Tạo tài khoản
 

Luật 76/2015/QH13 | Ban hành: 19/06/2015  |  Hiệu lực: 01/01/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
19/06/2015
Ban hành
01/01/2016
Có hiệu lực
01/07/2020
Hết hiệu lực một phần