Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 04/CT-NH5 | Ban hành: 07/06/1995  |  Hiệu lực: 07/06/1995  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

Số: 04/CT-NH5

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 1995

 

CHỈ THỊ

Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng

_________________

 

Thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 305/TTg ngày 24/5/1995 về việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị các đơn vị ở Ngân hàng Trung ương, các tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc, đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp Ngân hàng, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công đoàn ngành triển khai gấp việc tổng kết tình hình hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng như sau:

1. Mục tiêu và nội dung tổng kết:

Quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và phạm vi tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp đã được nêu trong Chỉ thị số 305/TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tổng kết công tác đổi mới các doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng trong 10 năm qua (kể từ 1985), đặc biệt từ khi có Pháp lệnh Ngân hàng (10-1990) đến nay nhằm đánh giá kết quả thực hiện công cuộc đổi mới và thi hành Pháp lệnh Ngân hàng. Tổng kết cần nêu được những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, biện pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới hoạt động Ngân hàng đến năm 2000.

2. Phân công thực hiện:

Việc tổng kết được tiến hành theo hai bước:

a. Bước 1: Dựa vào đề cương hướng dẫn tại văn bản số 2999/ĐMDN ngày 1-6-1995 của Văn phòng Chính phủ, Thủ trưởng các đơn vị ở Ngân hàng TW khẩn trương chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tại các thời điểm quy định, có đánh giá tình hình và nêu những nét lớn trong phương hướng phát triển của các doanh nghiệp Ngân hàng - Tín dụng thời kỳ 1996-2000 theo sự phân công nêu tại cuộc họp ngày 5-6-1995.

b. Bước 2: Cách tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp Ngân hàng, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành tiến hành tự tổng kết toàn diện tình hình hoạt động của đơn vị mình theo chỉ thị số 305/TTg ngày 24-5-1995 của Thủ tướng Chính phủ và đề cương hướng dẫn gửi về Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau:

- Các TCTD gửi báo cáo về Vụ các Định chế tài chính. Riêng các tổ chức tín dụng cổ phần, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân còn phải gửi báo cáo về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn.

- Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Vụ quản lý ngoại hối.

- Các xí nghiệp Ngân hàng gửi báo cáo về phòng quản lý xí nghiệp.

- Các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành gửi báo cáo về công đoàn ngành.

3. Về thời gian

a. Các đơn vị ở NHTW hoàn toàn báo cáo theo sự phân công nêu tại điểm 2a gửi Vụ các Định chế tài chính trước ngày 9-6-1995.

b. Vụ các Định chế tài chính tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi Văn phòng Thống đốc ngày 10-6-1995.

c. Văn phòng Thống đốc xây dựng báo cáo nhanh trình Ban lãnh đạo trong cuộc họp ngày 12-6-1995 để gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15-6-1995.

d. Các tổ chức tín dụng, Tổng công ty vàng bạc đá quý, các công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các xí nghiệp ngân hàng, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành hoàn thành việc gửi báo cáo của các đơn vị mình về Ngân hàng Nhà nước theo quy định trước ngày 20-7-1995.

e. Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố báo cáo tổng kết các tổ chức tín dụng (chủ yếu đối với các tổ chức tín dụng cổ phần, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân) trên địa bàn gửi về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ các Định chế tài chính) trước ngày 20-7-1995.

f. Từ 20 đến 30-7-1995 các đơn vị chức năng ở NHTW tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Thống đốc để tổng hợp chung toàn ngành.

g. Sau 1-8-1995, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị, các đơn vị tham gia báo cáo chung, Văn phòng Thống đốc tu chỉnh lại lần cuối cùng trình Thống đốc để gửi Văn Phòng Chính phủ trước ngày 10-8-1995.

Tổng kết công tác đổi mới hoạt động của Ngân hàng là một nội dung của tổng kết công tác đổi mới doanh nghiệp trong cả nước góp phần chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8. Đây là việc làm quan trọng và cấp bách, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ở NHTW, Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc: TCTD, Tổng công ty vàng bạc đá quý, công ty vàng bạc đá quý tỉnh, thành phố, các đơn vị kinh doanh thuộc công đoàn ngành, các xí nghiệp ngân hàng tập trung sức chỉ đạo để hoàn thành báo cáo tổng kết của đơn vị mình với chất lượng tốt, đúng thời gian quy định, nêu được những kiến nghị, đề xuất từ thực tế công tác ở đơn vị mình để đưa công cuộc đổi mới ngành ta ngày càng có kết quả./.

 

 

 

Đỗ Quế Lượng

(Đã ký)

 

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ