Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN | Ban hành: 07/02/2002  |  Hiệu lực: 07/02/2002  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 03/2002/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2002

 

CHỈ THỊ

Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng

________________________

 

Thực hiện chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh công tác xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại các Ngân hàng, nhằm nâng cao quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chiụ trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình, trong thời gian qua, công tác xử lý nợ của các tổ chức tín dụng đã có những chuyển biến tích cực. Nhìn chung, việc xử lý nợ của các tổ chức tín dụng đã được tiến hành khẩn trương, đảm bảo tính pháp lý và đúng đối tượng. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng vẫn còn bị động trong công tác xử lý nợ, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương còn hạn chế. Một số doanh nghiệp (thuộc Bộ hoặc tỉnh quản lý) khi gặp khó khăn trong việc trả nợ các tổ chức tín dụng đã không đề nghị các tổ chức tín dụng cho vay xem xét, xử lý mà lại có văn bản báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin xử lý khoanh nợ, xoá nợ. Trong một số trường hợp khác, các tổ chức tín dụng đề xuất khoanh nợ, xoá nợ nhưng lại kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ nguồn để xử lý, trong khi đó cả nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn Ngân hàng Nhà nước, Nhà nước không phê duyệt mục tiêu này.

Để khắc phục tình trạng trên, để đảm bảo việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng khi gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo đúng nguyên tắc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, quỹ tín dụng Nhân dân (dưới đây gọi tắt là các tổ chức tín dụng) thực hiện một số nội dung sau:

1- Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 02/2001/CT-NHNN ngày 02-4-2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh công tác xử lý nợ của các khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

2- Đối với các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nếu cần xem xét để xử lý nợ, thì trước hết các tổ chức tín dụng phải chủ động yêu cầu các doanh nghiệp tìm các giải pháp để giải quyết như: yêu cầu doanh nghiệp cân đối mọi nguồn vốn để trả nợ tổ chức tín dụng, hoặc xử lý tài sản đảm bảo nợ vay để có nguồn trả nợ. Trong trường hợp cần thiết, các tổ chức tín dụng cần đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý. Trong trường hợp đề nghị khoanh nợ, xoá nợ, các tổ chức tín dụng chỉ báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có thể tự cân đối được nguồn từ dự phòng rủi ro của mình để bù đắp.

3- Đối với những trường hợp thiên tai, địch hoạ trên diện rộng và một số trường hợp bất khả kháng khác mà Chính phủ có chủ trương xử lý nợ như: khoanh nợ, xoá nợ đối với các đối tượng cụ thể và Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản hướng dẫn, thì các tổ chức tín dụng phải thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, các tổ chức tín dụng phải thực hiện đúng những nội dung văn bản đã chỉ đạo, không để tình trạng xử lý nợ dây dưa, kéo dài.

4- Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và các Vụ, Cục có liên quan tại Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

5- Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ