Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 48/2010/QH12 | Ban hành: 19/06/2010  |  Hiệu lực: 19/06/2010  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI
____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

Nghị quyết số: 48/2010/QH12

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII

_____________

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Sau khi xem xét Tờ trình số 328/TTr-UBTVQH12 ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) các dự án:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

2. Luật công an nhân dân (sửa đổi).

Điều 2

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 như sau:

1. Chuyển dự án Luật Thủ đô từ Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8;

2. Chuyển dự án Luật biển Việt Nam ra khỏi Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 7;

3. Chuyển các dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật tiếp cận thông tin, Luật đầu tư công ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7;

4. Chuyển dự án Luật chứng khoán (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán để thông qua tại kỳ họp thứ 8; chuyển dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm để thông qua tại kỳ họp thứ 8;

5. Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 8;

6. Chuyển dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Điều 3

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 như sau:

A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

1. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XII

Thông qua 05 dự án

1. Luật phòng, chống buôn bán người

2. Luật cơ yếu

3. Luật kiểm toán độc lập

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

5. Luật Thủ đô

2. Tại kỳ họp thứ 01, Quốc hội khoá XIII

a) Thông qua 01 dự án

1. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012

b) Cho ý kiến 02 dự án

1. Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

2. Luật giáo dục đại học

3. Tại kỳ họp thứ 02, Quốc hội khoá XIII

a) Thông qua 08 dự án

1. Luật lưu trữ

2. Luật khiếu nại

3. Luật tố cáo

4. Luật đo lường

5. Luật hợp tác xã (sửa đổi)

6. Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

7. Luật giáo dục đại học

8. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII

b) Cho ý kiến 09 dự án

1. Luật giám định tư pháp

2. Luật xử lý vi phạm hành chính

3. Luật quản lý giá

4. Luật quảng cáo

5. Bộ luật lao động (sửa đổi)

6. Luật công đoàn (sửa đổi)

7. Luật bảo hiểm tiền gửi

8. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

9. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

(14 dự án)

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992

2. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

3. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

5. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

6. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

7. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (sửa đổi)

8. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi)

9. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi)

10. Luật đất đai (sửa đổi)

11. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

12. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

13. Luật công an nhân dân (sửa đổi)

14. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Điều 4

1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo việc triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay sau khi Chương trình được thông qua; bảo đảm tính ổn định của Chương trình, chỉ điều chỉnh trong trường hợp thật cần thiết và phải xin ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi điều chỉnh Chương trình.

2. Chính phủ sớm phân công cơ quan soạn thảo các dự án mới được đưa vào Chương trình, củng cố các Ban soạn thảo đã được thành lập; bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện Chương trình; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

3. Cơ quan trình dự án, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham gia soạn thảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quá trình chuẩn bị dự án; bảo đảm dự án được chuẩn bị kỹ về nội dung và kỹ thuật văn bản, hạn chế tối đa những quy định chung chung; bảo đảm tiến độ chuẩn bị, thời hạn gửi dự án và các tài liệu liên quan đến cơ quan thẩm tra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội; tham gia chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.

4. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan, tổ chức trình dự án trong quá trình soạn thảo, thẩm tra và nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

5. Các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tổ chức nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia và các ngành có liên quan; dành thời gian thảo luận, cho ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.

6. Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp xây dựng chương trình hoạt động phù hợp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)


Nguyễn Phú Trọng

 

Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Collapse Nghị quyết của Quốc hộiNghị quyết của Quốc hội
Nghị quyết 07/2011/QH13 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011
Nghị quyết 11/2007/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008
Nghị quyết 12/2002/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI ( 2002-2007) và năm 2003
Nghị quyết 19/1998/QH10 Về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999
Nghị quyết 20/2011/QH13 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII
Nghị quyết 21/2003/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004
Nghị quyết 22/2016/QH14 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Nghị quyết 23/2012/QH13 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết 27/2008/QH12 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011)
Nghị quyết 31/2009/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)
Nghị quyết 35/2004/QH11 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
Nghị quyết 42/2000/NQ-QH10 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001
Nghị quyết 45/2013/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014
Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII
Nghị quyết 52/2001/QH10 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002
Nghị quyết 70/2014/QH13 Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 201
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 Về chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10
Nghị quyết 89/2015/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
Expand Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hộiNghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Expand Quyết định của Bộ TrưởngQuyết định của Bộ Trưởng
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ