Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN | Ban hành: 27/08/2008  |  Hiệu lực: 26/09/2008  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

Số: 04/2008/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

_________________

 

Trong những tháng đầu năm 2008, do tình hình biến động của giá cả hàng hóa đã gây những tác động đến hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung và đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng; Sự biến động bất thường của lãi suất trên thị trường làm cho các QTDND đặc biệt là các QTDND cơ sở huy động vốn khó khăn ảnh hưởng đến khả năng chi trả cũng như hoạt động của QTDND cơ sở. Để đảm bảo cho hoạt động của các QTDND ổn định, an toàn và phát triển, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các QTDND thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tập trung chỉ đạo các QTDND trên địa bàn chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động.

b) Chủ động kiểm tra và thanh tra, giám sát hoạt động của các QTDND trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định của các QTDND; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các QTDND về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác).

c) Việc thành lập mới các QTDND chỉ được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo các QTDND mới được thành lập có đủ năng lực tài chính, năng lực quản trị kinh doanh, hoạt động an toàn và hiệu quả.

d) Chấp hành việc cung cấp thông tin và báo cáo thống kê kịp thời và chính xác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân

a) Tuân thủ theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên, nâng cao tinh thần tương trợ, phát huy sức mạnh tập thể và của từng thành viên giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống;

b) Đẩy mạnh công tác huy động vốn, ấn định lãi suất huy động và cho vay hợp lý, phù hợp với mặt bằng lãi suất thị trường và theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; tránh những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh về lãi suất gây xáo trộn, bất ổn cho các QTDND khác cũng như các TCTD trên địa bàn.

c) Điều chỉnh kịp thời cơ cấu, tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng nguồn vốn và trình độ quản lý của QTDND; chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay, tăng trưởng tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, tập trung cho vay thành viên.

d) Tăng cường quản lý vốn khả dụng, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn đảm bảo khả năng chi trả, khả năng thanh toán. Chấp hành nghiêm túc quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định; QTDND Trung ương có trách nhiệm sử dụng, quản lý nguồn vốn vay tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước đúng mục đích, hỗ trợ nhu cầu vốn đảm bảo khả năng thanh khoản của hệ thống QTDND; thực hiện việc cho vay, điều hòa nguồn vốn vay tái cấp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

đ) Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy định nội bộ về quản trị, kiểm soát, điều hành, các quy trình nội bộ về hoạt động tín dụng, kế toán, ngân quỹ; kiểm soát và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

e) Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản trị, điều hành và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ quản trị, kiểm soát, điều hành QTDND, tuân thủ các quy định tại Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành QTDND.

3. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ các tổ chức tín dụng hợp tác và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc QTDND Trung ương; Hội đồng quản trị, Giám đốc QTDND cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điểm b mục 3;
- Thủ tướng và PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (để báo cáo)
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ Các TCTDHT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

Collapse Luật Các tổ chức tín dụngLuật Các tổ chức tín dụng
Collapse Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nướcChỉ thị của Ngân hàng Nhà nước
Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính
Chỉ thị 02/2000/CT-NHNN15 Về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý hệ thống quỹ tín dụng nhân dân sau giai đoạn thí điểm
Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN Về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng
Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN Về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN Về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN Về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ thị 04/CT-NH5 Về việc tổng kết hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN Về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam
Chỉ thị 05/1998/CT-NHNN17 Về việc chấn chỉnh hoạt động hệ thống tín dụng nhân dân
Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng
Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN Về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng
Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN Về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN Về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 05/CT-NH14 Về việc nhiều Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển cho vay đối với một doanh nghiệp
Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
Chỉ thị 06/2005/CT-NHNN Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng
Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN Về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán
Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN Về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp
Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng
Chỉ thị 09/CT-NH1 Về xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng
Chỉ thị 10/CT-NH1 Triển khai một bước Đề án cải cách lãi suất tín dụng
Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 Về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Chỉ thị 6-NH/CT Về tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN Về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
Expand Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Expand LệnhLệnh
Expand Nghị quyết của Chính phủNghị quyết của Chính phủ
Expand Quyết định của Ngân hàng Nhà nướcQuyết định của Ngân hàng Nhà nước
Expand Quyết định của Thủ tướng Chính phủQuyết định của Thủ tướng Chính phủ