Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 193/2013/NĐ-CP | Ban hành: 21/11/2013  |  Hiệu lực: 27/01/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Hợp tác xãLuật Hợp tác xã
Collapse Luật Hợp tác xã 2012Luật Hợp tác xã 2012
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị định 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Nghị định 107/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Thông tư 31/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
Văn bản hợp nhất 906/VBHN-BKHĐT Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Expand Chính sách hỗ trợ HTXChính sách hỗ trợ HTX
Expand Chế độ quản lý tài chính HTXChế độ quản lý tài chính HTX
Expand Phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệpPhân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
Expand Quỹ hỗ trợ phát triển HTXQuỹ hỗ trợ phát triển HTX
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Thành lập, đăng ký hoạt động HTXThành lập, đăng ký hoạt động HTX
Expand Hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của HTX nông nghiệpHoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của HTX nông nghiệp
Expand Phân loại và đánh giá hợp tác xãPhân loại và đánh giá hợp tác xã
Expand Luật Hợp tác xã 2003Luật Hợp tác xã 2003
Expand Luật Hợp tác xã 1996Luật Hợp tác xã 1996
Expand VBQQPL về hợp tác xã, tập đoàn sản xuất (cũ)VBQQPL về hợp tác xã, tập đoàn sản xuất (cũ)