Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN | Ban hành: 20/06/2001  |  Hiệu lực: 20/06/2001  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Số: 05/2001/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2001

 

CHỈ THỊ

Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam

____________

 

Vừa qua các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và một số Ngân hàng Thương mại cổ phần có báo cáo và kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mở điểm giao dịch hoặc lập tổ tín dụng hoạt động ngoài địa bàn trụ sở chính và chi nhánh của tổ chức tín dụng để cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và đời sống. Về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Các tổ chức tín dụng mở các điểm giao dịch hoặc lập tổ tín dụng hoạt động tại các khu vực kinh tế, dân cư đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng để tiếp cận trực tiếp với người cần vay vốn nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và đời sống tốt hơn là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và của ngành. Do đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho các tổ chức tín dụng Việt Nam, bao gồm: tổ chức tín dụng Nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần (trừ các tổ chức tín dụng đang bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, giám sát đặc biệt và các Quỹ tín dụng cơ sở) được mở các điểm giao dịch hoặc lập tổ tín dụng hoạt động ngoài địa bàn trụ sở chính và chi nhánh để cho vay vốn phục vụ khách hàng.

2. Để được mở điểm giao dịch hoặc lập tổ tín dụng ngoài địa bàn trụ sở chính và chi nhánh, các tổ chức tín dụng phải đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu sau:

2.1. Về nội dung hoạt động:

2.1.1. Nghiên cứu, tìm hiểu, giới thiệu khách hàng;

2.1.2. Tiếp nhận hồ sơ xin vay của khách hàng có nhu cầu vay vốn để chuyển cho hội sở chính, chi nhánh Ngân hàng Thương mại thẩm định, xét duyệt, chấp thuận cho vay theo thẩm quyền;

2.1.3. Giải ngân theo tiến độ vay vốn và hợp đồng tín dụng đã được Sở giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng ký kết với khách hàng;

2.1.4. Thực hiện thu nợ theo các hợp đồng tín dụng đã được Sở giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng ký kết với khách hàng.

2.2. Điểm giao dịch hoặc tổ tín dụng chỉ được thực hiện một hoặc một số nội dung hoạt động nêu trên theo sự uỷ quyền của Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc chi nhánh tổ chức tín dụng; không được thực hiện các nghiệp vụ khác.

2.3. Các tổ chức tín dụng phải đăng ký việc mở điểm giao dịch (hoặc lập tổ tín dụng) tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi mở điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng) trước khi hoạt động chính thức 15 ngày và báo cáo trước 10 ngày khi chấm dứt hoạt động. Tổ chức tín dụng không phải xin giấy phép mở điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng) của Ngân hàng Nhà nước Trung ương hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước địa phương nơi mở điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng).

2.4. Định kỳ hàng tháng có báo cáo gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nơi đặt điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng) tình hình hoạt động của điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng).

2.5. Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về tổ chức, hoạt động, bảo đảm an toàn và quyết định việc mở điểm giao dịch (hoặc lập tổ tín dụng) ngoài địa bàn theo đúng nội dung chỉ thị này.

3. Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi có điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng) của tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra mọi hoạt động của điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng); đồng thời phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi trụ sở chính hoặc chi nhánh tổ chức tín dụng có mở điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng) xử lý những vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện cho điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng) của tổ chức tín dụng hoạt động có hiệu quả và an toàn.

4. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng quy định tại điểm 1 có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc phải được phản ảnh, báo cáo kịp thời bằng văn bản để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét xử lý./.

 

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ