Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN | Ban hành: 02/01/2004  |  Hiệu lực: 25/01/2004  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 01/2004/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2004

 

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng,

chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng

_______________________

 

Thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 10/2001/TT-NHNN ngày 19/10/2001 và các Quyết định chỉ đạo cụ thể các Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần, Quỹ Tín dụng Nhân dân thực hiện việc xử lý nợ đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung, việc xử lý nợ đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê đã được tiến hành khẩn trương, đảm bảo tính pháp lý và đúng đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số tỉnh, thành phố và của một số tổ chức tín dụng, tại một số địa phương việc xử lý nợ chưa được thực hiện đầy đủ theo như quy định tại Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 10/2001/TT-NHNN ngày 19/10/2001 và các Quyết định xử lý cụ thể của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để nghiêm túc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phân, Quỹ Tín dụng Nhân dân (gọi tắt là các tổ chức tín dụng) thực hiện một số nội dung sau:

1. Các tổ chức tín dụng cho vay đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê đã được Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo xử lý khoanh nợ cần thực hiện nghiêm chỉnh theo các văn bản đã chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê.

2. Các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát lại việc xử lý khoanh nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê, đảm bảo khoanh nợ đúng đối tượng, đúng thời hạn quy định. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các khoản đã được khoanh nợ.

Khi hết thời hạn được khoanh nợ thì các khoản nợ khoanh phải được chuyển vào nợ vay thông thường, các tổ chức tín dụng đôn đốc thu nợ theo đúng Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho các tổ chức tín dụng vay tương ứng để thực hiện khoanh nợ đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê cần theo dõi, đôn đốc các tổ chức tín dụng hoàn trả lại vốn vay đúng thời hạn quy định tại các văn bản Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo.

4. Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng có liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

5. Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

 

 

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ