Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Nghị quyết 31/2009/QH12 | Ban hành: 17/06/2009  |  Hiệu lực: 17/06/2009  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

QUỐC HỘI
___

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 31/2009/QH12

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình

xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011)

__________________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 221/TTr-UBTVQH12 ngày 09 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) các dự án luật sau đây:

1. Luật Thủ đô

2. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Điều 2. Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 như sau:

A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII

a) Trình Quốc hội thông qua 12 dự án luật

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

2. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

3. Luật thuế nhà, đất

4. Luật nuôi con nuôi

5. Luật thi hành án hình sự

6. Luật trọng tài thương mại

7. Luật biển Việt Nam

8. Luật bưu chính

9. Luật tiếp cận thông tin

10. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

11. Luật an toàn thực phẩm

12. Luật người tàn tật

b) Trình Quốc hội cho ý kiến 10 dự án luật

1. Luật thuế bảo vệ môi trường

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hợp tác xã

3. Luật thanh tra (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

5. Luật tố tụng hành chính

6. Luật công đoàn (sửa đổi)

7. Luật viên chức

8. Bộ luật lao động (sửa đổi, bao gồm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm)

9. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

10. Luật khoáng sản (sửa đổi)

2. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII

a) Trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật

1. Luật thuế bảo vệ môi trường

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hợp tác xã

3. Luật thanh tra (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

5. Luật tố tụng hành chính

6. Luật công đoàn (sửa đổi)

7. Luật viên chức

8. Bộ luật lao động (sửa đổi, bao gồm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm)

9. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

10. Luật khoáng sản (sửa đổi)

b) Trình Quốc hội cho ý kiến 9 dự án luật

1. Luật chứng khoán (sửa đổi)

2. Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

3. Luật kiểm toán độc lập

4. Luật khiếu nại

5. Luật tố cáo

6. Luật đo lường

7. Luật phòng, chống buôn bán người

8. Luật lưu trữ

9. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH

1. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

B- CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

20 dự án luật

1. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

2. Luật đất đai (sửa đổi)

3. Luật bảo hiểm tiền gửi

4. Luật xử lý vi phạm hành chính

5. Luật Thủ đô

6. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi)

7. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (sửa đổi)

8. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

9. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

10. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

11. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

12. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

13. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi)

14. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

15. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự (phần liên quan đến quyền sở hữu tài sản, hợp đồng)

17. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

18. Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

19. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

20. Luật phòng, chống khủng bố

Điều 3

1. Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010. Việc điều chỉnh Chương trình chỉ được tiến hành trong trường hợp thật cần thiết và theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Chính phủ dành thời gian thỏa đáng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các dự án luật thuộc thẩm quyền trình; sớm phân công cơ quan soạn thảo các dự án mới được đưa vào Chương trình, củng cố các Ban soạn thảo đã được thành lập; bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn, soạn thảo và thẩm tra;

3. Cơ quan trình dự án, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham gia soạn thảo nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quá trình chuẩn bị dự án; bảo đảm dự án trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội được chuẩn bị kỹ về nội dung và kỹ thuật văn bản, hạn chế tối đa những quy định chung chung; bảo đảm tiến độ chuẩn bị, thời hạn gửi hồ sơ dự án luật, pháp lệnh và các tài liệu liên quan đến cơ quan thẩm tra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội; tham gia có trách nhiệm vào quá trình nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.

4. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan trình dự án trong quá trình soạn thảo, thẩm tra và nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội dành thời gian cần thiết để nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia, tổ chức thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

 

Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Collapse Nghị quyết của Quốc hộiNghị quyết của Quốc hội
Nghị quyết 07/2011/QH13 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011
Nghị quyết 11/2007/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008
Nghị quyết 12/2002/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI ( 2002-2007) và năm 2003
Nghị quyết 19/1998/QH10 Về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999
Nghị quyết 20/2011/QH13 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII
Nghị quyết 21/2003/QH11 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004
Nghị quyết 22/2016/QH14 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Nghị quyết 23/2012/QH13 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết 27/2008/QH12 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011)
Nghị quyết 31/2009/QH12 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)
Nghị quyết 35/2004/QH11 Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
Nghị quyết 42/2000/NQ-QH10 Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001
Nghị quyết 45/2013/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014
Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII
Nghị quyết 52/2001/QH10 Về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002
Nghị quyết 70/2014/QH13 Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 201
Nghị quyết 72/2006/NQ-QH11 Về chương trình xây dựng luật,pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10
Nghị quyết 89/2015/QH13 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
Expand Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hộiNghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Expand Quyết định của Bộ TrưởngQuyết định của Bộ Trưởng
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ