Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 01/2011/QH13 | Ban hành: 21/07/2011  |  Hiệu lực: 21/07/2011  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

 

QUỐC HỘI

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Nghị quyết số: 01/2011/QH13

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của đại biểu Quốc hội khóa XIII

____________________

 

QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 89 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Điều 79 Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 24 Nội quy kỳ họp Quốc hội;

 

Căn cứ Điều 70 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

 

Sau khi nghe Hội đồng bầu cử báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII ngày 22/5/2011 và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội,

 

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 500 vị đã được Hội đồng bầu cử công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011.

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2011./.

 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÓA XII
Nguyễn Phú Trọng