Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 07/2004/QĐ-NHNN | Ban hành: 02/01/2004  |  Hiệu lực: 02/02/2004  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 07/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu báo cáo tại chế độ thông tin o cáo áp dụng đối với

các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo

Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày18/12/2000 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước

_____________

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 27/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành bổ sung một số loại tiền mới vào lưu thông kể từ ngày 17/12/2003;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số mẫu biểu tại Phụ lục 2a của Chế độ thông tin báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau (được đính kèm theo Quyết định này):

1. Bổ sung các mẫu biểu sau:

- Biểu G01.1 "Báo cáo thống kê các loại tiền Cotton thuộc Quỹ dự trữ phát hành của các kho tiền TW".

- Biểu G01.2 "Báo cáo thống kê các loại tiền Polymer thuộc Quỹ dự trữ phát hành của các kho tiền TW".

- Biểu G01.3 ""Báo cáo thống kê các loại tiền kim loại thuộc Quỹ dự trữ phát hành của các kho tiền TW".

- Biểu G04.1 "Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền Cotton thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành".

- Biểu G04.2 "Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền Polymer thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành".

- Biểu G04.3 "Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền kim loại thuộc Qũy nghiệp vụ phát hành".

- Biểu G11.1 "Báo cáo thống kê các loại tiền Cotton thuộc Quỹ dự trữ phát hành của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố".

- Biểu G11.2 "Báo cáo thống kê các loại tiền Polymer thuộc Quỹ dự trữ phát hành của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố".

- Biểu G11.3 "Báo cáo thống kê các loại tiền kim loại thuộc Quỹ dự trữ phát hành của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố".

2. Sửa đổi nội dung các mẫu biểu sau:

- Biểu G01 "Báo cáo thống kê các loại tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành của các kho tiền TW".

- Biểu G04 "Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành".

- Biểu G11 "Báo cáo thống kê các loại tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành của ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố".

- Biểu G08 "Cân đối thu chi tiền mặt".

- Biểu G51 "Điện báo nghiệp vụ phát hành và kho quỹ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

 

Collapse Luật Ngân hàng Nhà nước Việt NamLuật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Expand Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010
Collapse Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1997, sửa đổi 2003Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1997, sửa đổi 2003
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Chiết khấu, tái chiết khấu của NHNNChiết khấu, tái chiết khấu của NHNN
Expand Chế độ giao nhận, bảo quản tiền mặt, tài sản quýChế độ giao nhận, bảo quản tiền mặt, tài sản quý
Expand Chế độ quản lý, sự dụng các Quỹ ngân hàngChế độ quản lý, sự dụng các Quỹ ngân hàng
Expand Chế độ tài chính của NHNNChế độ tài chính của NHNN
Expand Cung cấp thông tin để điều hành chính sách tiền tệ quốc giaCung cấp thông tin để điều hành chính sách tiền tệ quốc gia
Expand CÁC LOẠI LÃI SUẤTCÁC LOẠI LÃI SUẤT
Expand Cán cân thanh toán quốc tếCán cân thanh toán quốc tế
Expand Cơ cấu tổ chức hoạt động của NHNNCơ cấu tổ chức hoạt động của NHNN
Expand Dự trữ bắt buộc đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiDự trữ bắt buộc đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Expand Khoản dự phòng rủi ro của NHNNKhoản dự phòng rủi ro của NHNN
Expand Kiểm soát, kiểm toán nội bộ NHNNKiểm soát, kiểm toán nội bộ NHNN
Expand Lưu ký giấy tờ có giá tại NHNNLưu ký giấy tờ có giá tại NHNN
Expand Mã ngân hàngMã ngân hàng
Expand Nghiệp vụ thị trường mởNghiệp vụ thị trường mở
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Phát hành phát hánh trái phiếu, tín phiếu qua NHNNPhát hành phát hánh trái phiếu, tín phiếu qua NHNN
Expand Quy chế thấu chi và cho vay qua đêmQuy chế thấu chi và cho vay qua đêm
Expand Quy định khác về lãi suất giữa NHNN và ngân hàng khácQuy định khác về lãi suất giữa NHNN và ngân hàng khác
Expand Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nướcQuản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
Expand Quản lý phát hành, bảo quản tiền VNĐ của NHNNQuản lý phát hành, bảo quản tiền VNĐ của NHNN
Expand Thanh toán bằng tiền mặtThanh toán bằng tiền mặt
Expand Thanh toán điện tử liên ngân hàngThanh toán điện tử liên ngân hàng
Collapse Thông tin tín dụngThông tin tín dụng
Quyết định 07/2004/QĐ-NHNN Sửa đổi một số mẫu biểu báo cáo tại chế độ thông tin báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1
Nghị định 10/2010/NĐ-CP Về hoạt động thông tin tín dụng
Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục phân loại dư nợ (kèm theo biểu K3 – Báo cáo dư nợ của khách hàng) trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng
Thông tư 16/2010/TT-NHNN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
Quyết định 415/1999/QĐ-NHNN23 Về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng trong ngành ngân hàng
Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN Về việc bổ sung, thay thế biểu thu thập thông tin và Phụ lục phân loại dư nợ trong Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 và Quyết định số 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 08/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN Về việc ban hành quy chế hoạt động thông tin tín dụng
Quyết định 987/2001/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng Thông tin tín dụng điện tử
Expand Tái cấp vốn của NHNNTái cấp vốn của NHNN
Expand Tổ chức, hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàngTổ chức, hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
Expand Xếp hạng, loại tổ chức tín dụngXếp hạng, loại tổ chức tín dụng
Expand Chế độ quản lý kho quỹ (kho tiền) của NHNNChế độ quản lý kho quỹ (kho tiền) của NHNN
Expand Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1990Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1990
Expand VBQPPL về Ngân hàng Nhà nước (cũ)VBQPPL về Ngân hàng Nhà nước (cũ)

Phụ lục đính kèm
 
Biểu mẫu.doc