Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN | Ban hành: 21/05/2003  |  Hiệu lực: 29/06/2003  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
_____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Số: 03/2003/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2003

 

CHỈ THỊ

Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả

và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

_____________

 

Ngày 4 tháng 4 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/2003/CT-TTg về nâng cao hiệu quả và sức canh tranh của doanh nghiệp. Thực hiện Điểm 5 Chỉ thị này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện một số việc sau đây:

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn: đẩy mạnh việc huy động vốn trung và dài hạn ở trong nước; khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn dài hạn của các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ cho Dự án đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Dự án Tài chính nông thôn, Dự án Tài chính doanh nghiệp nông thôn, Khoản vay chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản trị công ty để đầu tư cho các dự án của doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, các ngân hàng thương mại có biện pháp chủ động tích cực thu hồi các khoản nợ, nhất là xử lý thu hồi nợ quá hạn, nợ tồn đọng một cách có hiệu quả để tăng cường nguồn vốn cho vay.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận một cách thuận lợi với vốn tín dụng ngân hàng để đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng: cải tiến quy trình, đơn giản hoá thủ tục, hồ sơ cho vay, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay nhưng đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật; niêm yết công khai và tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp để hướng dẫn về điều kiện cho vay, quy trình, thủ tục vay vốn, thời gian tối đa giải quyết món vay và kịp thời thẩm định, quyết định cho vay đối với các nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện cho vay. Những trường hợp không cho vay được, ngân hàng thương mại phải thông báo rõ cho doanh nghiệp bằng văn bản.

3. Chủ động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp với lãi suất phù hợp, không phân biệt loại hình doanh nghiệp là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể hay kinh tế tư nhân, nếu các doanh nghiệp, hợp tác xã này đáp ứng được các điều kiện cho vay theo cơ chế cho vay và bảo đảm tiền vay hiện hành.

4. Chú trọng cho các doanh nghiệp vay vốn đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tiến dây chuyền máy móc thiết bị phục vụ cho việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ngay trong từng loại sản phẩm, nhất là các sản phẩm có lợi thế về sản xuất, có thị trường tiêu thụ và những sản phẩm thuộc nhóm hàng nằm trong lộ trình hội nhập với các nước trong khu vực. Đối với các doanh nghiệp có dự án sản xuất các sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, thì các ngân hàng thương mại ưu tiên bố trí nguồn vốn trung và dài hạn để các doanh nghiệp này vay vốn với thời hạn phù hợp với thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án.

5. Xem xét cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vay vốn được áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản như sau:

a. Cho vay bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay áp dụng đối với các trường hợp cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn theo quy định tại Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Ngân hàng Nhà nước.

b. Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định tại Nghị định số 178/1999/NĐ-CP, Nghị định số 85/2002/NĐ-CP, điểm 13 Mục III Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Ngân hàng Nhà nước.

6. Thực hiện góp vốn với các Quỹ bảo lãnh tín dụng để thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 06/2003/TT-NHNN ngày 10/4/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để tạo điều kiện mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã.

7. Chú trọng công tác giáo dục và đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo cán bộ tín dụng để nắm chắc các quy định của cơ chế tín dụng hiện hành, nâng cao khả năng thẩm định khoản vay, đảm bảo giải ngân vốn vay phù hợp với nhu cầu và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, đồng thời làm tốt công tác tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ, đúng thời hạn.

8. Tổ chức thực hiện

a. Chỉ thị này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

THỐNG ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Lê Đức Thuý

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ