Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN | Ban hành: 20/09/2005  |  Hiệu lực: 13/10/2005  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 06/2005/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2005

 

CHỈ THỊ

Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác

đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí,

thất thoát trong đầu tư xây dựng

________________

 

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng. Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ xây dựng hệ thống cung cấp thông tin về doanh nghiệp làm cơ sở để các ngân hàng xem xét, quyết định việc cho vay; xây dựng thí điểm dịch vụ đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để các ngân hàng có cơ sở khi xem xét cho doanh nghiệp vay vốn.

Những năm qua, các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt việc cho vay đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững theo các Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã không ngừng củng cố và phát triển Trung tâm Thông tin tín dụng, hình thành một hệ thống thu thập và cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các tổ chức tín dụng để xem xét, quyết định cho vay nhằm góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Đến nay hệ thống thông tin tín dụng đã thu thập được hơn 800 ngàn hồ sơ khách hàng có quan hệ tín dụng tại các tổ chức tín dụng, trong đó 85 ngàn hồ sơ khách hàng là doanh nghiệp, với tổng dư nợ khoảng hơn 400 ngàn tỷ đồng. Việc hỏi tin của các tổ chức tín dụng cũng tăng 50% mỗi năm, bình quân 200 bản tin/ngày góp phần cho hoạt động ngân hàng một cách "an toàn - hiệu quả - bền vững". Hệ thống thông tin tín dụng đã cung cấp thông tin về khách hàng vay và thông tin về xếp loại tín dụng doanh nghiệp làm cơ sở để các tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay, trong đó có cả cho vay xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước. Tuy nhiên, cần phải tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống thông tin tín dụng và đặc biệt chú trọng việc khai thác, sử dụng thông tin để tránh tình trạng thất thoát, lãng phí, nợ đọng vốn trong đầu tư xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Củng cố và phát triển hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng bao gồm: Trung tâm Thông tin tín dụng; bộ phận Thông tin tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trung tâm Thông tin tín dụng, các bộ phận Thông tin khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Thực hiện nghiêm túc những Chỉ thị của Thống đốc liên quan đến thông tin tín dụng và chấp hành đầy đủ những quy định tại Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 8/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Trung tâm Thông tin tín dụng tập trung phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản để cung cấp cho các tổ chức tín dụng làm căn cứ khi xem xét quyết định cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Sớm hoàn thành Đề án thành lập công ty đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phối hợp với các đơn vị của các Bộ, ngành có liên quan để trao đổi thông tin về doanh nghiệp làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu thông tin cung cấp cho các tổ chức tín dụng.

3. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Thông tin tín dụng phối hợp đôn đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng trong việc báo cáo và khai thác, sử dụng thông tin tín dụng trước khi xem xét, quyết định cho vay, đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước; đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết với những đơn vị vi phạm làm lãng phí, thất thoát, không thu hồi được vốn.

4. Các tổ chức tín dụng cần nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc chấp hành báo cáo và khai thác thông tin tín dụng phục vụ công tác cho vay vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản; trước khi xem xét cấp tín dụng đối với các khoản cho vay đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước phải khai thác thông tin tín dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, chống lãng phí, thất thoát vốn. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn, phải chịu trách nhiệm liên đới về kết quả tính toán khi xem xét tính khả thi của dự án dẫn đến cho vay không hiệu quả, không thu hồi được vốn.

5. Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh về Ngân hàng Nhà nước (Trung tâm Thông tin tín dụng) để được giải quyết kịp thời./.

 

 

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Trần Minh Tuấn 

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ