Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 29/2019/TT-BTNMT | Ban hành: 31/12/2019  |  Hiệu lực: 18/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Số: 29/2019/TT-BTNMT

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

______________________

 

Căn cứ Nghị định s 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

b) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. Thông tư này không điều chỉnh: chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật và chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Nguyên tắc báo cáo

1. Việc báo cáo phải đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời, đúng hình thức, nội dung yêu cầu của từng loại báo cáo; đúng quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường và hướng dẫn tại Thông tư này. Người ký báo cáo phải đảm bảo theo đúng thm quyền, phù hợp với từng loại báo cáo và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo cáo.

2. Bảo đảm tính rõ ràng, công khai, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu báo cáo, tính an toàn, an ninh thông tin và tính bảo mật theo quy định của pháp luật; bảo đảm khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Điều 4. Hệ thống thông tin báo cáo

1. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường được kết nối từ Trung ương đến địa phương để thực hiện báo cáo điện tử, phục vụ thuận lợi cho công tác xử lý, tổng hợp, kịp thời chia sẻ thông tin báo cáo, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian, chi phí.

2. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết ni với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, của các Bộ, ngành, địa phương, gồm hai phân hệ: Phân hệ báo cáo ngành tài nguyên và môi trường và Phân hệ kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Chương II

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 5. Yêu cầu báo cáo

1. Báo cáo phải bảo đảm sự cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.

2. Báo cáo nêu rõ những vấn đề cần tập trung báo cáo, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

3. Tùy từng trường hợp cụ thể, báo cáo có thể chỉ có phần lời văn hoặc bao gồm cả phần lời văn và phần số liệu.

Điều 6. Nội dung báo cáo

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo đề cương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện theo đề cương quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Thời gian chốt số liệu trong báo cáo

Thời gian chốt số liệu trong báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Điều 8. Hình thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo và thời hạn gửi báo cáo

1. Báo cáo được thực hiện bằng 1 trong 2 hình thức sau đây:

a) Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, đóng dấu theo quy định;

b) Báo cáo bng văn bản điện tử, có sdụng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Báo cáo được gửi tới nơi nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau đây:

a) Gửi/nhận trực tiếp;

b) Gửi/nhận qua dịch vụ bưu chính;

c) Gửi/nhận qua fax;

d) Gửi/nhận qua hệ thống thư điện tử;

e) Gửi/nhận bằng các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

g) Cập nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

h) Cập nhật qua Hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn gửi báo cáo:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Báo cáo theo quy định tại Điều 6 Thông tư này về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 12 hàng năm;

b) Số liệu trong báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này được cập nhật và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm sau. Báo cáo định kỳ được cập nhật có thể thay thế các báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2020.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hp./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, VP(TH), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quý Kiên

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số:    /2019/TT-BTNMT ngày   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BC-UBND

….., ngày tháng năm …….

 

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lýi nguyên và môi trường năm (năm đang thực hiện) và phương hưng, nhiệm vụ công tác năm (năm liền kề)

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THC HIN NHIM V NĂM ....

I. KT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG

1. Xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật

- Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản QPPL theo thẩm quyền và phân cấp (kết quả cụ thể theo từng lĩnh vực).

- Theo dõi, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

(Kèm theo biểu s 01, 02)

2. Công tác tchức cán bộ

Thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ngành TNMT cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công tác đào tạo, bồi dưỡng.

3. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến các mức độ.

- Kết quả giải quyết TTHC.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

- Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực.

- Kết quả công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng.

(Kèm theo biểu s 03)

5. Công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển, khoa học và công nghệ

- Về giao ngân sách nhà nước.

- Về thu, chi ngân sách.

- Về việc giải ngân vốn ODA.

- Đã triển khai bao nhiêu đề tài khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố....

6. Mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực để huy động nguồn lực, kinh nghiệm của quốc tế, của các tỉnh, thành phố cho công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ng phó với BĐKH

II. CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

1. Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên

1.1. Lĩnh vực quản lý đất đai

- Hiện trạng sử dụng các loại đất.

- Công tác lập phương án sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

- Kết quả lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể đối với cấp tỉnh và cấp huyện.

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

- Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

- Công tác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả thu tài chính từ đất đai.

- Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Kết quả thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Kết quả khảo sát, lập bản đồ địa chính, đánh giá tiềm năng đất đai.

- Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực đất đai.

(Kèm theo từ biểu s04 đến biểu số 15)

1.2. Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước

- Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

- Tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

- Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn: lập phương án sử dụng tài nguyên nước, cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước (bao gồm cả khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất).

- Kết quả tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

(Kèm theo biểu số 19 và biểu số 20)

1.3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

- Công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản.

- Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản: công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản.

- Công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

- Tình hình hoạt động khoáng sản: công tác thăm dò khoáng sản; công tác khai thác khoáng sản; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

- Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản.

(Kèm theo từ biểu số 16 đến biểu số 18)

1.4. Lĩnh vực biển và hải đảo

- Kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình quản lý tổng hp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, vùng bờ.

- Công tác điều tra cơ bản, thống kê tài nguyên biển và hải đảo.

- Công tác giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân; cấp phép nhận chìm ở biển theo thẩm quyền.

- Thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; lập hồ sơ và quản lý tài nguyên hải đảo theo phân cấp.

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

(Kèm theo biểu số 27)

2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường.

- Các nguồn gây ô nhiễm môi trường (Thực trạng và kết quả xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề; khu đô thị, khu dân cư tập trung; các nguồn thải lớn; các nguồn thải chứa nhiều yếu tố độc hại; dự án khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thủy điện; các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường khác.

- Tình hình phát sinh và xử lý chất thải (quy mô, tính chất của chất thải): chất thải nguy hại; chất thải rắn sinh hoạt thông thường; chất thải rắn công nghiệp thông thường; sản phẩm thải lỏng; nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư tập trung; phụ phẩm nông nghiệp; phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; sản phẩm thải bỏ sau sử dụng;...

- Công tác cấp phép hoạt động bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường.

- Công tác phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường.

- Triển khai các hoạt động quan trắc môi trường.

(Kèm theo từ biểu số 21 đến biểu số 24)

3. Lĩnh vực khí tượng, thủy văn

- Công tác quản lý các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

- Công tác phối hợp, tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn.

4. Lĩnh vc biến đổi khí hu

- Các tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (các điều kiện thời tiết, khí hậu và thiên tai cực đoan).

- Công tác xây dựng kế hoạch, việc lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương (nếu có).

5. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám

5.1. Về đo đc và bản đồ

- Các nội dung cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm.

- Kết quả triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ.

- Kết quả xây dựng dữ liệu địa lý thuộc trách nhiệm được giao tại Điều 27 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

- Tổng hợp nguồn kinh phí được giao để triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trong năm.

(Kèm theo từ biểu s25 đến biểu s 26)

5.2. Về quản lý, ng dụng trong hoạt động viễn thám

- Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong phạm vi quản lý.

- Nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương định kỳ hàng năm, 05 năm;

6. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử tài nguyên và môi trường

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương (cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tổ chức bộ máy, nhân lực; an toàn thông tin; cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động..).

- Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tại địa phương.

- Việc kết nối, liên thông, cung cấp sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử thuộc phạm vi quản lý với các bộ, ngành và địa phương khác theo quy định.

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH THÀNH PHỐ LIÊN QUAN ĐN LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Kết quả thực hiện các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường

ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Kết quả đạt được

- Tồn tại, hạn chế.

- Nguyên nhân.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM ....(NĂM LIỀN K)

I. NHIỆM VỤ CHUNG

II. CÁC NHIỆM VỤ THEO LĨNH VỰC CỤ TH

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 


Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
-…..
- Lưu:…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

PHỤ LỤC II

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Kèm theo Thông tư số:   /2019/TT-BTNMT ngày   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BC-tên CQ

….., ngày tháng năm …….

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm (năm thực hiện báo cáo) và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm (năm liền kề)

Căn cứ trách nhiệm báo cáo được quy định các văn bản quy phạm, pháp luật chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ và ngành, lĩnh vực được giao quản lý, các bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo các nội dung có liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường, cụ thể:

Phần I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM .... (NĂM THỰC HIỆN BÁO CÁO)

I. TÌNH HÌNH THC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG

II. KẾT QUẢ CỤ THTRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Về bảo vệ môi trưng

- Đánh giá chung về quy mô, tính chất và tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng từ ngành, lĩnh vực, hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có); các vấn đề môi trường chính.

- Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ: cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn và nguồn lực bảo vệ môi trường; ban hành văn bản chính sách, pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 142, trách nhiệm được quy định trong các điều khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nội dung khác.

(Kèm theo biểu s 28)

2. Về khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản

Kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản thuộc phạm vi quản lý.

3. Về khai thác, sử dụng tài nguyên nước

- Tổng quan về hiện trạng phát triển của ngành: đánh giá tình hình phát triển, định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực gắn với hoạt động khai thác, sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước.

- Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ.

- Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước: Tổng hợp số lượng các công trình khai thác, sử dụng nước đã được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; trường hợp công trình khai thác là hồ chứa, tổng hợp số lượng hồ chứa đã được lập hành lang bảo vệ hồ chứa và đánh giá sự biến động; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quan trắc, giám sát khai thác, sử dụng nước, đảm bảo dòng chảy tối thiểu và các quy định khác của pháp luật về tài nguyên nước.

(Kèm theo biểu số 30, 31 và biểu số 32)

4. Về khí tưng, thủy văn và biến đổi khí hậu

4.1. Về khí tượng, thủy văn

- Việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

- Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Khí tượng Thủy văn.

4.2. Về biến đổi khí hậu

- Tình hình triển khai các dự án về biến đổi khí hậu.

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác về biến đổi khí hậu trong năm theo các chương trình, chiến lược, kế hoạch hành động và theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, đồng thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu.

5. Về quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

- Công tác xây dựng, ban hành, thực thi, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

- Thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng không gian biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ;

- Quản lý, thực hiện hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo;

- Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển;

- Công tác thống kê tài nguyên biển và hải đảo; quan trắc, giám sát tổng hợp và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

6. Về đo đạc, bản đồ

- Các nội dung cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ của bộ, ngành trong năm.

- Kết quả triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ.

- Kết quả xây dựng dữ liệu địa lý thuộc trách nhiệm được giao tại Điều 27 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

- Tổng hợp nguồn kinh phí được giao để triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trong năm.

7. Về quản lý, ứng dụng trong hoạt động viễn thám

Báo cáo các nội dung theo Điều 28 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám, gồm:

- Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong phạm vi quản lý.

- Thực hiện việc quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám, lưu trữ và cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý.

- Tình hình quản lý, vận hành vệ tinh viễn thám, trạm thu dữ liệu viễn thám chuyên ngành, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám thuộc phạm vi quản lý.

- Việc triển khai thực hiện việc thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý; xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám.

- Nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý định kỳ hàng năm, 05 năm.

8. Về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Kết quả thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường quy định tại Điều 26 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm.

2. Tồn tại, hạn chế.

3. Nguyên nhân.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM .... (NĂM LIN K)

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM (NĂM LIN K)

(Nêu cụ thể trên từng lĩnh vực)

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

1. Giải pháp thực hiện.

2. Kiến nghị, đề xuất.

 


Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- …..
- Lưu:…..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO

STT

Biểu mẫu

I

Biểu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm của các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

1

Biểu số 01: Tổng hợp các văn bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo phân cấp

2

Biểu số 02: Tổng hợp kết quả tập huấn pháp luật về tài nguyên và môi trường

3

Biểu số 03: Tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

4

Biểu số 04: Tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

5

Biểu số 05: Kết quả thực hiện phương án sử dụng đất cấp tỉnh

6

Biểu số 06: Kết quả giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

7

Biểu số 07: Tổng hợp các nguồn thu từ đất

8

Biểu số 08: Kết quả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

9

Biểu số 09: Tng hợp kết quả đo đạc lập BĐĐC, đăng ký, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

10

Biểu số 10: Theo dõi, tng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm của người quản lý đất đai

11

Biểu số 11: Theo dõi, tng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm đối với người sử dụng đất

12

Biểu số 12: Theo dõi, tng hợp kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với người quản lý

13

Biểu số 13: Theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với người sử dụng đất

14

Biểu số 14: Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai

15

Biểu số 15: Thống kê kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất

16

Biểu số 16: Tổng hợp về giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực

17

Biểu số 17: Tổng hợp về giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực

18

Biểu số 18: Tổng hợp về hoạt động khai thác khoáng sản

19

Biểu số 19: Danh mục các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước

20

Biểu số 20: Tình hình cấp phép tài nguyên nước

21

Biểu số 21: Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

22

Biểu số 22: Danh mục các nguồn thải lớn

23

Biểu số 23: Danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt

24

Biểu số 24: Phân tích các chỉ tiêu về môi trường cấp tỉnh

25

Biểu số 25: Hiện trạng mốc đo đạc cơ sở

26

Biểu số 26: Tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

27

Biểu số 27: Kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển

II

Biểu mẫu báo cáo thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành

28

Biểu số 28: Chỉ tiêu báo cáo về môi trường

29

Biểu số 29: Tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông

30

Biểu số 30: Số lượng công trình khai thác phân theo nguồn nước

31

Biểu số 31: Số lượng công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất theo mục đích sử dụng

32

Biểu số 32: Số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác

 

Biểu số 01: Tổng hợp các văn bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo phân cấp
(Kèm theo Báo cáo số.../... ngày... tháng...năm... của UBND tỉnh/thành ph...)

STT

Các ni dung đưc phân cp

Văn bản, điều khoản đã phân cp

Điều, khoản, số văn bản của Tỉnh, thành phố đã ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

I. Lĩnh vc……..

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

II. Lĩnh vực.........

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Biểu số 02: Tổng hợp kết quả tập huấn pháp luật về tài nguyên và môi trường
(Kèm theo Báo cáo số …/… ngày... tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tổng toàn tỉnh

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Ghi chú

I

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

 

 

1

Số cuộc tập huấn

Cuộc

 

 

 

 

 

2

Số người tham gia

Người

 

 

 

 

 

3

Các văn bản đã được tập huấn

 

 

 

 

 

 

II

Lĩnh vực....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Điểm 3 được thực hiện ở cấp nào thì đánh dấu (+) vào cột của cấp đó

 

Biểu số 03: Tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường
(Kèm theo Báo cáo số …/… ngày...tháng...năm... của UBND tnh/thành ph...)

STT

Cấp thanh tra, kiểm tra

Thanh tra

Kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện kết luận
Thanh tra kiểm tra

Ghi chú

Số cuộc thanh tra

Số đối tượng Thanh tra

Số cuộc kiểm tra

Số đối tượng kiểm tra

Số cuộc thanh tra

Số đối tượng kiểm tra

 

Cơ quan quản lý Nhà nước

Tổ chức

Hộ, cá nhân *

 

Cơ quan quản lý Nhà nước

Tổ chức

Hộ, cá nhân

 

Cơ quan quản lý Nhà nước

Tổ chức

Hộ, cá nhân

 

A

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ quan TNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

2

Cơ quan thanh tra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

B

Lĩnh vực môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Cơ quan TNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ quan thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Lĩnh vc….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ quan TNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ quan thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng toàn tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Biểu số 04: Tiến độ lập, điều chỉnh phương án quy hoạch/quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp
(Kèm theo Báo cáo s ngày... tháng...năm... của UBND tỉnh/thànhphố...)

STT

Tên đơn vị hành chính lập QH - KH

Phương án sử dụng đất/Quy hoạch sử dụng đất

KHSDĐ cấp tỉnh
(20... -20...)

KHSDĐ hàng năm cấp huyện

Ghi chú

Phương án sử dụng đất cấp tỉnh

Quy hoạch sử dụng đất cp huyện

I

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

II

Cấp huyện

 

 

 

 

 

1

Số huyện đã hoàn thành

 

 

 

 

 

2

Số huyện đang triển khai

 

 

 

 

 

3

Số huyện chưa triển khai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Nội dung ghi tiến độ bước công việc” đang thực hiện:

Đang lập dự án (nhiệm vụ) ghi: Chuẩn bị”

Đang điều tra khảo sát, xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch thì ghi: Xây dựng PA”

Đang trong quá trình thẩm định phê duyệt thì ghi Trình duyệt”

Đã được phê duyệt thì ghi Đã duyệt”

 

Biểu số 05: Kết quả thực hiện phương án sử dụng đất cấp tỉnh
(Kèm theo Báo cáo số …/… ngày...tháng...năm... ca UBND tnh/thành ph...)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích đến năm …. theo phương án quy hoạch được duyệt (ha)

Kết quả thực hiện năm...

Diện tích (ha)

So sánh

Tăng (+), giảm (-) ha

Tỷ lệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)=(4)/(3)*100%

1

Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

 

 

 

 

Đất trồng cây hàng năm khác

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

1.3

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

1.4

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

1.7

Đất làm muối

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

2.14

Đất tại đô thị

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

 

 

 

 

2.19

Đt làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

Biểu số 06: Kết quả giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành ph...)

STT

Chỉ tiêu

Kết quả thực hiện KHSDĐ hàng năm cấp tỉnh

Tổng cộng toàn tỉnh

Thm quyn cấp tỉnh

Thẩm quyền cấp huyện

Ghi chú

Tng số trường hp

Diện tích (ha)

Số trường hp

Diện tích (ha)

Số trường hợp

Din tích (ha)

 

I

Giao đất không thu tiền sử dụng đất vào các mục đích (1+2)

 

-

-

-

-

-

-

 

1

Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giao đất có thu tiền sử dụng đất vào các mục đích (1+2)

 

-

-

-

-

-

-

 

1

Đất nông nghip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông qua đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không qua đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông qua đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không qua đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Cho thuê đất vào các mục đích (1+2)

 

-

-

-

-

-

-

 

1

Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông qua đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không qua đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông qua đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không qua đấu giá

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Cho phép chuyển mục đích (1+2+....+8)

 

-

-

-

-

-

-

 

1

Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tin sử dụng đt sang đt phi nông nghiệp được Nhà nước giao đt có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ;

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 07: Tổng hợp các nguồn thu từ đất
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... ca UBND tỉnh/thành ph...)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Đơn vị thực hiện

Các nguồn thu từ đất

Tiền sử dụng đất

Thuế SDĐ

Thuế thu nhập từ chuyển quyền SDĐ

Phí và lệ phí

Nguồn thu khác

Tổng cộng

Tiền thu từ giao đất

Tiền thu từ cho thuê đất

Tin thu từ chuyển mục đích sử dụng đất

Tiền thu từ công nhận quyền sử dng đất

Trong đó: Thu từ đấu giá đất

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)+(8)+(9)

I

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

II

Cấp huyện

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

3

Huyện ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Biểu số 08: Kết quả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tnh/thành ph...)

STT

Đơn vị thực hiện

 

Kết quả tái định cư

Số lao động được chuyển đổi nghề nghiệp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích đất thu hồi (ha)

Đi tưng bị thu hồi

Bồi thường

Hỗ trợ

Số hộ phải TĐC

Số  hộ đã bố trí TĐC

Tlệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số (ha)

Đất nông nghiệp (ha)

Đt phi nông nghip (ha)

Đất chưa sử dụng (ha)

Tổ chức

Hộ, cá nhân

Bằng đất

Bằng tiền

Số đi tượng

Số tiền (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng đất nông nghiệp

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đt trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

 

 

Số tổ chức

Diện tích (ha)

Sổ hộ, cá nhân

Diện tích (ha)

Số đối tượng

Diện tích (ha)

Số đối tượng

Số tiền (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Cấp tỉnh (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cấp huyện (***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Huyện….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Toàn tnh (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Biểu này chỉ tổng hợp những trường hợp thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai

(**): Tính theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND cấp tỉnh phê duyệt

(***): Tính theo PABTHTTDC do UBND cấp huyện phê duyệt

 

Biểu số 09: Tổng hợp kết quả đo đạc lập BĐĐC, đăng ký, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành ph...)

STT

Đơn vị hành chính

Diện tích tự nhiên (ha)

Kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính (*)

Đăng ký, cấp GCN (*)

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (*)

 

 

 

Diện tích

Số thửa đã đo đạc lập bản đồ địa chính

Đăng ký, cấp GCN theo bản đđịa chính (HN72, VN2000)

Đăng ký, cấp GCN theo tài liệu khác (BĐĐC cũ)

 

 

 

 

Tổng cộng

Trong đó

 

Kết quả đăng ký

Kết quả cấp GCN

Kết quả đăng ký

Kết quả cấp GCN

Số thửa đã nhập dữ liệu vào CSDL

Shồ quét hồ sơ vào CSDL

Đã tích hợp dliệu vào hệ thống CSDL đất đai

 

 

 

Tỷ lệ 1:200

Tỷ lệ 1:500

Tỷ lệ 1:1000

Tỷ lệ 1:2000

Tỷ lệ 1:5000

Đăng ký lần đầu

Đăng ký lần đầu

Đăng ký biến động

Đăng ký lần đầu

Đăng ký biến động

Đăng ký lần đầu

Đăng ký biến động

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thửa

Diện tích (ha)

Số thửa

Diện tích (ha)

Số thửa

Diện tích (ha)

Số thửa

Diện tích (ha)

Số thửa

Diện tích (ha)

Số thửa

Diện tích (ha)

Số thửa

Diện tích (ha)

 

 

Cấp huyện

Cấp tỉnh

 

 

 

 

Tổng toàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 10: Theo dõi, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm của người quản lý đất đai
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

STT

Cấp thực hiện và Đoàn thanh tra, kiểm tra

Số cơ quan quản lý nhà nước đưc thanh tra, kiểm tra

Tổng số trường hp vi phạm

Strường hp vi phạm phân theo các hành vi

Ghi chú

Vi phm trong ban hành văn bản quy định, hướng dẫn

Vi phạm quy định vQH, KH sử dụng đất

Vi phạm quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dng đất

Vi phạm quy định vthu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Vi phạm quy định về đo đạc địa chính

Vi phạm quy định về đăng ký, cấp GCN, lập chnh lý hồ sơ đa chính

Vi phạm quy định quản lý tài chính về đất đai

Vi phạm quy định trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Vi phạm khác

 

I

Cấp tỉnh

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

1

STNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Đoàn thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đoàn kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thanh tra tnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Đoàn thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đoàn kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cấp huyện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

Huyện A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

a

Đoàn thanh tra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

b

Đoàn kiểm tra

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2

Huyện B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

a

Đoàn thanh tra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

b

Đoàn kim tra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Cộng toàn tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Biểu số 11: Theo dõi, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm đối với người sử dụng đất
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... ca UBND tnh/thành ph...)

STT

Cấp thực hiện và Đoàn thanh tra, kiểm tra

Số đối tưng được thanh tra, kiểm tra

Tng số vi phạm

Số lượng vi phạm theo các hành vi

Số đối tượng

Số hành vi vi phạm

Diện tích vi phạm (ha)

Sử dụng đất không đúng mục đích

Lấn chiếm đất

Chuyển quyền SDĐ không đđiều kiện quy định

Cho thuê đất, tài sn gắn liền vi đất, cho mượn đất trái pháp luật

Không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất quá thời quy định

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đt đai

Hủy hoại đất, gây ô nhiễm đt hoặc gây cn trviệc SDĐ ca người khác

Sử dụng đất mà không đăng ký theo quy định

Chậm làm thtục hoc không cung cp h sơ để làm thtục cp GCN cho người mua nhà

Vi phạm khác

Số đi tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

Số đối tượng

Diện tích (m2)

I

Cấp tnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

STNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Đoàn thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đoàn kim tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thanh tra tnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Đoàn thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đoàn kim tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Đoàn thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đoàn kim tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Đoàn thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đoàn kim tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng toàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 12: Theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với người quản lý
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thànhphố...)

STT

Cấp thực hiện và Đoàn thanh tra, kiểm tra

Kết luận thanh tra, kiểm tra

Kết quả thực hiện xử lý vi phạm

Tổng vi phạm

Kiến nghị xử lý kỷ luật

Chuyển cơ quan điều tra

Kiến nghị xử lý nội dung vi phạm

Xử lý cán bộ (người bị xử lý)

Thực hiện nội dung kiến nghị xử lý vi phạm

Tập thể vi phạm

Cá nhân vi phạm

Số hành vi vi phạm

Tập thể vi phạm

Cá nhân vi phạm

Tập thể vi phạm

Cá nhân vi phạm

Nội dung hành vi vi phạm

Hướng xử lý

Kỷ luật

Buộc thôi việc

Truy tố

Bồi thường thiệt hại (triệu đồng)

Tổng số kiến nghị đã được xử lý

Nội dung kiến nghị đã được thực hiện

I

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sở TNMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Đoàn thanh tra