Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 | Ban hành: 29/11/2006  |  Hiệu lực: 11/01/2007  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI
______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Số: 72/2006/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10

___________________

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 571/UBTVQH11 ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XI (dự kiến vào tháng 3-2007):

a) Trình Quốc hội thông qua: 2 dự án luật

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội;

2. Luật tương trợ tư pháp.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 2 dự án luật

1. Luật hoá chất;

2. Luật đặc xá.

2. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII (dự kiến vào tháng 11-2007):

a) Trình Quốc hội thông qua: 6 dự án luật, 01 dự án nghị quyết

1. Luật thuế thu nhập cá nhân;

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

3. Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình;

4. Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm;

5. Luật hoá chất;

6. Luật đặc xá;

7. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2012) và năm 2008.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 10 dự án luật

1. Luật bảo hiểm y tế;

2. Luật thuế sử dụng đất;

3. Luật thủ tục hành chính;

4. Luật công vụ;

5. Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức;

6. Luật năng lượng nguyên tử;

7. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);

8. Luật hoạt động chữ thập đỏ;

9. Luật đầu tư công;

10. Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH: 13 dự án pháp lệnh, 01 dự án nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật

1. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế;

2. Pháp lệnh bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia;

3. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;

4. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay;

5. Pháp lệnh án phí, lệ phí tại Tòa án nhân dân;

6. Pháp lệnh công nghệ cao;

7. Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

8. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam;

9. Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng;

10. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính;

11. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;

12. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

13. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (bao gồm cả vấn đề xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án nhân dân);

14. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về biểu khung thuế xuất khẩu, biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi.

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT: 16 dự án

1. Luật nông dân;

2. Bộ luật thi hành án;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự;

5. Luật các vùng biển Việt Nam;

6. Luật trưng cầu ý dân;

7. Luật về hội;

8. Luật dân số;

9. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (bao gồm cả vấn đề lãnh sự);

10. Luật phí và lệ phí;

11. Luật bồi thường nhà nước;

12. Bộ luật xử lý vi phạm hành chính;

13. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi);

14. Luật báo chí (sửa đổi);

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý;

16. Luật người cao tuổi.

Điều 2:

1. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.

2. Các cơ quan trình, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể để bảo đảm các dự án được trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác để nâng cao chất lượng dự án, báo cáo thẩm tra và giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

4. Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu pháp luật để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu và thi hành thống nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)


Nguyễn Phú Trọng

 

Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Collapse Nghị quyết của Quốc hộiNghị quyết của Quốc hội
Nghị quyết 07/2011/QH13 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011
Nghị quyết 11/2007/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008
Nghị quyết 12/2002/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI ( 2002-2007) và năm 2003
Nghị quyết 19/1998/QH10 Về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999
Nghị quyết 20/2011/QH13 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII
Nghị quyết 21/2003/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004
Nghị quyết 22/2016/QH14 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Nghị quyết 23/2012/QH13 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết 27/2008/QH12 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011)
Nghị quyết 31/2009/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)
Nghị quyết 35/2004/QH11 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
Nghị quyết 42/2000/NQ-QH10 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001
Nghị quyết 45/2013/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014
Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII
Nghị quyết 52/2001/QH10 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002
Nghị quyết 70/2014/QH13 Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 201
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 Về chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10
Nghị quyết 89/2015/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
Expand Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hộiNghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Expand Quyết định của Bộ TrưởngQuyết định của Bộ Trưởng
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ