Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH | Ban hành: 08/12/2003  |  Hiệu lực: 26/12/2003  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Số 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở

chữa bệnh theo  Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP ngày 06/02/2002 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương;

Căn cứ Công văn thỏa thuận số 1503/BNV-CCVC ngày 03/7/2003 của Bộ Nội vụ về việc áp dụng ngạch công chức đối với các chức danh tại các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn bổ nhiệm 15 chức danh lãnh đạo của Cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (gọi là Trung tâm giáo dục - lao động xã hội).

Điều 2. Chức danh lãnh đạo bảo vệ trung tâm được áp dụng như sau:

1. Những cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh Phó trưởng phòng bảo vệ Trung tâm được áp dụng ngạch công chức cán sự, mã số 01.004, bảng lương 01 - Hành chính.

2. Những cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh Trưởng phòng bảo vệ Trung tâm được áp dụng ngạch công chức chuyên viên, mã số 01.003, bảng lương 01- Hành chính.

Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo là căn cứ để các cơ sở thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Trung tâm giáo dục - lao động xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hằng

 


TIÊU CHUẨN

BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TRUNG TÂM)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 08/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN Y TẾ

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo Trung tâm giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn về chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm và những công việc khác do Giám đốc phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức thực hiện công tác chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho đối tượng, xây dựng biện pháp chuyên môn nghiệp vụ về y tế để quản lý đối tượng tại Trung tâm. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

- Tổ chức chỉ đạo cụ thể hóa các chế độ, chính sách, thủ tục tiếp nhận và quy trình chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi cho đối tượng trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành;

- Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra quy trình cai nghiện, phục hồi, phác đồ điều trị và chữa các bệnh xã hội; các quy chế và thể lệ chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trước và tuyến sau tổ chức cai nghiện, phục hồi và chữa bệnh xã hội; thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch; các hoạt động hỗ trợ chữa bệnh, điều trị cho các đối tượng nhiễm HIV/AIDS; uốn nắn kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện ở Trung tâm;

- Chủ trì tổ chức giao ban chuyên môn, thăm khám, hội chẩn các bệnh phức tạp, kiểm tra việc lập hồ sơ và tổng kết bệnh án, quyết định điều trị, chữa trị bệnh nhân đúng nguyên tắc và có hiệu quả; giải quyết tử vong theo quy định của ngành y tế;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác dược chính, quản lý thuốc chữa bệnh, quyết định xử lý các trường hợp quá khả năng chữa trị tại Trung tâm, làm thủ tục đưa người bệnh đi bệnh viện;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật y tế, kinh nghiệm điều hành cho công chức, viên chức chuyên môn kỹ thuật y tế dưới quyền;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ ở Trung tâm.

2. Hiểu biết:

- Nắm được Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn; nắm chắc các quy định về chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế.

- Nắm vững nguyên tắc, quy trình, phương pháp cai nghiện, phục hồi, chữa trị các bệnh xã hội, phòng chống nhiễm HIV/AIDS.

- Nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, các chế độ, chính sách, quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung, của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và các lĩnh vực có liên quan đến công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi sức khỏe cho đối tượng tại Trung tâm.

- Nắm chắc và vận dụng phương châm y học vào công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và sức khỏe cho đối tượng.

- Có khả năng phát hiện, kiểm tra hướng dẫn cấp dưới về chấp hành pháp luật và thực hiện nghiệp vụ quản lý tại Trung tâm.

- Nắm được khả năng phát triển công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực chuyên ngành đang đảm nhận.

- Có năng lực tổ chức, quản lý và tổng kết trong lĩnh vực được phân công.

- Có khả năng đề xuất, vận dụng các thành tựu khoa học về y học, chữa bệnh vào công tác chuyên môn của ngành ở Trung tâm.

- Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị. Nắm vững mối quan hệ của đơn vị với các Ban, ngành của tỉnh, thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Yêu cầu về trình độ, phẩm chất:

A) Về trình độ:

- Là bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa tâm thần.

- Thâm niên công tác ít nhất 5 năm trở lên.

- Đã qua chức vụ Trưởng phòng đơn vị cơ sở ít nhất là 3 năm.

- Qua lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

- Có một ngoại ngữ trình độ B.

B) Về phẩm chất:

- Trung thành với đường lối, quan điểm chính trị của Đảng, Nhà nước, kiên trì với mục tiêu đổi mới của đất nước, nhiệt tình, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề.

- Có đủ tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế.

- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, lối sống trung thực, lành mạnh, được đồng nghiệp tín nhiệm.

- Có khả năng đoàn kết, tập hợp đồng nghiệp và quan hệ tốt với cán bộ các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

II. PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, KẾ TOÁN

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo Trung tâm giúp Giám đốc quản lý điều hành hoạt động, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, hành chính, kế toán để quản lý người nghiện ma túy, mại dâm, nhiễm HIV/AIDS và những công việc khác do Giám đốc phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế, nội quy tại trung tâm; quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên chức;

- Tổ chức xây dựng và thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và mục tiêu các dự án dài hạn, hàng năm về công tác chữa trị, cai nghiện phục hồi; xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Trung tâm;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tài chính, vật tư; quản lý các nguồn kinh phí, tài sản,... Theo đúng pháp luật thống kê, kế toán;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất, đảm bảo duy trì mọi hoạt động của Trung tâm;

- Tổ chức theo dõi hoạt động tài chính của các phương án sản xuất gia công sản phẩm; liên doanh, liên kết; hoạt động lao động sản xuất và các dự án tại Trung tâm;

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các phương án đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình quản lý đối tượng; an toàn tính mạng của cán bộ và đối tượng; phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ tài sản, vật tư và các trang thiết bị khác tại Trung tâm;

- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại và xây dựng tốt mối quan hệ với các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương.

2. Hiểu biết:

- Nắm chắc Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn.

- Nắm được Bộ Luật Lao động, Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn; các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và các quy định của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng về quản lý hoạt động Trung tâm và các văn bản khác có liên quan.

- Có khả năng phát hiện, kiểm tra hướng dẫn cấp dưới về chấp hành pháp luật và thực hiện nghiệp vụ quản lý tại Trung tâm.

- Am hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân ở địa phương.

- Có năng lực tổ chức, quản lý và tổng kết trong lĩnh vực được phân công tại Trung tâm.

- Có khả năng đề xuất, vận dụng các thành tựu khoa học về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, hành chính quản trị, tài chính, kế toán vào công tác chuyên môn tại Trung tâm.

- Nắm chắc nguyên tắc về công tác quản lý hành chính, quản trị.

- Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị; nắm vững mối quan hệ của đơn vị với các Ban, ngành của tỉnh, thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nắm chắc các hoạt động tài chính, phương thức sản xuất, kinh doanh, hạch toán của đơn vị.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

Về trình độ: Tốt nghiệp đại học.

Trình độ, phẩm chất còn lại tương tự tiêu chuẩn I Phó giám đốc phụ trách chuyên môn y tế (không bao gồm tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế).

III. PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo Trung tâm giúp Giám đốc quản lý điều hành hoạt động, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm, nhiễm HIV/AIDS và những công việc khác do Giám đốc phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức chỉ đạo xây dựng và thực hiện các phương án, biện pháp nghiệp vụ, phương thức giáo dục phù hợp cho đối tượng, để triển khai thực hiện các nội dung giảng dạy đạo đức, pháp luật, văn hóa; rèn luyện thể chất, giáo dục hành vi với các phương pháp trị liệu tâm lý khác nhau;

- Tổ chức chỉ đạo xây dựng các hoạt động tư vấn về kiến thức, tâm lý; tuyên truyền phòng ngừa và khắc phục các tệ nạn xã hội và phòng chống nhiễm HIV/AIDS cho đối tượng tại Trung tâm;

- Tổ chức chỉ đạo xây dựng phối hợp biên soạn tài liệu giảng dạy và thực hiện các phương án, kế hoạch dạy nghề phù hợp cho từng loại đối tượng theo trình độ văn hóa, sức khỏe phục hồi... Tại Trung tâm hoặc tại các cơ sở dạy nghề;

- Tổ chức lao động trị liệu cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm sau chữa trị, phục hồi sức khỏe; tổ chức lao động sản xuất để giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, hướng nghiệp cho đối tượng tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng;

- Chỉ đạo tổ chức thể dục thể thao, vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa; đánh giá sự phục hồi ý thức trách nhiệm, nhận thức của đối tượng chuẩn bị kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng;

- Chỉ đạo tổ chức phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp... Tổ chức giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng nghiện ma túy, mại dâm;

- Đúc kết kinh nghiệm giáo dục, dạy nghề. Tham gia tổng kết mô hình chữa trị, giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất cho đối tượng tại Trung tâm.

2. Hiểu biết:

- Nắm chắc Luật Giáo dục, Bộ Lật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

- Nắm được Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trung tâm và các văn bản khác có liên quan.

- Có khả năng phát hiện, kiểm tra hướng dẫn cấp dưới về chấp hành pháp luật và thực hiện nghiệp vụ quản lý tại Trung tâm.

- Am hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân ở địa phương.

- Có năng lực tổ chức, quản lý và tổng kết trong lĩnh vực được phân công.

- Có khả năng đề xuất, vân dụng thành tựu khoa học giáo dục, dạy nghề, đổi mới tổ chức lao động sản xuất vào các hoạt động chuyên môn tại Trung tâm.

- Nắm chắc các nguyên tắc về công tác quản lý hành chính.

- Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị; nắm vững mối quan hệ của đơn vị với các Ban, ngành của tỉnh, thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nắm được các hoạt động, phương thức sản xuất, kinh doanh; hạch toán của đơn vị.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

Về trình độ: Tốt nghiệp đại học sư phạm, kinh tế, kỹ thuật,...

Trình độ, phẩm chất còn lại tương tự tiêu chuẩn I Phó giám đốc phụ trách chuyên môn y tế (không bao gồm tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế).

IV. GIÁM ĐỐC

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo đứng đầu bộ máy của Trung tâm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, tạo việc làm, hướng nghiệp và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm, nhiễm HIV/AIDS và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chỉ đạo và tổ chức xây dựng quy hoạch của Trung tâm để đảm bảo công tác chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức xây dựng các phương án, biện pháp nghiệp vụ trong các lĩnh vực để triển khai các nội dung quản lý có kết quả và hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

- Chỉ đạo tổ chức, cụ thể hóa các chế độ , chính sách; quy chế, nội quy, quy trình chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe; biện pháp quản lý, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành;

- Chỉ đạo tổ chức việc điều tra, khảo sát thực trạng tình hình và đề xuất các biện pháp nghiệp vụ, quản lý công tác cai nghiện, phục hồi, giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề, tạo việc làm, tổ chức lao động sản xuất; đề xuất các biện pháp phối hợp thực hiện các chương trình việc làm, xóa đói giảm nghèo, định canh định cư và các chương trình kinh tế xã hội khác của địa phương; giới thiệu việc làm cho đối tượng có nhu cầu và hoàn cảnh không thể trở về địa phương nơi cư trú và gia đình;

- Xây dựng tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ hợp lý để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và làm đầy đủ nội dung công việc được phân cấp cho tỉnh, thành phố và các nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao, bảo đảm phát huy được hiệu quả của bộ máy Trung tâm và phối hợp tốt với hệ thống tổ chức các cấp ở địa phương;

- Trực tiếp theo dõi công tác tổ chức bộ máy, phân công cán bộ, công chức, viên chức; công tác kế hoạch - tài chính, công tác đối ngoại, xây dựng nề nếp quản lý khoa học, có quy chế hoạt động chặt chẽ. Tổ chức đánh giá, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đúng quy chế, thực hiện việc điều động, bổ nhiệm; tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc, nâng ngạch, nhằm sử dụng tốt nhất năng lực và thời gian hoạt động của cán, bộ công chức, viên chức trong Trung tâm;

- Tổ chức theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả về công tác quản lý, chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng. Tổng hợp báo cáo tình hình định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

- Tổ chức được sự phối hợp công tác giữa Trung tâm với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan ở địa phương.

Giám đốc có đủ tiêu chuẩn cơ bản của Phó giám đốc, đồng thời phải có thêm các tiêu chuẩn sau:

2. Hiểu biết:

- Nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Nắm vững Luật Lao động, Luật Phòng chống ma túy, Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn; các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động Trung tâm và các quy định khác có liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành.

- Có khả năng phát hiện, kiểm tra hướng dẫn cấp dưới về chấp hành pháp luật và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn quản lý mọi mặt hoạt động của Trung tâm.

- Am hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước và quốc tế.

- Có năng lực tổ chức, quản lý và tổng kết về mọi mặt hoạt động của Trung tâm.

- Có khả năng đề xuất, vận dụng các thành tựu khoa học trong các lĩnh vực hoạt động của ngành và các ngành khác liên quan vào công tác chuyên môn ở Trung tâm.

3. Yêu cầu trình độ

- Tốt nghiệp đại học các ngành (Luật, Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật, Y...) Có thâm niên công tác trong ngành 05 năm trở lên, đã qua công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS.

- Đã qua chức vụ trưởng phòng nghiệp vụ của cơ sở, có thời gian giữ chức vụ ít nhất là 03 năm.

V. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ - PHỤC HỒI SỨC KHỎE

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, có trách nhiệm giúp Trưởng Phòng y tế - phục hồi sức khỏe, thực hiện nội dung công tác theo lĩnh vực được phân công về chuyên môn nghiệp vụ chữa trị, phục hồi sức khỏe, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm, bị nhiễm HIV/AIDS và các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức thực hiện khám, chuẩn đoán bệnh, lập hồ sơ bệnh án, cai nghiện, chữa trị cho đối tượng theo phác đồ điều trị, phục hồi sức khỏe cho đối tượng. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các cán bộ cấp dưới;

- Tổ chức theo dõi khả năng phục hồi sức khỏe của đối tượng sau cai nghiện, chữa trị; tổ chức lao động trị liệu hợp lý phù hợp sức khỏe, tuổi, giới tính, trình độ, nghề nghiệp (nếu có) cho đối tượng;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm;

- Chỉ đạo việc cung ứng dược, quản lý thuốc chữa bệnh, bảo quản và sử dụng các trang thiết bị y tế theo đúng quy định của ngành y tế; tổ chức vệ sinh môi trường;

- Phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trước và tuyến sau, tổ chức vệ sinh phòng dịch và các hoạt động hỗ trợ chữa bệnh, điều trị cho các đối tượng nhiễm HIV/AIDS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện, chữa trị, phục hồi sức khỏe cho đối tượng;

- Tổ chức công tác kiểm tra thường xuyên các mặt hoạt động nghiệp vụ của đơn vị, phát hiện uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chữa trị phục hồi sức khỏe cho đối tượng.

2. Hiểu biết:

- Hiểu được Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của ngành Y tế.

- Nắm được cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và các lĩnh vực khác có liên quan tới công tác cai nghiện, chữa trị phục hồi sức khỏe tại Trung tâm.

- Biết kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại vào công tác chữa trị phục hồi sức khỏe cho đối tượng.

- Nắm chắc các nguyên tắc về chuyên môn của ngành và các quy định khác của đơn vị.

- Hiểu biết sâu về nguyên tắc, quy trình cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chữa trị cho đối tượng; đặc điểm tâm lý, yếu tố ảnh hưởng đến đối tượng.

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm; mối quan hệ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Nắm được các chính sách, chế độ quy định đối với cán bộ, công nhân viên chức và cho đối tượng trong lĩnh vực y tế, phục hồi sức khỏe tại Trung tâm.

3. Yêu cầu về trình độ, phẩm chất:

A) Về trình độ:

- Là bác sĩ đa khoa có kinh nghiệm thực tế công tác 03 năm về công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe hoặc Bác sĩ chuyên khoa tâm thần đã có thời gian thực hành chuyên khoa tâm thần ít nhất 03 năm.

- Có một ngoại ngữ trình độ A.

B) Về phẩm chất:

- Trung thành với đường lối, quan điểm chính trị của Đảng, Nhà nước, kiên trì với mục tiêu đổi mới của đất nước. Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

- Có đủ tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống trung thực, lành mạnh, được đồng nghiệp tín nhiệm.

- Có khả năng đoàn kết, tập hợp đồng nghiệp và quan hệ tốt với cán bộ các ngành có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ - PHỤC HỒI SỨC KHỎE

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, đứng đầu phòng Y tế - phục hồi sức khỏe, chịu trách nhiệm trước Giám đốc tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị về chuyên môn nghiệp vụ chữa trị, phục hồi sức khỏe, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm, bị nhiễm HIV/AIDS, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức cụ thể hóa các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của ngành Y tế và quy trình cai nghiện, chữa trị, phục hồi sức khỏe của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế của Trung tâm, để Giám đốc Trung tâm ban hành hoặc trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền để triển khai tại Trung tâm, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện;

- Tổ chức xắp xếp cán bộ hợp lý thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và làm đầy đủ các nội dung công việc theo quy định; Trực tiếp quản lý và điều hành cán bộ, công chức, viên chức trong phòng; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; chủ trì giao ban chuyên môn, phân công cán bộ trực chuyên môn y tế và tổ chức triển khai nhiệm vụ khác liên quan trong Trung tâm;

- Tổ chức xây dựng quy trình quản lý nghiệp vụ, phát hiện uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác chữa trị, phục hồi sức khỏe cho đối tượng tại Trung tâm;

- Tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án, các chế độ đối với đối tượng, chế độ tử vong, cấp cứu theo quy định của ngành Y tế;

- Chỉ đạo đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế hỗ trợ hoạt động chữa bệnh, điều trị cho đối tượng; tham gia hội chẩn; giải quyết các trường hợp vượt quá khả năng của Trung tâm, gửi đi điều trị chữa bệnh ở tuyến trên;

- Tổ chức chỉ đạo tổng kết chuyên môn, nghiệp vụ chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, cải tiến đổi mới công tác quản lý nghiệp vụ phù hợp thực tế ở Trung tâm;

- Tham gia hoặc nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, thực nghiệm quy trình cai nghiện, chữa trị phục hồi sức khỏe cho đối tượng tại Trung tâm.

Trưởng phòng có đủ tiêu chuẩn cơ bản của Phó trưởng phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe, đồng thời phải có thêm các tiêu chuẩn sau:

2. Hiểu biết:

- Hiểu biết và có kiến thức về một số lĩnh vực chuyên môn khác của đơn vị, của ngành.

- Có năng lực tổ chức, quản lý trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn.

- Am hiểu thực tế đời sống xã hội và các hoạt động khác tại Trung tâm, phương hướng phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành trong nước và trên thế giới.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp quản lý trong lĩnh vực y tế, phục hồi sức khỏe cho đối tượng.

- Những kiến thức rất cơ bản về pháp y.

3. Yêu cầu về trình độ:

- Là bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa tâm thần có kinh nghiệm thực tế công tác 03 năm về công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

- Thâm niên công tác ít nhất 05 năm.

VII. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ - LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, có trách nhiệm giúp Trưởng phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất, thực hiện nội dung công tác theo lĩnh vực được phân công về chuyên môn nghiệp vụ dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm, bị nhiễm HIV/AIDS và các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức các lớp dạy nghề gắn với tổ chức lao động sản xuất, phù hợp trình độ văn hóa, sức khỏe phục hồi, loại nghề cần học cho đối tượng vào điều kiện cụ thể của Trung tâm; phù hợp với sự lưu chuyển của đối tượng;

- Tổ chức hoặc phối hợp biên soạn tài liệu giảng dạy lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành; cụ thể hóa nội dung, phương pháp dạy nghề, đảm bảo đúng nguyên tắc xây dựng chương trình được quy định; giáo trình phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy nghề cho những nghề được tổ chức tại Trung tâm;

- Phối hợp cơ sở dạy nghề hoàn thiện chương trình dạy nghề phù hợp tâm lý hoàn cảnh và môi trường tái hòa nhập cộng đồng của đối tượng;

- Phối hợp với các cơ sở dạy nghề hoặc tổ chức các lớp đào tạo theo chương trình dạy nghề ngắn hạn hoặc dài hạn (nếu có) cho các đối tượng sau khi phục hồi sức khỏe đủ điều kiện tham gia học nghề theo quy định;

- Tổ chức xây dựng các phương án sản xuất, gia công sản phẩm,... Ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc thực hiện các dự án, tổ chức hạch toán kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo các hợp đồng đã ký kết. Thông qua lao động sản xuất nhằm giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách, hướng nghiệp cho đối tượng, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho đối tượng.

2. Hiểu biết:

- Hiểu được Luật Giáo dục, Bộ Luật Lao động, Luật Phòng, chống ma túy; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Giáo dục - Đào tạo và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước có liên quan trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và của ngành lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng liên quan về công tác dạy nghề, lao động sản xuất cho đối tượng.

- Nắm được cơ chế, chính sách, quy định của Nhà nước về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội nói chung của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và các lĩnh vực khác có liên quan tới công tác dạy nghề, lao động sản xuất tại Trung tâm.

- Có kiến thức về công tác dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất.

- Nắm vững chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm, mối quan hệ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Nắm được các chính sách, chế độ, quy định đối với cán bộ công nhân, viên chức và cho đối tượng trong lĩnh vực dạy nghề - lao động sản xuất tại Trung tâm.

3. Yêu cầu về trình độ, phẩm chất:

A) Về trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật, sư phạm,... Đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

- Có một ngoại ngữ trình độ A.

B) Về phẩm chất:

- Trung thành với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, kiên trì với mục tiêu đổi mới của đất nước.

- Dám quyết đoán và chịu trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống trung thực lành mạnh, được đồng nghiệp tín nhiệm.

- Có khả năng đoàn kết, tập hợp đồng nghiệp và quan hệ tốt với cán bộ các ngành có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

VIII. TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ - LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, đứng đầu phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị về chuyên môn nghiệp vụ dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm, bị nhiễm HIV/AIDS, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức cụ thể hóa các quy định về công tác dạy nghề, chế độ lao động sản xuất, nội quy chấp hành các quy phạm kỹ thuật an toàn, chế độ bảo hộ lao động,...Các quy định về vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, để Giám đốc Trung tâm ban hành hoặc trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, tổ chức triển khai tại Trung tâm, kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới thực hiện;

- Tổ chức xây dựng các phương án chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, vốn, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để tổ chức cho đối tượng lao động sản xuất tại Trung tâm;

- Tổ chức sắp xếp cán bộ khoa học và hợp lý, đảm bảo cho việc giảng dạy, đào tạo nghề phù hợp mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp, để tổ chức lao động sản xuất có kết quả hoặc thành lập các bộ phận chuyên trách để chỉ đạo và quản lý hoạt động lao động sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao;

- Tổ chức chỉ đạo đơn vị phối hợp với các cơ sở dạy nghề hoặc tổ chức cấp bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, chứng chỉ nghề cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định;

- Tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm các chương trình dạy nghề áp dụng vào hoạt động lao động sản xuất tại Trung tâm;

- Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất cho đối tượng tại Trung tâm và khả năng tái hòa nhập cộng đồng của họ.

Trưởng phòng có đủ tiêu chuẩn cơ bản của Phó trưởng phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất đồng thời phải có thêm các tiêu chuẩn sau:

2. Hiểu biết:

- Hiểu biết được tính năng, tác dụng, nguyên tắc sử dụng các trang thiết bị dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất.

- Có kiến thức cơ bản về các hình thức, phương pháp hoạt động trong công tác dạy nghề, lao động sản xuất.

- Am hiểu các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất trong nước và thế giới.

- Am hiểu tình hình phát triển kinh tế, đời sống, văn hóa xã hội của địa phương và trong nước; xu hướng phát triển những ngành nghề trong nước và thế giới.

- Hiểu biết và có kiến thức về một số lĩnh vực chuyên môn khác của đơn vị, của ngành.

- Hiểu biết các nguyên tắc và thủ tục hành chính.

3. Yêu cầu về trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học kinh tế, kỹ thuật, sư phạm..., Đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

- Thâm niên công tác ít nhất 05 năm.

IX. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, có trách nhiệm giúp Trưởng phòng Giáo dục - hòa nhập cộng đồng thực hiện nội dung công tác theo lĩnh vực được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục, hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm, bị nhiễm HIV/AIDS và các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức các lớp giảng dạy ngoại khóa, chính khóa với các phương pháp trị liệu tâm lý khác nhau nhằm thay đổi nhận thức và hành vi, nâng cao khả năng lao động, học tập và chất lượng cuộc sống cho đối tượng nghiện ma túy, mại dâm;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ;

- Tổ chức theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của đối tượng trong quá trình học tập, lao động sản xuất, kiến nghị khen thưởng, động viên hoặc giảm thời gian chấp hành tại Trung tâm;

- Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng: kiểm tra sức khỏe, tổng kết bệnh án; đánh giá việc phục hồi sức khỏe, bổ sung những khiếm khuyết để thay đổi hành vi, nhân cách; khả năng thích ứng xã hội trong quá trình chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm, để tái hòa nhập cộng đồng;

- Tổ chức bàn giao đối tượng về cho gia đình và cộng đồng: Kết quả cai nghiện, chữa trị, phục hồi sức khỏe; kết quả phục hồi hành vi, nhân cách, tâm lý; những hành vi vi phạm quy chế, nội quy,... Của người đã cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm;

- Tổ chức xây dựng và thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng ngừa và khắc phục các tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin, sách báo, tivi, băng hình,... Phổ biến kết quả cai nghiện, chữa trị, xây dựng những tấm gương cho các đối tượng noi theo, đảm bảo hiệu quả công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi tại Trung tâm.

2. Hiểu biết:

- Hiểu được Luật Giáo dục, Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Giáo dục - Đào tạo và ngành Y tế.

- Nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng cho hoạt động quản lý đối tượng tại Trung tâm.

- Nắm được cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác giáo dục - hòa nhập cộng đồng cho đối tượng tại Trung tâm.

- Có kiến thức về công tác giáo dục, kỹ năng tư vấn, tâm lý xã hội.

- Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm, mối quan hệ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Nắm được các chính sách , chế độ quy định đối với cán bộ, công chức và cho đối tượng trong lĩnh vực giáo dục, hòa nhập cộng đồng tại Trung tâm.

3. Yêu cầu về trình độ, phẩm chất:

- Về trình độ: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm (tâm lý, xã hội...) Đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

- Về trình độ, phẩm chất khác tương tự tiêu chuẩn VII Phó trưởng phòng Dạy nghề - lao động sản xuất.

X. TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, đứng đầu phòng Giáo dục - hòa nhập cộng đồng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục, hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, mại dâm, bị nhiễm HIV/AIDS, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức hoặc phối hợp cụ thể hóa các quy định về phương thức giáo dục không chính quy, bảo đảm yêu cầu về nội dung, chương trình xóa mù chữ, các chương trình về giá trị cuộc sống, đạo đức, pháp luật để Giám đốc Trung tâm ban hành hoặc trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền, tổ chức triển khai nhiệm vụ tại Trung tâm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

- Tổ chức phối hợp với các cơ sở giáo dục hệ chính quy và không chính quy, tạo điều kiện cho đối tượng học đầy đủ chương trình theo quy định, có thể dự kiểm tra, để cấp chứng chỉ giáo dục không chính quy hoặc bằng tốt nghiệp hệ chính quy;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn trong quá trình cai nghiện, chữa trị, phục hồi sức khỏe theo nhóm, cá nhân, hình thành mạng lưới tư vấn cho đối tượng tại Trung tâm và cộng đồng; tổ chức đánh giá sự phục hồi về ý thức, trách nhiệm, những thay đổi về nhận thức, khả năng điều chỉnh hành vi của từng đối tượng và nhóm đối tượng;

- Xây dựng môi trường chữa trị, cai nghiện, phục hồi, đảm bảo những liệu pháp giáo dục, tâm lý có hiệu quả, để thay đổi hành vi, nhân cách cho đối tượng nhằm chuyển đổi nếp nghĩ, nếp sống, thói quen lao động, tạo điều kiện cho đối tượng tái hòa nhập cộng đồng ổn định, chống tái nghiện, tái phạm;

- Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cơ sở xã phường nơi đối tượng cư trú, tổ chức bàn giao đối tượng cho gia đình và xã phường, tạo việc làm cho đối tượng hoặc xây dựng phương án tái định cư cho các đối tượng không có khả năng trở về cộng đồng;

- Tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm các chương trình giáo dục, kỹ năng tư vấn có hiệu quả cho đối tượng;

- Tổ chức tổng kết công tác giáo dục, tư vấn cho đối tượng và công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; đánh giá kết quả và hiệu quả của các hoạt động này tại Trung tâm;

Trưởng phòng có đủ tiêu chuẩn cơ bản của Phó trưởng phòng Giáo dục - hòa nhập cộng đồng, đồng thời phải có thêm các tiêu chuẩn sau:

2. Hiểu biết:

- Nắm bắt kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành Giáo dục - Đào tạo.

- Có kiến thức cơ bản về các hình thức, phương pháp hoạt động trong công tác giáo dục, kỹ năng tư vấn, tâm lý xã hội.

- Nắm chắc tâm lý, sinh lý của đối tượng sau chữa trị, phục hồi sức khỏe; quá trình học tập, sinh hoạt, rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi của đối tượng. Có khả năng xây dựng các biện pháp phù hợp nhằm giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng có hiệu quả.

- Hiểu biết và có kiến thức về một số lĩnh vực chuyên môn khác của Trung tâm.

- Am hiểu tình hình phát triển kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội của địa phương và trong nước.

- Hiểu biết các nguyên tắc và thủ tục hành chính.

3. Yêu cầu về trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm (tâm lý, xã hội...) Đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

- Thâm niên công tác ít nhất 05 năm.

XI. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, KẾ TOÁN (PHỤ TRÁCH TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH)

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, có trách nhiệm giúp Trưởng phòng tổ chức, hành chính, kế toán, thực hiện nội dung công tác theo lĩnh vực được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức, hành chính, kế toán, để quản lý hoạt động của Trung tâm và các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức chỉ đạo xây dựng quy chế, nội quy quản lý, giáo dục đối tượng tại Trung tâm về chế độ lao đông, học tập, chữa trị... Và các quy định khác có liên quan; quy trình tiếp nhận, phân loại, lập hồ sơ theo dõi và quản lý đối tượng cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm; quy trình bàn giao đối tượng sau cai nghiện, chữa trị trở về gia đình và cộng đồng; xử lý vụ việc xảy ra tại cơ sở;

- Tổ chức xây dựng hoặc thực hiện các chương trình của đề án, dự án, dài hạn, ngắn hạn theo đúng mục tiêu; đôn đốc triển khai thực hiện các dự án của Trung tâm;

- Tổ chức thực hiện sắp xếp cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cho đối tượng cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm;

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tổng hợp và đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích hàng năm;

- Xây dựng quy chế, nội quy của cơ quan đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên chức, tiền lương, nâng bậc,... Theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức quản lý và sử dụng tài sản của Trung tâm.

2. Hiểu biết:

- Nắm được Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn; hiểu được các quy định của pháp luật khác liên quan...

- Nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước có liên quan trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng cho các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm.

- Nắm được cơ chế, chính sách, quy định của Nhà nước về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và các quy định của địa phương về các hoạt động có liên quan công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, hành chính, quản trị tại Trung tâm.

- Có kiến thức quản lý hành chính, nghiệp vụ công tác tổ chức và cán bộ.

- Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm; mối quan hệ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Nắm được các chính sách, chế độ quy định đối với cán bộ, công nhân viên chức và cho đối tượng tại Trung tâm.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

- Về trình độ: Có bằng tốt nghiệp đại học luật, kinh tế, kỹ thuật... Đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi.

- Về trình độ, phẩm chất khác tương tự tiêu chuẩn VII Phó trưởng phòng Dạy nghề - lao động sản xuất.

XII. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, KẾ TOÁN (PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN - TÀI VỤ)

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, có trách nhiệm giúp Trưởng phòng tổ chức, hành chính, kế toán, thực hiện nội dung công tác theo lĩnh vực được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài vụ để quản lý hoạt động của Trung tâm và các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Quản lý và xây dựng các hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng; theo dõi hoạt động tài chính các phương án liên doanh, liên kết, cung ứng dịch vụ, sản xuất, gia công sản phẩm...;

- Tổ chức và thực hiện hoạt động kế toán, báo cáo kế toán định kỳ cho lãnh đạo đơn vị;

- Lập kế hoạch tháng, quý, năm về công tác tài chính, kế toán của đơn vị;

- Phân loại đối tượng (tự nguyện, bắt buộc) thực hiện chế độ miễn giảm cho từng loại đối tượng và các chế độ, chính sách khác trong hoạt động cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm;

- Đảm bảo công tác kế hoạch tài chính của đơn vị được thực hiện theo đúng quy định hiện hành; dự toán, chấp hành, tổng hợp báo cáo, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của Trung tâm; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của đơn vị và của ngành;

- Phân tích đánh giá việc quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn và kinh phí thuộc phần hành kế toán; đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí được cấp hàng năm;

- Kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ dưới quyền.

2. Hiểu biết:

- Nắm chắc Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn; hiểu được các quy định của pháp luật khác liên quan về chế độ tài chính, tín dụng có liên quan đến công việc kế toán thuộc ngành và cơ sở.

- Nắm vững chế độ kế toán ngành và lĩnh vực khác liên quan.

- Nắm được quy định của pháp luật và đặc điểm tổ chức cung ứng dịch vụ, sản xuất, hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu.

- Hiểu được Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn.

- Hiểu được chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước có liên quan trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng cho các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm.

- Có kiến thức toán kinh tế, phương pháp xử lý số liệu trong công tác kế toán; có kiến thức kinh tế thị trường, phân tích và xử lý thông tin kinh tế.

- Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm; mối quan hệ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Nắm chắc các chính sách, chế độ quy định đối với cán bộ, công nhân viên chức và cho đối tượng tại Trung tâm.

3. Yêu cầu trình độ, phẩm chất:

- Về trình độ: Có bằng tốt nghiệp đại học Tài chính - Kế toán, đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

- Về trình độ, phẩm chất khác tương tự tiêu chuẩn VII Phó trưởng phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất.

XIII . TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, KẾ TOÁN

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, đứng đầu phòng tổ chức, hành chính, kế toán, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức, hành chính, kế toán, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức cụ thể hóa các quy định về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, hành chính, tài chính - kế toán nhằm quản lý hoạt động mọi mặt của Trung tâm để Giám đốc ban hành hoặc trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới thực hiện;

- Xây dựng tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí (kinh phí sự nghiệp, chương trình, dự án, viện trợ (nếu có), lao động sản xuất,... Theo đúng chế độ Nhà nước quy định;

- Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của Trung tâm ; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của đơn vị và của ngành;

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền thi đua của đơn vị;

- Tổ chức, sắp xếp, phân công cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đầy đủ công việc được giao; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai tại Trung tâm;

- Giúp Giám đốc chỉ đạo tiến hành công tác tổ chức cán bộ: điều động, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ trong Trung tâm.

Trưởng phòng có đủ tiêu chuẩn cơ bản của Phó trưởng phòng Tổ chức, hành chính, kế toán, đồng thời phải có thêm các tiêu chuẩn sau:

2. Hiểu biết:

- Nắm bắt kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành khác có liên quan.

- Có kiến thức cơ bản về các hình thức, phương pháp trong công tác tổ chức bộ máy cán bộ, hành chính, quản trị, kế toán - tài vụ.

- Am hiểu tình hình phát triển kinh tế, đời sống, văn hóa xã hội của địa phương và trong nước.

- Có kiến thức và khả năng tổng hợp, đề xuất, xử lý thông tin kịp thời.

- Hiểu biết và có kiến thức về các lĩnh vực chuyên môn khác của Trung tâm.

- Nắm vững các nguyên tắc và thủ tục hành chính.

3. Yêu cầu trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học Luật, kinh tế, tài chính, kỹ thuật,... Đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

- Thâm niên công tác ít nhất 05 năm.

XIV. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG BẢO VỆ

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, có trách nhiệm giúp Trưởng phòng Bảo vệ, thực hiện nội dung công tác theo lĩnh vực được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ, để quản lý hoạt động của Trung tâm và các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Thường xuyên thực tập phương án bảo vệ, dự kiến các tình huống và xử lý tình huống có thể xảy ra: đối tượng đánh nhau, bạo loạn, đe dọa chống đối cán bộ, trốn... Và giải quyết các vụ việc xảy ra tại Trung tâm;

- Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ tài sản, vật tư, trang thiết bị,... Của Trung tâm;

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện, ngăn chặn các vụ việc xảy ra, lập biên bản bàn giao theo quy định, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình thăm hỏi của gia đình với đối tượng; chống thẩm lậu ma túy, dược phẩm gây nghiện, các vật phẩm khác,... Xử lý các vấn đề phát sinh khi đưa đối tượng vào Trung tâm cai nghiện, chữa trị;

- Phối hợp với các cơ quan, quản lý, truy bắt đối tượng, xử lý các tình huống vượt quá khả năng của Trung tâm; duy trì tốt các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ;

- Tổ chức bảo vệ việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao đối tượng sau khi hết thời hạn cai nghiện chữa trị tại Trung tâm cho gia đình và cơ sở;

- Tổ chức bảo quản công cụ hỗ trợ; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng bảo vệ về nghiệp vụ, các nguyên tắc, tính năng, sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của Pháp luật.

2. Hiểu biết:

- Hiểu được Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn.

- Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước có liên quan trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và của ngành lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng về các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm.

- Nắm được cơ chế, chính sách, quy định của Nhà nước về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng liên quan nói riêng cho các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm.

- Hiểu được và có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về công tác bảo vệ cơ quan.

- Nắm vững chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm, mối quan hệ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Nắm được các chính sách, chế độ, quy định đối với cán bộ công nhân, viên chức và cho đối tượng phục vụ cho công tác bảo vệ tại Trung tâm.

3. Yêu cầu về trình độ, phẩm chất:

- Về trình độ: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp Trung cấp các trường kỹ thuật, được cấp giấy chứng nhận về nghiệp vụ bảo vệ, đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe.

- Đảm bảo sức khỏe thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ.

- Về trình độ, phẩm chất khác tương tự tiêu chuẩn VII Phó trưởng phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất.

XV. TRƯỞNG PHÒNG BẢO VỆ

1. Chức trách:

Là công chức lãnh đạo ở Trung tâm, đứng đầu phòng Bảo vệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức cụ thể hóa các quy chế, quy định và nội quy về công tác bảo vệ cơ quan cho công tác bảo vệ Cơ sở chữa bệnh để Giám đốc trung tâm ban hành hoặc trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của Pháp luật triển khai tại Trung tâm, kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới thực hiện;

- Tổ chức xây dựng phương án bảo vệ, giữ gìn trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý và đối tượng trong quá trình chữa trị, học tập, lao động sản xuất, ...Tại Trung tâm;

- Tổ chức tập huấn thường xuyên quy định của pháp luật về công tác bảo vệ cho cán bộ, công chức, viên chức và đặc điểm quản lý đối tượng tại Trung tâm; thường xuyên cập nhật thông tin, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan, quản lý mọi mặt hoạt động của Trung tâm;

- Tổ chức phối hợp với các cơ quan công an, đơn vị bộ đội (nếu có) và chính quyền địa phương bảo vệ Trung tâm; giao ban định kỳ với các đơn vị; xử lý vụ việc xảy ra tại Trung tâm hoặc nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết;

- Xây dựng quy trình bảo vệ và quản lý từng lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

- Tổ chức xây dựng kế hoạch phân công, bố trí cán bộ quản lý, bảo vệ, theo dõi đối tượng và trực chuyên môn (24/24);

- Thực hiện chế độ giao ban, giao ca, duy trì giờ giấc lao động, học tập, sinh hoạt văn hóa tinh thần, ... Của đối tượng và thời gian làm việc của cán bộ trong Trung tâm;

- Phối hợp với cơ quan Công an địa phương biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, đảm bảo các nội dung: kiến thức cơ bản về pháp luật; các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ; sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng bảo vệ và những động tác tự vệ, bắt giữ đối tượng vi phạm; tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ.

Trưởng phòng có đầy đủ tiêu chuẩn cơ bản của Phó trưởng phòng Bảo vệ, đồng thời phải có thêm các tiêu chuẩn sau:

2. Hiểu biết:

- Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ cơ quan.

- Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của lực lượng bảo vệ; phương pháp công tác của lực lượng bảo vệ và chế độ, chính sách, quyền lợi của lực lượng bảo vệ.

- Nắm chắc hệ thống văn bản luật, quy phạm pháp luật liên quan công tác bảo vệ; những vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý .

- Hiểu biết và có kiến thức về một số lĩnh vực chuyên môn khác của đơn vị.

- Am hiểu tình hình phát triển kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội của địa phương và trong nước.

- Có khả năng đề xuất, vận dụng kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác bảo vệ tại Trung tâm.

- Hiểu biết các nguyên tắc và thủ tục hành chính.

3. Yêu cầu về trình độ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp cao đẳng các trường kỹ thuật, đã qua thực tế công tác 03 năm về quản lý công tác chữa trị cai nghiện, phục hồi.

- Thâm niên công tác ít nhất 05 năm./.

Tên văn bản : Quyết định ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành : 08/12/2003
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,
Người ký : Nguyễn Thị Hằng,
Ngày hiệu lực : 26/12/2003
Văn bản liên quan : 0

 

Collapse Luật Cán bộ, công chứcLuật Cán bộ, công chức
Expand Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019
Collapse Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi 2000, 2003Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi 2000, 2003
Expand Pháp lệnhPháp lệnh
Collapse VBQPPL thuộc Pháp lệnhVBQPPL thuộc Pháp lệnh
Quyết định 01/2007/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự
Quyết định 01/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Thông tư 01/2009/TT-BNV Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
Thông tư 01/2009/TT-BNG Quy định về Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
Quyết định 02/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự
Quyết định 02/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Thông tư 02/2008/TT-BNV Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề
Quyết định 03/2006/QĐ-BGD&ĐT Ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu
Thông tư 03/2006/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Thông tư 03/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã
Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BNV-BNN Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm
Quyết định 03/2008/QĐ-BNV Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê
Thông tư 03/2008/TT-BNV Hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
Thông tư 03/2007/TT-BYT Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
Quyết định 03/2008/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Thông tư 04/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 04/2006/QĐ-BNV Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quyết định 04/2007/QĐ-UBDT Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II
Thông tư 04/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Quyết định 04/2008/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra
Thông tư 04/2009/TT-BNN Hướng dẫn nhiệm vụ của Cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã
Thông tư 04/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 04/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công thương
Thông tư 04/2009/TT-BGTVT Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Quyết định 05/2007/QĐ-BNV Ban hành quy chế chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 05/2008/QĐ-BNV Về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi
Thông tư 05/1999/TT-TCCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài
Quyết định 06/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Thông tư 06/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của chính phủ về chế độ công chức dự bị
Quyết định 06/2008/QĐ-BNV Về việc quy định mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định 06/2001/QĐ-TTg Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp
Thông tư 06/2006/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định 31/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010
Quyết định 07/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn ngành Y tế
Thông tư 07/2006/TT-BNV Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT Ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức tài nguyên và môi trường
Thông tư 07/2008/TT-BNV Hướng dẫn một số quy định về thi nâng ngạch công chức
Thông tư 07/2008/TT-BYT Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành
Thông tư 07/2000/TT-BTC Hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức
Quyết định 07/2006/QĐ-BTP Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp
Thông tư 07/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư 08/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp
Nghị định 08/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước
Thông tư 09/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Quyết định 09/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Kiểm lâm
Nghị định 09/1998/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan
Nghị quyết 09/2003/NQ-CP Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CPngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Nghị định 09/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư 10/2004/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Quyết định 10/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
Thông tư 10/2009/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Quyết định 104/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước
Quyết định 11/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ
Nghị định 112/2004/NĐ-CP Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Nghị định 114/2003/NĐ-CP Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Nghị định 115/2003/NĐ-CP Về chế độ công chức dự bị
Nghị định 116/2003/NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Nghị định 117/2003/NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Nghị định 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
Thông tư 118/2005/TT-BNV Hướng dẫn Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế
Quyết định 1195/QĐ-BTP Về việc ban hành quy chế chọn, cử và quản lí công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng
Quyết định 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC Về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm
Quyết định 12/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
Quyết định 12/2008/QĐ-BVHTTDL Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao
Nghị định 121/2003/NĐ-CP Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
Nghị định 121/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Thông tư 123/1999/TT-BTC Hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở địa phương
Quyết định 1243/2000/QĐ-BTM Ban hành Quy chế công tác của công chức quản lý thị trường
Quyết định 129/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Quyết định 13/2004/QĐ-BXD Về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương
Quyết định 13/2006/QĐ-BNV Ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức
Thông tư 130/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
Quyết định 1310/2003/QĐ-BTM Ban hành Quy định thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên Kiểm soát viên chính thị trường
Thông tư liên tịch 135/2005/TTLT/BQP-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc phòng tại các Bộ, ngành và địa phương
Quyết định 136/2005/QĐ-BNV Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành dự trữ quốc gia
Quyết định 14/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Nghị định 143/2007/NĐ-CP Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Quyết định 1448/QĐ-NHNN Về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Quyết định 15/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành 03 quy định về quản lý cán bộ, công chức trong Cơ quan Bộ Y tế
Quyết định 150/1999/QĐ-TCCP Về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức
Nghị định 157/2005/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Nghị định 157/2007/NĐ-CP Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
Nghị quyết 16/2000/NQ-CP Về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Quyết định 161/2003/QĐ-TTg Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Thông tư liên tịch 18/1999/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện nội dung thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên dạy ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
Thông tư 18/2009/TT-BLĐTBXH Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Quyết định 181/2005/QĐ-TTg Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập
Quyết định 19/2005/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 199/1999/QĐ-TTg Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy
Thông tư 19/2001/TT-BTCCBCP Hướng dẫn Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Quyết định 202/TCCP-VC Về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo
Quyết định 2033/2006/QĐ-UBTDTT Ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức ngành Thể dục thể thao
Thông tư 22/2002/TT-BTCCBCP Hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp
Quyết định 23/2004/QĐ-BBCVT Về việc ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông
Quyết định 2453/2005/QĐ-BTM Về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường
Quyết định 27/2003/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
Thông tư 28/1999/TT-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày ngày 17/11/1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
Quyết định 28/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng
Quyết định 28/2006/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Quyết định 2981/QĐ-BTC Về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính
Quyết định 3127/1999/QĐ-BGTVT V/v ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao Thông Vận Tải
Quyết định 324-LĐ/QĐ Về ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế
Quyết định 33/QĐ-BTC Ban hành quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội
Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
Quyết định 3486/QĐ-BNN-TCCB Ban hành Danh mục vị trí công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi
Expand 34_2004_TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH34_2004_TTLT-BNV-BTC-BLDTBXH
Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Nghị định 35/2005/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Quyết định 36/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT Quy định chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản
Quyết định 37/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình tiếng Jrai dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Jrai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Thông tư 38/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cảng vụ hàng không
Quyết định 4031/2001/QĐ-BYT Về việc ban hành “ quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh"
Quyết định 41/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
Quyết định 414/TCCP-VC Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính
Quyết định 42/1999/QĐ-TTg Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo
Quyết định 420/TCCP-CCVC Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành lưu trữ
Quyết định 43/2001/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế tạm thời về xét tuyển công chức vào cơ quan Bộ Công nghiệp
Quyết định 44/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Quyết định 44/1999/QĐ-BGD&ĐT Ban hành Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng
Quyết định 44/2001/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế tạm thời về thi tuyển công chức vào cơ quan Bộ Công nghiệp
Quyết định 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL Về việc ban hành quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Quyết định 47/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc
Quyết định 483-TCCB/QĐ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong ngành Tư pháp
Quyết định 52/2004/QĐ-BNV Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Quyết định 538/TCCP-TC Về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ, các ngạch trong trường đại học- cao đẳng
Nghị định 54/2005/NĐ-CP Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
Quyết định 56/2006/QĐ-TTg Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Nghị định 56/2000/NĐ-CP Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/ 11/ 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 587-BYT/QĐ Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế
Quyết định 58/2000/QĐ-BNN Về thi nâng ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quyết định 59/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề
Thông tư liên tịch 60/2003/TTLT-BNV-BTC Sửa đổi chính sách, đối tượng tinh giảm biên chế
Quyết định 61/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin
Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 Ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước
Thông tư liên tịch 619/1999/TTLT-TTNN-BTCCBCP Hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, quản lý và xử lý kỷ luật công chức thanh tra
Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
Quyết định 64/2005/QĐ-BNV Về việc ban hành bổ sung chức danh và mã số ngạch Nhân viên kiểm soát thị trường
Nghị định 64/2009/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Quyết định 672-BYT/QĐ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế
Quyết định 70/2009/QĐ-TTg Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Nghị định 71/2000/NĐ-CP Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Nghị định 71/2003/NĐ-CP Về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước
Thông tư liên tịch 73/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Thông tư 74/2005/TT-BNV Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Thông tư liên tịch 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn
Quyết định 77/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức ngành văn hoá - thông tin
Quyết định 78/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức
Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
Quyết định 82/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 83/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Thông tư 89/2003/TT-BNV Về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước
Thông tư 89/2006/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo
Nghị định 95/1998/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Quyết định 956/2003/QĐ-NHNN Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước
Nghị định 96/1998/NĐ-CP Về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
Nghị định 97/1998/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
Quyết định 98/2000/QĐ-BTC Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức kế toán
Thông tư liên tịch 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 50-CP ngày 26/07/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Thông tư 05/2008/TT-BNV Hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính Nhà nước
Thông tư liên tịch 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thông tư liên tịch 34/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về cán bộ, công chức (cũ)VBQPPL về cán bộ, công chức (cũ)