Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 98

Ngày ban hành: 16/06/2010
Ngày hiệu lực: 01/01/2011
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 98. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài.

3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:

a) Cho vay;

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;

c) Bảo lãnh ngân hàng;

d) Phát hành thẻ tín dụng;

đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế;

e) Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

5. Cung ứng các phương tiện thanh toán.

6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây:

a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(5)

 

Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 98 này được hướng dẫn bởi Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn khoản 2 Điều 98 này bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 16/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2016.
Nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 98 này được hướng dẫn bởi Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015.
Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn điểm c khoản 2 Điều 98 bị sửa đổi bổ sung, làm hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2017.
Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 98 này được hướng dẫn bởi Thông tư 28/2012/TT-NHNN ngày 03 tháng 10 năm 2012.