Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 108

Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày hiệu lực: 01/01/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 108. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính

1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây:

a) Nhận tiền gửi của tổ chức;

b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;

c) Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

d) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;

đ) Bảo lãnh ngân hàng;

e) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;

g) Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

2. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(18)

12
 
Nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 108 này được hướng dẫn bởi Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn điểm b khoản 1 Điều 108 này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi 16/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 108 được hướng dẫn bởi các Điều 7, Điều 8 Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2014:

Điều 7. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài

Công ty tài chính được vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Không thuộc các trường hợp Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện hoạt động đi vay trên thị trường liên ngân hàng và không có các khoản nợ quá hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.


Điều 8. Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn

Công ty tài chính được vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Đáp ứng đủ các điều kiện về vay tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước quy định.

3. Mục đích vay vốn phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.


Nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 108 được hướng dẫn bởi Điều 9 Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2014:
Điều 9. Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng

Công ty tài chính được cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Nội dung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 108 được hướng dẫn bởi Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015.
Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn điểm đ khoản 1 Điều 108 này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2017.
Nội dung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 108 được hướng dẫn bởi Thông tư 28/2012/TT-NHNN ngày 03 tháng 10 năm 2012.
12