Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 77

Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày hiệu lực: 01/01/2007
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 77. Xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(3)

 
Nội dung quy định tại Điều 77 này được hướng dẫn lần một bởi toàn bộ nội dung Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007.
Nội dung quy định tại Điều 77 này được hướng dẫn hai bởi Chương IV, Chương VII Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013.
Nội dung quy định tại Điêu 77 này được hướng dẫn bởi các Chương V, Chương VIII Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020.