Tạo tài khoản

Có nhiều văn bản trùng số ký hiệu với văn bản này, đề nghị Quý khách lựa chọn văn bản phù hợp!


Nghị định 38-CP Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp
Nghị định 38-CP Ban hành điều lệ về xếp dỡ, giao nhân, vận chuyển và bảo quản hàng hóa ở Cảng Hải phòng
Nghị định 38-CP Về việc cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông cho những người đi ra nước ngoài về việc công
Quyết định 38-CP Về việc quản lý vàng, bạc, bạch kim, kim cương đối với các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước
Thông tư 38-CP Về việc giải quyết một số vấn đề trong công tác đối với thương binh, bệnh binh
Nghị định 38-CP Về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
Nghị định 38-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50-CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước
Quyết định 38-CP Về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ được điều động về tăng cường cho cấp xã và hợp tác xã
Quyết định 38-CP Về việc thành lập Cục Thi công thuộc Bộ Thủy lợi