Tạo tài khoản
 

Luật 25/2018/QH14 | Ban hành: 12/06/2018  |  Hiệu lực: 01/01/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
12/06/2018
Ban hành
01/01/2019
Có hiệu lực
01/01/2021
Hết hiệu lực một phần