Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN | Ban hành: 21/10/2003  |  Hiệu lực: 12/11/2003  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 06/2003/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2003

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân

_________________________

 

Thực hiện củng cố chấn chỉnh hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ chính trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo thu hồi giấy phép hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân quá yếu kém không thể khắc phục để trở lại hoạt động bình thường. Với tinh thần chỉ đạo và triển khai kiên quyết, công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép hoạt động trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội, không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Tuy nhiên, công tác thanh lý QTDND cũng đã bộc lộ một số tồn tại: nhận thức về công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân chưa đầy đủ, việc triển khai công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân ở nhiều nơi chưa quyết liệt; Hội đồng thanh lý ở nhiều nơi hoạt động cầm chừng và chưa chủ động; một số chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố chưa làm tốt công tác tham mưu và tranh thủ sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân; Công tác giám sát, đôn đốc chỉ đạo và báo cáo tình hình hoạt động thanh lý hiệu quả còn thấp. Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã làm chậm tiến độ thanh lý và ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình củng cố chấn chỉnh Quỹ tín dụng nhân dân.

Để đẩy nhanh tiến độ thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1. Quán triệt nhận thức công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân là một nội dung nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu tham mưu cho Thống đốc trong hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân hiện nay; tăng cường kiểm tra công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai:

3.1- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để có nhận thức đầy đủ trong cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành cũng như trong nhân dân về vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, thời gian hoàn thành vào quý IV năm 2003.

3.2- Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp và các cơ quan bảo vệ pháp luật hỗ trợ Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả (trong đó tập trung xử lý hỗ trợ thu hồi nợ cho vay) nhằm sớm kết thúc công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

3.3- Tham mưu để Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố kiện toàn tổ chức Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, trong đó lưu ý việc đưa những cá nhân có liên quan trước đây của Quỹ tín dụng nhân dân (cán bộ chủ chốt và nhân viên) tham gia hội đồng thanh lý để gắn trách nhiệm của họ với việc thu hồi nợ vay trong quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời đưa đại diện Quỹ tín dụng Trung ương và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia Hội đồng thanh lý ở các Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý mà còn dư nợ vay của Quỹ tín dụng Trung ương và có chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền nhằm hạn chế thấp nhất tổn thất tài sản của Nhà nước trong quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, thời gian hoàn thành việc kiện toàn tổ chức nói trên trước 15/11/2003.

3.4- Chỉ đại Hội đồng thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân rà soát đánh giá phân loại nợ và có kế hoạch, biện pháp thu hồi nợ cụ thể với phương châm chủ động và kiên quyết; đối với các trường hợp thành viên còn nợ vay Quỹ tín dụng nhân dân có khả năg trả nợ nhưng cố tình trây ỳ và trường hợp các cán bộ Quỹ tín dụng còn nợ hoặc tham ô, lợi dụng chiếm đoạt tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân thì phải kiến quyết xử lý, trường hợp cần thiết đề nghị truy tố trước pháp luật để thu hồi tài sản cho nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân, thời gian hoàn thành việc phân loại và đề ra kế hoạch, biện pháp thu hồi nợ thực hiện trong quý IV năm 2003.

3.5- Kiện toàn, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, giám sát chặt chẽ việc chi trả các khoản nợ theo trật tự ưu tiên đã được pháp luật quy định, thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2003.

3.6- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định về công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân.

4. Quỹ tín dụng Trung ương và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm cử đại diện tham gia thành phần Hội đồng thanh lý của các Quỹ tín dụng nhân dân nêu tại điểm 3.3 của chỉ thị này; đồng thời tích cực tham gia xử lý thu hồi nợ cho vay thành viên ở các Quỹ tín dụng nhân dân nói trên để hạn chế thấp nhất tổn thất tài sản của Nhà nước trong quá trình thanh lý.

Thủ trưởng các Vụ, Cục liên qua thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ