Tạo tài khoản
 

Luật 105/2016/QH13 | Ban hành: 06/04/2016  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
06/04/2016
Ban hành
01/01/2017
Có hiệu lực
01/01/2019
Hết hiệu lực một phần