Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 29

Ngày ban hành: 25/12/2015
Ngày hiệu lực: 08/02/2016
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 29. Điều kiện thực hiện hoạt động bao thanh toán

1. Công ty tài chính thực hiện hoạt động bao thanh toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Hoạt động bao thanh toán phải được ghi trong Giấy phép;

b) Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn về hoạt động bao thanh toán, hiu biết luật pháp về thương mại, thanh toán, ngoại hối trong nước và quốc tế;

c) Có cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

d) Đối với các hoạt động bao thanh toán có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

đ) Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác;

e) Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt đng bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

g) Công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghđịnh số 39/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động bao thanh toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản này và các điều kiện sau đây:

(i) Hoạt động kinh doanh có lãi ít nht trong năm lin k trước năm đề nghị bổ sung hoạt động;

(ii) Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;

(iii) Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt đng ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tt cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động;

(iv) Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% liên tục trong tt cả các quý của năm liền ktrước năm đề nghị bổ sung hoạt động;

(v) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm liền kề tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước;

(vi) Có Phương án hoạt động bao thanh toán, trong đó tối thiu phải có các nội dung: Sự cn thiết hoạt động bao thanh toán; biện pháp qun lý, kim soát rủi ro đối với hoạt động bao thanh toán; phương án t chc thc hin, hiu quả hoạt động bao thanh toán và các biện pháp bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng sau khi được bổ sung hoạt động bao thanh toán.

2. Công ty tài chính chỉ được thực hiện hoạt động bao thanh toán sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ sung hoạt động này thực hiện theo quy định tại Điều 18, đim a, b, c, d khoản 2 Điều 19 Thông tư này.


Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(0)

Không có bản ghi nào