Tạo tài khoản
 

Nghị định 123/2016/NĐ-CP | Ban hành: 01/09/2016  |  Hiệu lực: 15/10/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
01/09/2016
Ban hành
15/10/2016
Có hiệu lực
25/09/2017
Hết hiệu lực một phần
01/10/2020
Hết hiệu lực toàn bộ
15/11/2020
Hết hiệu lực một phần