chế độ thông tin báo cáo (Chế độ báo cáo thống kê) định kỳ hàng quý, Thanh tra Ngân hàng phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và các Vụ, Cục có liên quan đề xuất những hình thức xử lý phù hợp đối với những vi phạm có hệ thống Chế độ báo cáo thống kê.

- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao trực tiếp đôn đốc, giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn mình quản lý, nếu cần báo cáo ngay với NHNN trung ương. Ngoài ra, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Chế độ báo cáo thống kê và phải chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu báo cáo thống kê của đơn vị mình.

- NHNN chi nhánh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần nắm bắt hàng ngày số liệu về tiền gửi, lãi suất, tín dụng của các TCTD trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo, điều hành khi có những diễn biến bất thường và báo cáo cho NHNN Trung ương (Vụ Chính sách tiền tệ) khi được yêu cầu.

2. Đối với các tổ chức tín dụng và các đơn vị trực thuộc:

- Tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Chế độ báo cáo thống kê.

- Thực hiện các giải pháp hữu hiệu áp dụng trong hệ thống của mình nhằm đảm bảo số liệu báo cáo được chính xác, đầy đủ, kịp thời.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) của các tổ chức tín dụng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng (là đơn vị báo cáo theo địa bàn tỉnh, thành phố) phải chịu trách nhiệm về thời hạn, chất lượng số liệu báo cáo của đơn vị mình.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) của các tổ chức tín dụng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo NHNN,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tư pháp,
- Công báo VPCP (2 bản),
- Các Vụ, Cục thuộc NHNN,
- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố,
- Các tổ chức tín dụng,
- Lưu VP, CSTT, PC.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Lê Đức Thúy

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ