Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 159

Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày hiệu lực: 01/01/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 159. Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát

Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(3)

 
Nội dung quy định tại Điều 159 này được hướng dẫn bởi Điều 32 Thông tư 23/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 9 năm 2018:
Điều 32. Trách nhiệm của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:

a) Đầu mối tiếp nhận báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh về tình hình chấp thuận tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 31 Thông tư này;

b) Đầu mối tham mưu, trình Thống đốc quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân;

c) Đầu mối tham mưu, trình Thống đốc trong việc xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương giải thể quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này.

2. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng:

a) Có ý kiến bằng văn bản đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh về việc tổ chức lại, thu hồi Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn;

b) Cử cán bộ tham gia Tổ Giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này;

c) Thanh tra, giám sát các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thực hiện việc tổ chức lại theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư 23/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 9 năm 2018 hướng dẫn Điều 159 này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi khoản 6 Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-NHNN ngày 21 tháng 8 năm 2019:

"Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

...

6. Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 32. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Đầu mối tiếp nhận báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh về tình hình chấp thuận tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 31 Thông tư này.

2. Đầu mối tham mưu, trình Thống đốc quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân.

3. Đầu mối tham mưu, trình Thống đốc trong việc xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương giải thể quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này.”.

..."