Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 10/CT-NH1 | Ban hành: 28/07/1994  |  Hiệu lực: 28/07/1994  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 10/CT-NH1

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1994

 

CHỈ THỊ

Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng

________________

 

Trong những năm qua, sau nhiều lần điều chỉnh lãi suất tín dụng Ngân hàng có bước thay đổi cả về chính sách và phương pháp điều hành. Các mức lãi suất được điều chỉnh linh hoạt trong từng thời kỳ gắn với chỉ số lạm phát, quan hệ cung cầu tín dụng và chính sách tiền tệ bước đầu đã có tác dụng tích cực trong việc huy động vốn và cho vay như việc quản lý, kinh doanh của các Ngân hàng thương mại.

Để phát huy những mặt được của chính sách lãi suất trong thời gian qua, tiến tới hoàn chỉnh chính sách lãi suất trong giai đoạn mới theo đề án đã được Chính phủ chấp nhận, căn cứ vào Điều lệ cụ thể hiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển, Tổng công ty vàng bạc đá quý, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố triển khai một bước cải cách đề án chính sách lãi suất tín dụng, theo những nội dung sau đây:

1- Căn cứ vào khung và tiền lãi suất cho vay cao nhất hiện hành của Ngân hàng Nhà nước đã công bố theo Quyết định số 184/QĐ-NH1, ngày 28-9-1993, các tổ chức tín dụng lập đến án điều chỉnh một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay theo các nguyên tắc:

a) Về lãi suất huy động vốn

a.1- Giữ nguyên các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn của dân cư và tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế, kho bạc Nhà nước quy định như hiện hành.

a.2- Đối với tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, tùy theo nhu cầu sử dụng vốn có thể điều chỉnh lãi suất sát gần với lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư cùng kỳ hạn.

a.3-Trường hợp cần huy động vốn để đầu tư cho những dự án cụ thể theo yêu cầu của đơn vị vay, các tổ chức tín dụng được huy động vốn dưới hình thức kỳ phiếu có mục đích theo cơ chế thỏa thuận bảo đảm huy động được vốn, được người vay chấp nhận và ngân hàng kinh doanh được.

a.4- Lãi suất huy động vốn dưới hình thức trái phiếu của các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển được thực hiện theo đề án từng quý III/1994.

b) Về lãi suất cho vay

b.1- Giữ nguyên các mức lãi suất cho vay ngắn hạn được quy định hiện hành.

b.2 Nâng một bước mức lãi suất cho vay trung hạn từ 1,2% tháng hiện nay lên 1,7% tháng.

b.3- Riêng cho vay xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước vẫn giữ bằng mức lãi suất trên 8,4% năm, và cho vay bằng ngoại tệ giữ nguyên lãi suất cho vay tối đa 8,5% năm (cộng cả phí).

c) Lãi suất cho vay đối với miền núi cao, hải đảo, vùng đồng bào Khơ - Me tập trung vẫn áp dụng cho mức lãi suất thấp ưu đãi giảm 15% như quy định hiện hành.

2. Trên cơ sở tiền lãi suất và các nguyên tắc nêu trên, Tổng Giám, Giám đốc các tổ chức tín dụng quy định từng mức lãi suất cụ thể theo yêu cầu huy động được vốn, được người vay chấp nhận và bảo đảm được hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

3. Lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng vẫn tạm thời thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có quyết định mới. Riêng đối với lãi suất tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng gửi tại Ngân hàng Nhà nước được thi hành theo quyết định số 145/QĐ-NH7 ngày 2-7-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Hàng tháng căn cứ vào sự biến động của lãi suất thị trường quốc tế, trực tiếp là thị trường Singapore để điều chỉnh lãi suất tiền gửi ngoại tệ cho hợp lý và sát với lãi suất thị trường quốc tế.

4. Đi đôi với việc điều chỉnh các mức lãi suất này, các tổ chức tín dụng cần thiết và mở rộng mạng lưới hoạt động, hướng dẫn thông tin cụ thể, kịp thời cho khách hàng thực hiện có kết quả việc huy động vốn và cho vay, tiết kiệm chi phí ngân hàng, tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo về cải cách lãi suất được thuận lợi.

5. Vụ Nghiên cứu kinh tế ở Ngân hàng trung ương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện việc điều chỉnh các mức lãi suất của các tổ chức kinh tế tín dụng, đảm bảo hài hòa giữa các tổ chức tín dụng trong cùng một địa bàn, tránh có sự chênh lệnh quá lớn hoặc cạnh tranh gây mất ổn định trong hoạt động tín dụng.

Tổng Giám đốc, Giám đốc các tổ chức tín dụng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước trung ương, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trong phạm vi trách nhiệm của mình, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này kể từ ngày 1-8-1994./.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Đã ký)


Cao Sĩ Kiêm

 

 

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ