Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

- Phụ lục 01 bị thay thế bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 25/2019/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2019:

“Điều 2

6. Thay thế Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN bằng Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này (bao gồm: Phụ lục 01a (Mẫu Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại), Phụ lục 01b (bao gồm: Phụ lục 01b1 và Phụ lục 01b2 (Mẫu Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài)), Phụ lục 01c (Mẫu Giấy phép thành lập văn phòng đại diện)).

…”

- Phụ lục 02c bị thay thế bởi khoản 7 Điều 2 Thông tư 25/2019/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2019:

“Điều 2

7. Thay thế Phụ lục số 02c ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN bằng Phụ lục số 02c ban hành kèm theo Thông tư này.”

 

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNGVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Expand Thông tin chi tiết 47/2010/QH12Thông tin chi tiết 47/2010/QH12
Collapse Thông tin chi tiết 40/2011/TT-NHNNThông tin chi tiết 40/2011/TT-NHNN
Mục 4 Chương II
Điều luật bổ sung Mục 5 Chương II
Phụ lục 01 và 02c
Expand Thông tin chi tiết 41/2018/TT-NHNNThông tin chi tiết 41/2018/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 34/2015/TT-NHNNThông tin chi tiết 34/2015/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 04/2015/TT-NHNNThông tin chi tiết 04/2015/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 05/2018/TT-NHNNThông tin chi tiết 05/2018/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 32/2015/TT-NHNN Thông tin chi tiết 32/2015/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 34/2013/TT-NHNNThông tin chi tiết 34/2013/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 19/2013/TT-NHNNThông tin chi tiết 19/2013/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 16/2012/TT-NHNNThông tin chi tiết 16/2012/TT-NHNN
Expand Thông tin chi tiết 38/2015/TT-NHNNThông tin chi tiết 38/2015/TT-NHNN