Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 04/1999/TT-NHNN5 | Ban hành: 02/11/1999  |  Hiệu lực: 17/11/1999  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 04/1999/TT-NHNN5

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1999

 THÔNG TƯ

Về việc hướng dẫn việc thành lập Công ty chứng khoán của Ngân hàng thương mại

_______________________

 

Thi hành Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Quyết định số 172/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là "Ngân hàng Nhà nước") hướng dẫn một số điểm về việc thành lập Công ty chứng khoán của ngân hàng thương mại như sau:

Chương 1:

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Ngân hàng thương mại là ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân (dưới đây gọi tắt là ngân hàng thương mại) được thành lập Công ty chứng khoán trực thuộc, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, 100% vốn của ngân hàng thương mại.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng thương mại Quyết định thành lập Công ty chứng khoán sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

3. Việc thành lập Công ty chứng khoán của các loại hình tổ chức tín dụng khác và việc thành lập Công ty chứng khoán của tổ chức tín dụng dưới hình thức khác theo quy định của pháp luật được thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

Chương 2:

 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1 - ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Ngân hàng thương mại được thành lập Công ty chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 172/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm;

2. Hoạt động kinh doanh có lãi; có nợ quá hạn dưới 5% tổng dư nợ cho vay;

3. Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động có hiệu quả;

4. Không vi phạm các quy định về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật;

5. Có vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật;

6. Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho kinh doanh chứng khoán.

MỤC 2 - HỒ SƠ XIN CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Hồ sơ xin Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập Công ty chứng khoán, gồm:

a. Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập Công ty chứng khoán;

b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập Công ty chứng khoán (đối với ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân);

c. Văn bản chấp thuận cho đặt trụ sở Công ty chứng khoán của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi dự định đặt trụ sở Công ty chứng khoán;

d. Đề án thành lập Công ty chứng khoán;

đ. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán;

e. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất;

g. Bản thuyết trình về cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận việc thành lập Công ty chứng khoán của ngân hàng thương mại. Trường hợp từ chối chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nói rõ lý do không chấp thuận.

MỤC 3 - VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Ngân hàng thương mại được dùng vốn tự có để thành lập Công ty chứng khoán.

2. Ngân hàng thương mại căn cứ vào mức vốn pháp định theo từng loại hình hoạt động kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 3 Điều 30, Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; căn cứ vào vốn tự có, khả năng kinh doanh của mình để xin cấp Giấy phép hoạt động đối với một, một số hoặc toàn bộ loại hình kinh doanh chứng khoán.

Chương 3:

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Vụ Trưởng Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại trong phạm vi chức năng của mình, chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị ngân hàng thương mại kịp thời phản ánh về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội dung đã hướng dẫn cho phù hợp./.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

Collapse Luật Chứng khoánLuật Chứng khoán
Expand Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi 2010Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi 2010
Expand Luật Chứng khoán 2019Luật Chứng khoán 2019
Collapse Nghị định về chứng khoán & thị trường CK 1998, 2003Nghị định về chứng khoán & thị trường CK 1998, 2003
Expand Nghị địnhNghị định
Collapse VBQPPL thuộc Nghị địnhVBQPPL thuộc Nghị định
Thông tư 01/1998/TT-UBCK Thông tư hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chứng
Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 Hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Thông tư 01/2000/TT-UBCK1 Hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán
Thông tư 02/2000/TT-UBCK1 Sửa đổi Thông tư 01/2000/TT-UBCK1 hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán
Thông tư 02/2001/TT-UBCK Hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng
Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán
Quyết định 04/1999/QĐ-UBCK1 Về việc ban hành Quy chế Thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán.
Thông tư 04/1999/TT-NHNN5 Về việc hướng dẫn việc thành lập Công ty chứng khoán của Ngân hàng thương mại
Quyết định 05/1998/QĐ-UBCK3 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ
Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 Về việc ban hành Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán.
Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP Về việc ban hành Mẫu điều lệ áp dụng cho các công ty niêm yết
Thông tư 10/1999/TT-BTC Hướng dẫn tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm Giao dịch chứng khoán
Thông tư 11/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn
Thông tư 121/2003/TT-BTC Hướng dẫn Quyết định 146/2003/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Quyết định 139/1999/QĐ-TTg Về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Quyết định 146/2003/QĐ-TTg Về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Quyết định 172/1999/QĐ-TTg Về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán
Quyết định 238/2005/QĐ-TTg Về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Quyết định 244/2005/QĐ-BTC Về việc ban hành quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quyết định 30/2006/QĐ-BTC Về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 09 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Quyết định 42/2000/QĐ-UBCK1 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành theo quyết định số 04/1999/QĐ-UBCK1 ngày 27/3/1999 của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Quyết định 43/2000/QĐ-UBCK3 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế Lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/3/1999 của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.
Quyết định 491/2005/QĐ-UBCK Về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán
Quyết định 50/2003/QĐ-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 79/2000/QĐ-UBCK ngày 29/12/2000 của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Quyết định 51/2003/QĐ-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/03/1999 và Quyết định số 43/2000/QĐ-UBCK3 ngày 14/6/2000 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Quyết định 55/2004/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán
Thông tư 57/2004/TT-BTC Hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Thông tư 58/2004/TT-BTC Hướng dẫn về Thành viên và Giao dịch chứng khoán
Thông tư 59/2004/TT-BTC Hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung
Quyết định 60/2004/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
Thông tư 60/2004/TT-BTC Hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
Quyết định 71/2005/QĐ-BTC Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Quyết định 72/2005/QĐ-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Quyết định 73/2004/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ
Quyết định 78/2000/QĐ-UBCK Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN Ban hành Quy định tạm thời về việc Ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng
Quyết định 79/2000/QĐ-UBCK Về Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán
Quyết định 80/2000/QĐ-UBCK Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/1998/TT-UBCK ngày 13/10/1998 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Thông tư 90/2005/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Thông tư 93/2005/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng