Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN | Ban hành: 01/12/2005  |  Hiệu lực: 01/01/2006  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
_________________
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
 

Số: 1747/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với

các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo

Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

__________________

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Chế độ Báo cáo Thống kê) như sau:

1. Điểm b và f Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi như sau:

“ b. Báo cáo tuần: các đơn vị báo cáo gửi chỉ tiêu báo cáo chậm nhất vào 14h ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo”

“ f. Báo cáo 6 tháng: các đơn vị báo cáo gửi chỉ tiêu báo cáo chậm nhất vào ngày 30 tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo”.

2. Khoản 1, 2, 4 và 6 Điều 13 được sửa đổi như sau:

“1. Vụ Chính sách tiền tệ: nhóm chỉ tiêu 1A.1, 1A.3, 1A.4, 1A.6, 1B.1, 1B.3, 1B.4, 1B.6, 1C.1 (chỉ tiêu 13), 1E, 1H, 2A, 2B.2, 3, 4A, 4D, 8B .“

“2. Vụ Tín dụng: nhóm chỉ tiêu 1A.2, 1A.5, 1B.2, 1B.5, 1C.1 (từ chỉ tiêu 1 đến 12), 1C.2, 1G, 8A.”.

“4. Thanh tra Ngân hàng: nhóm chỉ tiêu 7, 9A.4, 9A.5, 9A.6, 9B, 9D (từ chỉ tiêu 3 đến chỉ tiêu 12), 9E.”

“6. Vụ Quản lý ngoại hối: nhóm chỉ tiêu 5, 6, 10, 11, 12.”

3. Bổ sung khoản 9 vào Điều 13 như sau:

“9. Ban Thanh toán: nhóm chỉ tiêu 4B, 4C.”

4. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Ngoài trách nhiệm nêu tại các Điều 12, 13, 14, Thanh tra Ngân hàng có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành Chế độ này của các tổ chức tín dụng và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức tín dụng trong việc chấp hành Chế độ này theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số chỉ tiêu nhóm 1 “Hoạt động tín dụng” tại Phụ lục 1 và các hướng dẫn liên quan tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Sửa đổi nội dung nhóm chỉ tiêu 1A.1, 1A.3, 1A.5, 1A.6, 1B.1, 1B.3, 1B.5, 1B.6, 1C.1, 1C.2, 1E.

2. Huỷ bỏ nhóm chỉ tiêu 1A.7, 1A.8, 1B.7, 1B.8, 1B.9, 1C.3.

3. Sửa đổi định kỳ báo cáo “tháng” thành định kỳ báo cáo “Quí” đối với nhóm chỉ tiêu 1A.2, 1B.2.

Các nhóm chỉ tiêu này phản ánh số dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đối với từng ngành kinh tế hoặc từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của quí báo cáo.

4. Sửa đổi nhóm chỉ tiêu 1H như sau:

a) Sửa đổi nội dung nhóm chỉ tiêu 1H .

b) Sửa đổi định kỳ báo cáo “tuần” thành định kỳ báo cáo “tuần, tháng” đối với nhóm chỉ tiêu 1H và các hướng dẫn liên quan..

c) Thời hạn báo cáo tuần đối với nhóm chỉ tiêu 1H được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Thời hạn báo cáo tuần đối với nhóm chỉ tiêu 2A thuộc nhóm 2 “Huy động vốn” tại Phụ lục 1 và các hướng dẫn liên quan tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Sửa đổi, hủy bỏ một số chỉ tiêu nhóm 4E thuộc nhóm 4 “Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ” tại Phụ lục 1 và các hướng dẫn liên quan tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Sửa đổi định kỳ báo cáo “tháng” thành định kỳ báo cáo “ngày” đối với một số chỉ tiêu như sau:

a) Chỉ tiêu 10 thuộc nhóm 4E.1.

b) Chỉ tiêu 10 thuộc nhóm 4E.2.

c) Chỉ tiêu 3 và chỉ tiêu 6 thuộc nhóm 4E.3.

d) Chỉ tiêu 11, 14, 17 thuộc nhóm 4E.4.

Các chỉ tiêu nêu tại điểm a, b, c, d của khoản này phản ánh tồn Quỹ Dự trữ phát hành hoặc Quỹ Nghiệp vụ phát hành đối với từng loại tiền tại thời điểm cuối ngày báo cáo.

2. Sửa đổi, huỷ bỏ một số chỉ tiêu của nhóm chỉ tiêu 4E.5 như sau:.

a) Sửa đổi nội dung chỉ tiêu 1 và chỉ tiêu 2 của nhóm chỉ tiêu 4E.5.

b) Huỷ bỏ chỉ tiêu 3, 4, 5, 6, 7 của nhóm chỉ tiêu 4E.5.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số chỉ tiêu nhóm 5 “Hoạt động ngoại hối” tại Phụ lục 1 và các hướng dẫn liên quan tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Sửa đổi nội dung một số chỉ tiêu thuộc nhóm 5A.1 như sau:

a) Sửa đổi nội dung các chỉ tiêu 13, 14, 15, 22, 23, 24, 29, 30.

b) Sửa đổi nội dung lưu ý thứ 3 trong nội dung hướng dẫn lập chỉ tiêu gốc 5A.1 tại Mục 5, Phần 4, Phụ lục 2 như sau:

“Chỉ tiêu 29, 30 phản ánh tổng doanh số các giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ xx với VNĐ mà trong đó kỳ hạn của giao dịch hoán đổi có kỳ hạn dài nhất là trên 90 ngày”.

2. Sửa đổi, bổ sung đối với các chỉ tiêu thuộc nhóm 5A.6 như sau:

a) Sửa đổi định kỳ báo cáo “Tháng” thành định kỳ báo cáo “Quí” đối với các chỉ tiêu từ 1 đến 6.

b) Sửa đổi nội dung chỉ tiêu 7 thành “Số lượng bàn đổi ngoại tệ của TCTD thực hiện mua, bán tiền của nước có chung biên giới xxx”.

c) Bổ sung các chỉ tiêu 10, 11 vào nhóm chỉ tiêu 5A.6 .

3. Sửa đổi nội dung chỉ tiêu 1 thuộc nhóm 5B.4 thành “Số lượng bàn đổi ngoại tệ của cá nhân được NHNN cấp giấy phép thực hiện mua, bán tiền của nước có chung biên giới xxx”.

Điều 6. Sửa đổi một số chỉ tiêu thuộc nhóm 7 “Góp vốn, mua cổ phần”, nhóm 8 “Thị trường tiền tệ’, nhóm 9 “Giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng” tại Phụ lục 1 và các hướng dẫn liên quan tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Sửa đổi nội dung nhóm chỉ tiêu 7A.

2. Sửa đổi định kỳ báo cáo “3 kỳ/tháng” thành định kỳ báo cáo “tuần, tháng” đối với các chỉ tiêu từ chỉ tiêu 14 đến chỉ tiêu 19 thuộc nhóm 8B .

3. Sửa đổi nội dung nhóm chỉ tiêu 9A.1, 9A.2, 9A.3.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung đối với nhóm chỉ tiêu 10 “Vay, trả nợ nước ngoài” tại Phụ lục 1 và các hướng dẫn liên quan tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Sửa đổi đối tượng báo cáo các chỉ tiêu nhóm 10.

2. Bổ sung nhóm chỉ tiêu 10D “Vay trả nợ nước ngoài ngắn hạn của doanh nghiệp” và 10E “Vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp” vào nhóm chỉ tiêu 10.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu thuộc nhóm 11 “Báo cáo về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVDTNN) và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh” tại Phụ lục 1 và các hướng dẫn liên quan tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Sửa tên gọi của các chỉ tiêu từ chỉ tiêu 1 đến chỉ tiêu 7 của nhóm chỉ tiêu 11A.

2. Bổ sung chỉ tiêu 10 vào nhóm 11B.2.

Điều 9. Các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 2, 4, 5, 6, 7, 8 của Quyết định này được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 “Hệ thống chỉ tiêu gốc sửa đổi, bổ sung” và Phụ lục 2 ”Hướng dẫn báo cáo các chỉ tiêu gốc sửa đổi, bổ sung” ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 10. Hủy bỏ nhóm chỉ tiêu 13 “Hoạt động của các tổ chức tín dụng với tư cách là thành viên lưu ký chứng khoán” tại Phụ lục 1 và các hướng dẫn liên quan tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê.

Điều 11. Hủy bỏ quy định về đơn vị tính tại Phần 4 “Hướng dẫn lập các chỉ tiêu gốc” của Phụ lục 2 Chế độ Báo cáo Thống kê đối với một số nhóm chỉ tiêu như sau:

1. Nhóm chỉ tiêu 1G “Bảo lãnh” tại Mục 1 Phần 4.

2. Nhóm chỉ tiêu 4D “Thanh toán quốc tế” tại Mục 4 Phần 4.

3. Nhóm chỉ tiêu 7A “áp dụng cho các TCTD” tại Mục 7 Phần 4.

4. Nhóm chỉ tiêu 8 “Thị trường tiền tệ” tại Mục 8 Phần 4.

5. Nhóm chỉ tiêu 9A.4 “Tình hình mở L/C trả chậm” và nhóm chỉ tiêu 9C “áp dụng cho các ngân hàng liên doanh” tại Mục 9 Phần 4.

6. Đơn vị tính của các nhóm chỉ tiêu nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 của Điều này được áp dụng chung theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quyết định này.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Phụ lục 2 của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Sửa đổi quy định Đơn vị tính tại mục 2, Phần 1 “Quy định chung” như sau:

2. Đơn vị tính: quy định đơn vị tính được áp dụng để báo cáo đối với các chỉ tiêu báo cáo gốc như sau:

a) Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo loại tiền VND: VND.

b) Đối với các chỉ tiêu không yêu cầu báo cáo theo loại tiền: quy ra VND.

c) Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo từng loại ngoại tệ: nguyên tệ.

d) Đối với các chỉ tiêu không yêu cầu báo cáo theo từng loại ngoại tệ tại nhóm 5, 10, 11, 12 nêu tại Phụ lục 1 của Chế độ này: quy ra USD.

e) Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo vàng: quy ra VND.

g) Đối với các chỉ tiêu báo cáo về lãi suất: %/năm

h) Trường hợp có quy định khác với quy định tại điểm a, b, c, d, e, g nêu trên thì sẽ được ghi cụ thể trong phần hướng dẫn lập báo cáo đối với từng loại chỉ tiêu “

2. Sửa nội dung 6, 7 Mục I “Một số từ ngữ chung” Phần 3 “Giải thích một số từ ngữ” như sau:

6.Nợ vay đã gia hạn phản ánh số dư nợ cho vay đã được tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng”.

“7. Dư nợ tín dụng quá hạn là toàn bộ số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng có khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn, được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ”.

Điều 13. Bổ sung đối tượng báo cáo áp dụng đối với các chỉ tiêu 1C, 1D, 1E, 1G, 1H, 4D, 5A, 8A, 9A.4, 9A.6, 9B tại Phần 2 Phụ lục 2 như sau:

“ TcTd không có chi nhánh trực thuộc, Sở Giao dịch, chi nhánh tổ chức tín dụng, Hội sở, Sở Giao dịch của tổ chức tín dụng truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) báo cáo phản ánh hoạt động của đơn vị trên địa bàn cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sử dụng tại địa phương”.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu báo cáo tại Phụ lục 3a “Các mẫu biểu báo cáo áp dụng cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước” của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau.

1. Thay thế Biểu A01 “ Báo cáo tỷ giá mua, bán ngoại tệ và vàng” của Chế độ Báo cáo Thống kê bằng Biểu A01” Báo cáo tỷ giá mua, bán ngoại tệ và vàng” tại Quyết định này.

2. Thay thế Biểu B01 “Báo cáo tổng hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn” của Chế độ Báo cáo Thống kê bằng báo cáo B01 “Báo cáo tổng hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn” tại Quyết định này.

3. Bổ sung mẫu biểu báo cáo E03 “Báo cáo tình hình thu và nộp vào tài khoản số ngoại tệ tiền mặt thu được từ xuất khẩu sang Campuchia”.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung các mẫu báo cáo tại Phụ lục 3b “Các mẫu biểu báo cáo áp dụng cho các tổ chức tín dụng” của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Thay thế Biểu B01 “Báo cáo tổng hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn” của Chế độ Báo cáo Thống kê bằng báo cáo B01 “Báo cáo tổng hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn” tại Quyết định này.

2. Bổ sung mẫu biểu báo cáo D01 “Báo cáo về giới hạn cho vay, bảo lãnh đối với nhóm khách hàng liên quan”.

3. Bổ sung mẫu biểu báo cáo E04 “Báo cáo tình hình làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế/tổ chức tín dụng được phép trên địa bàn tỉnh, thành phố”.

4. Bổ sung mẫu biểu báo cáo E05 “Tình hình thực hiện thanh toán với Lào”.

5. Sửa đổi thời hạn gửi mẫu biểu báo cáo G04 “Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền thuộc Quỹ nghiệp vụ” thành “chậm nhất vào ngày 07 tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo”.

Điều 16. Bổ sung quyền khai thác nhóm chỉ tiêu 7 “Góp vốn, mua cổ phần” cho Vụ Các ngân hàng, quyền khai thác nhóm chỉ tiêu 4A “Thu, chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng” cho cục Phát hành và kho quỹ, nhóm chỉ tiêu 4B và 4C cho Ban Thanh toán tại Phụ lục 4a của Chế độ Báo cáo Thống kê.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung một số qui định tại Phụ lục 5 của Chế độ Báo cáo Thống kê như sau:

1. Sửa đổi tên gọi Mục 6 “Mã nguyên nhân nợ khó đòi” thành “Mã nguyên nhân nợ có khả năng mất vốn – nhóm 5”.

2. Bổ sung mã đồng tiền Newzealand vào Mục 12 “Mã đồng tiền các nước” như sau:

a. Mã bằng chữ: NZd

b. Mã bằng số: 01

3. Sửa đổi ký hiệu mã đồng tiền Bắc Triều tiên tại Mục 12 “Mã đồng tiền các nước” thành “KPW”.

4. Bổ sung Mục 15 “Mã nhóm nợ “ vào Phụ lục 5. Nội dung mã nhóm nợ và hướng dẫn phân nhóm nợ được quy định cụ thể tại Phụ lục 3 của Quyết định này.

Điều 18. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

Điều 19. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 19
- Ban lãnh đạo NHNN,
- Công báo VPCP (2 bản),
- Bộ Tư pháp,
- Lưu VP, PC, CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
(Đã ký)

 
Nguyễn Đồng Tiến

 

Collapse Luật Thống kêLuật Thống kê
Expand Luật Thống kê 2015Luật Thống kê 2015
Collapse Luật Thống kê 2003Luật Thống kê 2003
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Biểu mẫu báo cáo thống kêBiểu mẫu báo cáo thống kê
Expand Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các bộ, ngànhChế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các bộ, ngành
Expand Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho cấp tỉnhChế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho cấp tỉnh
Expand Công bố thông tin thống kêCông bố thông tin thống kê
Expand Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt NamDanh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
Expand Danh mục và mã số các đơn vị hành chính VNDanh mục và mã số các đơn vị hành chính VN
Expand Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, tỉnh, huyện, xãHệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, tỉnh, huyện, xã
Expand Hệ thống ngành kinh tế Việt NamHệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Expand Hệ thống ngành sản phẩm Việt NamHệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Expand Quy định năm 2010 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánhQuy định năm 2010 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
Collapse THỐNG KÊ NGÀNH, LĨNH VỰCTHỐNG KÊ NGÀNH, LĨNH VỰC
Expand Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc giaBộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia
Expand Hoạt động thống kê của ngành tư phápHoạt động thống kê của ngành tư pháp
Expand Thông kê về phòng, chống ma túyThông kê về phòng, chống ma túy
Expand Thống kê công tác dân tộcThống kê công tác dân tộc
Expand Thống kê công tác văn thư, lưu trữThống kê công tác văn thư, lưu trữ
Expand Thống kê của DNNN & DN có vốn đầu tư nước ngoàiThống kê của DNNN & DN có vốn đầu tư nước ngoài
Expand Thống kê hình sự, tội phạmThống kê hình sự, tội phạm
Expand Thống kê ngành công thươngThống kê ngành công thương
Expand Thống kê ngành giao thông vận tảiThống kê ngành giao thông vận tải
Expand Thống kê ngành giáo dục & đào tạoThống kê ngành giáo dục & đào tạo
Expand Thống kê ngành khoa học công nghệThống kê ngành khoa học công nghệ
Expand Thống kê ngành kiểm sátThống kê ngành kiểm sát
Expand Thống kê ngành LĐTBXHThống kê ngành LĐTBXH
Collapse Thống kê ngành ngân hàng, tín dụngThống kê ngành ngân hàng, tín dụng
Thông tư 06/2011/TT-NHNN Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối
Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Thông tư 21/2010/TT-NHNN Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư 31/2013/TT-NHNN Quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng
Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1 Ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng
Expand Thống kê ngành nông nghiệp & phát triển nông thônThống kê ngành nông nghiệp & phát triển nông thôn
Expand Thống kê ngành phòng chống HIVThống kê ngành phòng chống HIV
Expand Thống kê ngành thông tin truyền thôngThống kê ngành thông tin truyền thông
Expand Thống kê ngành tài chínhThống kê ngành tài chính
Expand Thống kê ngành tài nguyên môi trườngThống kê ngành tài nguyên môi trường
Expand Thống kê ngành tư phápThống kê ngành tư pháp
Expand Thống kê ngành VH-TT-DLThống kê ngành VH-TT-DL
Expand Thống kê ngành xây dựngThống kê ngành xây dựng
Expand Thống kê ngành y tếThống kê ngành y tế
Expand Thống kê nhà nước về hải quanThống kê nhà nước về hải quan
Expand Thống kê trong hòa giải cơ sởThống kê trong hòa giải cơ sở
Expand Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây raThống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
Expand Tổ chức, hoạt động của thống kê nhà nướcTổ chức, hoạt động của thống kê nhà nước
Expand Áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng”Áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng”
Expand Điều tra thống kêĐiều tra thống kê
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG

Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.rar