Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Thông tư 05/2014/TT-BTTTT | Ban hành: 19/03/2014  |  Hiệu lực: 05/05/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


 
tusachluat.vn

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

 

Số:  05 /2014/TT-BTTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

_______________________

             

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

              Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

              Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

              Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

              Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

              Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Viễn thông,

              Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

              Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

              Điều 2. Đối tượng áp dụng

              Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

              Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

              1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định tại các Phụ lục sau:

a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

              b) Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

              2. Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước.

              Điều 4. Nguyên tắc quản lý

              1. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

              2. Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư này được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

              Điều 5. Điều khoản thi hành

              1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05  tháng 5 năm 2014thay thế cho Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

              2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

              3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                

- Như Khoản 2 Điều 5;

- Văn phòng Chính phủ;                                                                                                        

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;

- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;             

- Lưu: VT, Cục VT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bắc Son

                                                              

1

 

Collapse Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóaLuật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Collapse Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 2007Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 2007
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Chương trình quốc gia nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoáChương trình quốc gia nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá
Expand Chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng SP, HH của các bộ, ngànhChỉ định phòng thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng SP, HH của các bộ, ngành
Expand Chứng nhận chất lượng ATKT thiết bị xếp dỡ,nồi hơi, thiết bị áp lựcChứng nhận chất lượng ATKT thiết bị xếp dỡ,nồi hơi, thiết bị áp lực
Expand Chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bónChứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón
Expand Công nhận & quản lý hoạt động phòng thí nghiệm các chuyên ngànhCông nhận & quản lý hoạt động phòng thí nghiệm các chuyên ngành
Expand Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượngDanh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng
Expand Giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng khác về chất lượng SP & HHGiải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng khác về chất lượng SP & HH
Expand Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa XNKGiấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa XNK
Expand Kiểm tra chất lượng SP, HH thuộc trách nhiệm các bộ, ngànhKiểm tra chất lượng SP, HH thuộc trách nhiệm các bộ, ngành
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SP&HH CỤ THỂQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SP&HH CỤ THỂ
Expand Quản lý dấu chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máyQuản lý dấu chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Expand Sản phẩm CNTT & truyền thông bắt buộc phải chứng nhận & công bố hợp quySản phẩm CNTT & truyền thông bắt buộc phải chứng nhận & công bố hợp quy
Collapse Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toànSản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn
Thông tư 01/2009/TT-BKHCN Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất
Thông tư 05/2014/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư 08/2012/TT-BCT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 14/2012/TT-BCA Về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
Thông tư 19/2010/TT-BCT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 20/2011/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư 29/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 31/2017/TT-BYT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 39/2016/TT-BGTVT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư 41/2015/TT-BCT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 44/2011/TT-BNNPTNT Bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 44/2011/TT-BYT Về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 48/2011/TT-BCT Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 50/2012/TT-BNNPTNT Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011
Thông tư 63/2011/TT-BGTVT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư 33/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT Hợp nhất Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 41/2018/TT-BGTVT Quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT Hợp nhất Thông tư về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội
Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư 08/2019/TT-BCA Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an
Thông tư 05/2019/TT-BYT Bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 11/2020/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Expand Sử dụng phụ gia sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzenSử dụng phụ gia sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen
Expand Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; đào tạo chuyên gia đánh giáThủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; đào tạo chuyên gia đánh giá
Expand Thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợpThủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
Expand Thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toànThủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn
Expand Vận chuyển hàng hoá, hoá chất nguy hiểmVận chuyển hàng hoá, hoá chất nguy hiểm
Expand Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợpĐiều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máySản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy
Expand Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá 1999Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá 1999
Expand Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá 1990Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá 1990
Expand VBQPPL về chất lượng sản phẩm, hàng hoá (cũ)VBQPPL về chất lượng sản phẩm, hàng hoá (cũ)
Expand Giấy chứng nhận lưu hành tự do với hàng hoá, sản phẩmGiấy chứng nhận lưu hành tự do với hàng hoá, sản phẩm

Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc