Tạo tài khoản
 

Luật 67/2006/QH11 | Ban hành: 29/06/2006  |  Hiệu lực: 01/01/2007  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
29/06/2006
Ban hành
01/01/2007
Có hiệu lực
01/01/2019
Hết hiệu lực một phần