Tạo tài khoản

Thông tin: Điều 30

Ngày ban hành: 25/12/2015
Ngày hiệu lực: 08/02/2016
Ngày hết hiệu lực toàn bộ:
 
Ngày hết hiệu lực một phần lần 1:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 2:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 3:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 4:
Ngày hết hiệu lực một phần lần 5:
 
 

Điều luật đang xem xét:

Điều 30. Điều kiện thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng

1. Công ty tài chính thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Hoạt động phát hành thẻ tín dụng phải được ghi trong Giấy phép;

b) Điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 29 Thông tư này;

c) Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thẻ ngân hàng;

d) Đối với các hoạt động phát hành thẻ tín dụng có liên quan đến hoạt động ngoại hi, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

đ) Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động th ngân hàng;

e) Công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định s39/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động phát hành thtín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản này và các điều kiện sau đây:

(i) Các điều kiện quy định tại điểm g(ii), g(iii), g(iv), g(v) khoản 1 Điều 29 Thông tư này;

(ii) Hoạt động kinh doanh có lãi liên tục ít nhất trong 02 năm lin ktrước năm đề nghị bổ sung hoạt động;

(iii) Có Phương án hoạt động phát hành thẻ tín dụng, trong đó ti thiu phải có các nội dung: Sự cần thiết hoạt động phát hành thẻ tín dụng; biện pháp quản lý, kiểm soát rủi ro đối với hoạt động phát hành thẻ tín dụng; phương án tổ chức thực hiện, hiệu quả hoạt động phát hành thtín dụng và các biện pháp bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng sau khi được bổ sung hoạt động phát hành thẻ tín dụng.

2. Công ty tài chính chỉ được thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ sung hoạt động này thực hiện theo quy định tại Điều 18, điểm a, b, c, đ khoản 2 Điều 19 Thông tư này.


Mục lục
 
Điều luật
 

Điều luật hướng dẫn, quy định chi tiết(0)

Không có bản ghi nào