Tạo tài khoản
 

Nghị định 73/2018/NĐ-CP | Ban hành: 15/05/2018  |  Hiệu lực: 15/05/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
15/05/2018
Ban hành
15/05/2018
Có hiệu lực
29/05/2020
Hết hiệu lực một phần