Tạo tài khoản
 

Luật 02/2011/QH13 | Ban hành: 11/11/2011  |  Hiệu lực: 01/07/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
11/11/2011
Ban hành
01/07/2012
Có hiệu lực
01/07/2014
Hết hiệu lực một phần