Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 106

Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày hiệu lực: 01/01/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 106. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý

Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(3)

 
Nội dung quy định tại Điều 106 này được hướng dẫn bởi Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 06 tháng 11 năm 2014.

Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 06 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn Điều 106 này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi Điều 1 Thông tư 14/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN

1. Bổ sung Khoản 11 vào Điều 4 như sau:

“11. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân để thực hiện đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh, cho thuê tài chính, cho vay phải đảm bảo tại thời Điểm ủy thác, bên ủy thác là tổ chức, cá nhân không có dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

2. Bãi bỏ Điều 8.

..."

Nội dung quy định tại Điều 106 này được hướng dẫn bởi Thông tư 04/2012/TT-NHNN ngày 08 tháng 03 năm 2012.